Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria wykreślna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DI>GW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria wykreślna
Jednostka: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - architektura i urbanistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot geometria wykreślna przekazuje informacje o geometrycznych podstawach zapisów graficznych oraz ich zastosowaniach w rysunkach technicznych branży architektonicznej.

Treści kształcenia

- Właściwości przestrzeni afinicznej i euklidesowej . Elementy przestrzeni oraz klasyfikacja metod rzutowań stosowanych w ich zapisie

- Właściwości rzutowania równoległego, w tym prostokątnego.

- Metoda Monge'a i jej zastosowanie.

- Aksonometria jako medoda do sporządzania rysunków poglądowych.

- Geometria dachów wielopołaciowych i ich kształtowanie.

- Geometria powierzchni. Kształtowanie przekryć powłokowych.

- Rzut cechowany i jego zastosowanie do projektu ukształtowania terenu.

- AutoCad jako program wspomagający konstruowanie geometryczne oraz projektowanie architektoniczne i urbanistyczne. Podstawy obsługi programu.

- Tworzenie rysunków 2D za pomocą programu AutoCAD.

- Modelowanie przestrzenne przy użyciu programu AutoCAD.

- Kolineacja i jej właściwości.

- Perspektywa klasyczna.

- Perspektywa stosowana.

- Konstrukcja cienia.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bogusław Grochowski, - Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2013

Bogusław Januszewski, Jolanta Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk - Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu środkowym - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2010

Bogusław Januszewski, Jolanta Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk - Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu równoległym i eleme - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2010

Franciszek Otto, Edward Otto - Podręcznik geometrii wykreślnej - Wydawnictwo Naukowe PWN. -

Jolanta Dźwierzynska, Jacek Abramczyk, - Dzwierzynska, J.; Abramczyk, J. Engineering Descriptive Geometry;. - Publishing House of Rzeszow University of Technology: Rzeszow. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bogusław Grochowski - Geometria wykreslna z perspektywa stosowaną - Wydawnictwo naukowe PWN. - 2013

Bogusław Januszewski, Joanna Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk - Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu środkowym - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2010

Bogusław Januszewski, Joanna Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk - Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów. Odwzorowania oparte na rzutowaniu równoległym i elementy powierzchni - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2010

Jaskulski A., - AutoCAD 2019, LT2019 Web/Mobile+, kurs projektowania parametrycznego 2D i 3D i nieparametrycznego - Wydawnictwo naukowe PWN. - 2018

Literatura do samodzielnego studiowania

Bogusław Januszewski, Joanna Dźwierzyńska,Jacek Abramczyk - Podstawy geometrii wykreślnej dla architektów.Część pierwsza i druga - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2010

Bogusław Grochowski - Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną - Wydawnictwo naukowe PWN. -

Literatura uzupełniająca

Edward i Franciszek Otto, Stanisław Szerszeń, Stanisław Polański - opracowania dotyczące geometrii wykreślnej - . -

Pikoń A. - AutoCAD 2020 Pierwsze kroki PL - Helion. - 2019

Publikacje naukowe

J. Dźwierzyńska - Shaping of Curvilinear Steel Bar Structures for Variable Environmental Conditions Using Genetic Algorithms—Moving towards Sustainability - . - 2021

J. Dźwierzyńska - Multi-Objective Optimizing Curvilinear Steel Bar Structures of Hyperbolic Paraboloid Canopy Roofs - . - 2020

J. Dźwierzyńska - Algorithmic-aided shaping curvilinear steel bar structures - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2019

J. Dźwierzyńska - Computer-aided inverse panorama on a conical projection surface - . - 2019

J. Dźwierzyńska - Integrated Parametric Shaping of Curvilinear Steel Bar Structures of Canopy Roofs - . - 2019

J. Dźwierzyńska - Rationalized Algorithmic-Aided Shaping a Responsive Curvilinear Steel Bar Structure - . - 2019

J. Dźwierzyńska - Shaping curved steel rod structures - . - 2018

J. Dźwierzyńska - Shaping of Spatial Steel Rod Structures Based on a Hyperbolic Paraboloid - . - 2018

J. Dźwierzyńska; A. Prokopska - Pre-Rationalized Parametric Designing of Roof Shells Formed by Repetitive Modules of Catalan Surfaces - . - 2018

