Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>Fiz2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest poświęcony podstawom fizyki ogólnej

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do przedmiotu. Wielkości fizyczne. Wektory i skalary

- Funkcje jednej i wielu zmiennych. Pochodne w fizyce

- Kinematyka punktu materialnego. Kinematyka ruchu obrotowego

- Dynamika punktu materialnego. Dynamika ciała sztywnego. Moment bezwładności

- Zasady zachowania w fizyce. Zderzenia sprężyste i niesprężyste

- Drgania harmoniczne. Oscylator prosty, tłumiony i wymuszony. Zjawisko rezonansu

- Pomiary fizyczne. Metody opracowania wyników pomiarów.

- Fale mechaniczne w ośrodkach sprężystych. Elementy akustyki.

- Elementy hydrostatyki i hydrodynamiki. Podstawowe prawa mechaniki płynów

- Elementy termodynamiki. I zasada termodynamiki, przemiany gazowe. Równania stanu

- Pole elektrostatyczne. Ładunki elektryczne, zasada zachowania ładunku, prawo Coulomba. Prawo Gausa. Wielkości opisujące pole elektrostatyczne.

- Stały i zmienny prąd elektryczny. Prawo Ohma, prawa Kirchhoffa. Pole magnetyczne.

- Wstęp do fizyki jądra atomowego na przykładzie radonu - promieniowanie jonizujące, jego możliwe skutki dla zdrowia oraz źródła radonu w budynkach.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

D. Haliday, R. Resnik, J. Walker - Podstawy Fizyki - PWN. - 2003

H. D. Young, R. A. Freedman - University Physics - Pearson. - 2008

I. W. Sawieliew - Wyklady z fizyki - PWN. - 2003

W. Moebs et al. - Fizyka dla szkół wyższych T. 1, T.2, T.3 - OpenStax Poland, : https://openstax.pl/podreczniki?q=fizyka+tom+1. - 2018

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Red. K. Krop, K. Chlędowska - Fizyka I Pracownia - Oficyna Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

K. Chlędowska, R. Sikora - Wybrane problemy z fizyki z rozwiązaniami - Oficyna Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

