Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 19 godzin temu

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a dziekanatami) przeprowadzana jest codziennie o godz. 6:00 i 17:00. Proces ten trwa ok 10 min. - w tym czasie serwis jest zamknięty.

Harmonogram inauguracji wydziałowych - 29 września 2023 r. (piątek)

Harmonogram inauguracji wydziałowych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Rzeszowskiej

Ślubowanie

Informujemy, że od dnia 29 września br. w systemie USOSweb udostępniony zostanie formularz „ŚLUBOWANIE” (dostępny po zalogowaniu).

Zatwierdzenie wersji elektronicznej ślubowania jest równoznaczne z nabyciem praw studenta i przyjęciem w poczet studentów Politechniki Rzeszowskiej.
Złożenie ślubowania (nabycie praw studenta) wiąże się m. in. z przyjęciem obowiązku terminowego wnoszenia na rzecz Uczelni opłat w wysokości i terminach określonych w odrębnych przepisach.

Niezłożenie ślubowania skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Jednocześnie informujemy, że wydanie zaświadczeń jest możliwe w kolejnym dniu roboczym po potwierdzeniu ślubowania w formie elektronicznej.

Kwaterowanie w domach studenckich na rok ak. 2023/24

W związku ze zbliżającym się terminem kwaterowania studentów na rok ak. 2023/24 prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie https://os.prz.edu.pl/aktualnosci/kwaterowanie-w-domach-studenckich-na-rok-ak-2023-24-18.html

Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów w semestrze zimowym 2023/2024

Informujemy, że studenci i doktoranci rozpoczynający kształcenie na Politechnice Rzeszowskiej są zobowiązani do odbycia obowiązkowego szkolenia BHP oraz, że w roku akademickim 2023/2024 szkolenie BHP będzie się odbywało wyłącznie zdalnie.

Podstawowe informacje:

 1. Szkolenie rozpoczyna się w dniu 2 października 2023 r., a kończy w dniu 16 października 2023 r.
 2. W celu odbycia i zaliczenia szkolenia student/doktorant zobowiązany jest:
  1. zapoznać się z materiałami szkoleniowymi;
  2. zaliczyć test.
 3. Materiały szkoleniowe będą dostępne w sposób ciągły:
  1. w zakładce Aktualności USOSweb;
  2. na stronie kursu: http://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=3828 (Kurs: Szkolenie ogólne z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i ergonomii)

  po zalogowaniu z konta studenckiego należy zapisać się do kursu.

 4. Testy końcowe zostaną udostępnione w dniach od 9 do 13 października 2023 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dostępnym:
  1. w zakładce Aktualności USOSweb;
  2. na stronie kursu: http://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=3828 (Kurs: Szkolenie ogólne z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i ergonomii).

Staż w BorgWarner Poland Sp. z o.o.

Informujemy, że w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza a BorgWarner Poland Sp. z o.o. studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą odbywać w BorgWarner Poland staż, w tym również staż płatny.

Uwaga! W przypadku staży płatnych ze stypendium stażowego potrącane są: składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Stypendium ministra dla studentów - rok akademicki 2023/2024

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia student składa w formie elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub sportowych w terminie:

 • wypełnianie w systemie od 4 do 12 października 2023 r.
 • składanie wniosków z dokumentami od 9 października do 12 października 2023 r. (budynek J, p. 118)

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow/stypendium-ministra

Stypendium rektora dla studentów - semestr zimowy 2023/2024

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium rektora na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

W związku ze zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczącymi m in. zasad ustalania opłat za studia zapraszamy do zapoznania się tekstem jednolitym zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 51/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.

Zarządzenie nr 65/2023 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 8 września 2023 r. (PDF, 639 KB)
zmieniające zarządzenie nr 51/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.

Zmiana przepisów dotycząca zaświadczeń z OPS - stypendium socjalne

Zmiana przepisów dotycząca zaświadczeń z OPS w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego.

Informujemy, że od semestru zimowego w roku akademickim 2023/2024 zmianie ulegają przepisy dotyczące studentów o niskim dochodzie na osobę w rodzinie (600 zł lub niższym) ubiegających się o stypendium socjalne.

W związku z art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 212), „Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 600 zł, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. W przypadku gdy student lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.”.

W związku z powyższym, student, który nie dołączy do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych przedstawia dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny (art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 212).

Biuro Pomocy Materialnej dla Studentów

Świadczenia na semestr zimowy 2023/24

Świadczenia dla studentów oraz osób przyjętych na pierwszy rok studiów - semestr zimowy 2023/2024

Informujemy, że od dnia 1 września 2023 r. do 7 października 2023 r. dla studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 ubiegających się o świadczenia na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 zostanie udostępniony w systemie USOSweb moduł składania wniosków o przyznanie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wypełnione w systemie USOSweb wnioski należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć lub wysłać pocztą/kurierem do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów, budynek „J”, pokój 101, 102 lub 118.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow/stypendium-socjalne--stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-i-zapomoga/stypendium-socjalne-stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-i-zapomoga-rok-akad-2023-24

Biuro Pomocy Materialnej dla Studentów

Konto w Microsoft Teams - problem z logowaniem

Na stronie HelpDesk (FAQ \ Studenci \ E-learnig i kształcenie zdalne): https://helpdesk.prz.edu.pl/faq/studenci/e-learnig-i-ksztalcenie-zdalne
dostępne są wskazówki dotyczące aplikacji MS Teams, w tym m.in. zakładania konta, resetowania hasła itp.

Wszystkie czynności są zautomatyzowane, możliwe do samodzielnego przeprowadzenia całodobowo. Warunkiem powodzenia jest postępowanie wg. instrukcji, gdyż procesy te są wieloetapowe.

mLegitymacja dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą korzystać z elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji, czyli mLegitymacji. mLegitymacja studencka działa jak tradycyjny dokument, m.in. ułatwi studentom korzystanie z ustawowych zniżek, np. w komunikacji publicznej.

O mLegitymację mogą się ubiegać studenci, którzy: posiadają status aktywnego studenta, posiadają numer PESEL oraz mają ważną legitymację studencką (ELS). Niezbędne jest także zainstalowanie na telefonie aplikacji mObywatel. Zamówienie, przedłużenie ważności oraz unieważnienie mLegitymacji studenckiej jest możliwe za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS lub na stronie DLA STUDENTÓW > mLegitymacja.

Pokazując mLegitymację na ekranie urządzenia mobilnego, można potwierdzić status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu, który nadal jest podstawą do wydania mLegitymacji. Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, a wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

Mobilny USOS Politechniki Rzeszowskiej

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej do korzystania z aplikacji Mobilny USOS oferującej przydatne funkcjonalności systemu USOS. Aplikacja jest bezpłatna i możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Szczegółowe informacje o aplikacji: DLA WSZYSTKICH > Mobilny USOS.

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)