J. Dźwierzyńska - Computer-Aided Panoramic Images Enriched by Shadow Construction on a Prism and Pyramid Polyhedral Surface - . - 2017

J. Dźwierzyńska - Conical Perspective Image of an Architectural Object Close to Human Perception - . - 2017

J. Dźwierzyńska - Descriptive and Computer Aided Drawing Perspective on an Unfolded Polyhedral Projection Surface - . - 2017

J. Dźwierzyńska - Establishing Base Elements of Perspective in Order to Reconstruct Architectural Buildings from Photographs - . - 2017

J. Dźwierzyńska - Single-image-based Modelling Architecture from a Historical Photograph - . - 2017

J. Dźwierzyńska; A. Prokopska - Urban Planning by Le Corbusier According to Praxeological Knowledge - . - 2017

J. Dźwierzyńska - A direct descriptive construction of an inverse panoramic image - . - 2016

J. Dźwierzyńska - Direct Construction of an Inverse Panorama from a Moving View Point - . - 2016

J. Dźwierzyńska - Reconstructing Architectural Environment from a Panoramic Image - . - 2016

J. Dźwierzyńska - Reconstructing Architectural Environment from the Perspective Image - . - 2016

J. Dźwierzyńska - The Object Panorama Construction with Computer Aid - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznegoćwiczenia projektowe, wykładpraca rysunkowa, egzamin pisemny
B.W8. zna i rozumie rolę i zastosowanie grafiki, rysunku i malarstwa oraz technologii informacyjnych w procesie projektowania architektonicznego i urbanistycznegowykładegzamin pisemny
B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne laboratoriumpraca rysunkowa w programie AutoCAD,obserwacja wykonawstwa
B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznychćwiczenia projektowe, laboratoriumpraca rysunkowa, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna strukturę i właściwości modelu przestrzeni afinicznej oraz jej elementównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność rozwiązywania złożonych zadań geometrycznych przy zastosowaniu metod zapisu graficznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również sprawnie stosuje podstawowe przekształcenia geometryczne w rozwiązywaniu zadań
zna geometryczne podstawy zapisów graficznych stosowanych w technice w szczególności metody stosowane w praktyce projektowania architektonicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność odwzorowywania wskazanych reprezentantów poszczególnych rodzajów powierzchninie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również trafnie dobiera rodzaj odwzorowania i jego aparat do potrzeb konkretnego zapisu
potrafi sporządzać oraz odczytywać zapisy graficzne zrealizowane poznanymi metodaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejętność wykonywania rysunków poglądowych przy wykorzystaniu poznanych metod zapisunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dobrać odpowiedni aparat odwzorowania dla uzyskania optymalnego rysunku poglądowego
potrafi kształtować wielościenne oraz powierzchniowe formy przestrzennenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umiejątność odwzorowania zdefiniowanych powierzchniowych modeli przekryć budowlanychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętność wskazania alternatywnych rozwiązań modelu geometrycznego rozważanego powierzchniowego przekrycia budowlanego
Pogłębia znajomość geometrii przestrzeni oraz konstrukcji geometrycznych przydatnych w praktyce inżynierskiejCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dźwierzyńska
Prowadzący grup: Zbigniew Bieniek, Jolanta Dźwierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dźwierzyńska
Prowadzący grup: Zbigniew Bieniek, Jolanta Dźwierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dźwierzyńska
Prowadzący grup: Jolanta Dźwierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dźwierzyńska
Prowadzący grup: Jolanta Dźwierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dźwierzyńska
Prowadzący grup: Jolanta Dźwierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)