- Fizyka dla szkół wyższych T. 1 - OpenStax https://openstax.pl/pl/. -

Literatura do samodzielnego studiowania

P. Hewit - Fizyka wokół nas - PWN. - 2005

Literatura uzupełniająca

I. N. Bronsztein, K. A Semendijajew - Matematyka. Poradnik encyklopedyczny - PWN. - 2000

B. M. Jaworski, A. A. Dietław - Fizyka. Poradnik encyklopedyczny - PWN. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Umie wykonywac proste pomiary i je opracowywaćwykład, laboratorium, ćwiczenia rachunkoweobserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu
Zna pojęcie wielkości fizycznych. Zna pojęcie jednostek fizycznych. Rozróżnia wielkości wektorowe i skalarne. wykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Zna podstawowe wielkości i pojęcia kinematyki ruchu postępowego i obrotowego. Potrafi rozwiązywać proste zadania obliczeniowe z tego zakresu.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna podstawowe prawa dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego. Umie nazwać wielkości fizyczne występujące w dynamice. Potrafi rozwiązywać proste zadania obliczeniowe z tego zakresuwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna zasady zachowania energii i pędu. Potrafi opisać wielkości w nich występujące, znaleźć zastosowania tych praw oraz rozwiązywac proste zadania z tego zakresuwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna pojęcie oscylatora harmonicznego. Zna równanie różniczkowe dla oscylatora harmonicznego prostego. Wie jaka funkcja jest rozwiązaniem tego problemu.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumsprawdzian pisemny
Potrafi wskazać przykłady i rodzaje fal w otaczającym go środowisku. Potrafi wymienić i zdefiniować wielkości opisujące fale. Zna równanie opisujące falę biegnącą. Zna podstawowe zjawiska falowe interferencję, dyfrakcję. Potrafi wyjaśnić mechanizm powstawania fali stojących.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna pojęcie fali akustycznej. Rozróżnia pojęcia amplitudy, natężenia fali i mocy źródła fal akustycznych. Zna jednostkę natężenia fali akustycznej.wykładsprawdzian pisemny
Zna postawowe wielkości fizyczne w mechanice płynów. Zna prawa Archimedesa, Pascala, Bernouliego. Wie jak zbudowane są przyrządy pomiarowe w mechanice płynówwykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna podstawowe wielkości termodynamiki, zna równanie stanu gazu doskonałego, elementy teorii kinetycznej, pojęcie ciepła właściwego, I zasadę termodynamiki a także przemiany gazowewykładsprawdzian pisemny
Potrafi wymienić i opisać wielkości opisujące pole elektrostatyczne. Zna podstawowe prawa związane z przepływem prądu elektrycznego. Zna sposoby wytwarzania pola magnetycznego i wielkości opisujące to pole.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna podstawowe wiadomości na temat radonu i jego pochodzenia w budownictwie.Wykład.Sprawdzian pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Umie wykonywac proste pomiary i je opracowywaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Biegle posługuje się metodą różniczki zupełnej, umie wykreślać wykresy w arkuszu kalkulacyjnym i dopasowywać je do modelu liniowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posługuje się specjalistycznymi narzędziami (gnuplot, origin) do kreślenia wykresów i dopasowania modelu. Samodzielnie formułuje wnioski z eksperymentów fizycznych
Zna pojęcie wielkości fizycznych. Zna pojęcie jednostek fizycznych. Rozróżnia wielkości wektorowe i skalarne. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wykorzystuje definicje iloczynów skalarnego i wektorowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Biegle wykorzystuje wiedzę związaną algebrą wektorową do rozwiązywania problemów
Zna podstawowe wielkości i pojęcia kinematyki ruchu postępowego i obrotowego. Potrafi rozwiązywać proste zadania obliczeniowe z tego zakresu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi analizować bardziej skomplikowane problemy i zadania fizyczne z zakresu kinematyki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy fizyczne o różnym stopniu trudności. Poszukuje alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów
Zna podstawowe prawa dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego. Umie nazwać wielkości fizyczne występujące w dynamice. Potrafi rozwiązywać proste zadania obliczeniowe z tego zakresunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi analizować bardziej skomplikowane problemy i zadania fizyczne z zakresu dynamiki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy fizyczne o różnym stopniu trudności. Poszukuje alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów. Stosuje rachunek całkowy do obliczania momentów bezwładności.
Zna zasady zachowania energii i pędu. Potrafi opisać wielkości w nich występujące, znaleźć zastosowania tych praw oraz rozwiązywac proste zadania z tego zakresunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi analizować bardziej skomplikowane problemy i zadania fizyczne z zakresu zasad zachowania w fizyce. Potrafi wskazać wykorzystanie zasad zachowania w technice i środowisku naturalnymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy fizyczne o różnym stopniu trudności. Poszukuje alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów. Umie przeanalizować układy w technice i środowisku pod wzgędem bilansu energetycznego
Zna pojęcie oscylatora harmonicznego. Zna równanie różniczkowe dla oscylatora harmonicznego prostego. Wie jaka funkcja jest rozwiązaniem tego problemu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi rozwiązać zagadnienie oscylatora harmonicznego prostego. Potrafi podac równianie ruchu dla oscylatora tłumionego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie rozwiązać równanie dla oscylatora harmonicznego tłumionego. Potrafi określić częstość rezonansową układu drgającego z wymuszeniem
Potrafi wskazać przykłady i rodzaje fal w otaczającym go środowisku. Potrafi wymienić i zdefiniować wielkości opisujące fale. Zna równanie opisujące falę biegnącą. Zna podstawowe zjawiska falowe interferencję, dyfrakcję. Potrafi wyjaśnić mechanizm powstawania fali stojących.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi podać równanie falowe. Rozwiązuje proste zadania z zakresu fal.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi biegle rozwiązywać problemy i zadania z zakresu fal.
Zna pojęcie fali akustycznej. Rozróżnia pojęcia amplitudy, natężenia fali i mocy źródła fal akustycznych. Zna jednostkę natężenia fali akustycznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również iejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi budowę logarytmicznej skali natężenia dźwięku. Orientuje się jakie natężenia dźwięku można przypisac różnym obiektom występującym w technice i środowiskunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi rozwiązywac problemy i zadania z zakresu akustyki.
Zna postawowe wielkości fizyczne w mechanice płynów. Zna prawa Archimedesa, Pascala, Bernouliego. Wie jak zbudowane są przyrządy pomiarowe w mechanice płynównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Korzystając ze wzorów potrafi wyjaśnić działanie urządzeń pomiarowych w mechanice płynów: manometrów, rurki Pitota, zwężki Venturiegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu mechaniki płynów o różnej skali trudności
Zna podstawowe wielkości termodynamiki, zna równanie stanu gazu doskonałego, elementy teorii kinetycznej, pojęcie ciepła właściwego, I zasadę termodynamiki a także przemiany gazowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi opisać zmianę ciepła, energii wewnetrznej i pracy wykonywanej nad układem w przemianach gazowych. Potrafi wskazać zastosowanie praw termodynamiki w technice i przyrodzie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Na podstawie teorii kinetycznej potrafi podać zwiazki pomiędzy mikroskopowymi i makroskopowymi wielkosciami w układzie termodynamicznym. Umie rozwiązywać zadania i problemy wykorzystując równanie stanu gazu doskonałego i I zasadę termodynamiki.
Potrafi wymienić i opisać wielkości opisujące pole elektrostatyczne. Zna podstawowe prawa związane z przepływem prądu elektrycznego. Zna sposoby wytwarzania pola magnetycznego i wielkości opisujące to pole.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem poznanych praw.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi rozwiązywać bardziej złożone zadania z omawianej tematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Czyż
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Violetta Bednarska-Buczek, Henryka Czyż, Tadeusz Jasiński, Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Czyż
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Henryka Czyż, Tadeusz Jasiński, Marcin Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Bednarska-Buczek
Prowadzący grup: Violetta Bednarska-Buczek, Tadeusz Jasiński, Ryszard Stagraczyński, Julian Traciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Bednarska-Buczek
Prowadzący grup: Violetta Bednarska-Buczek, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Bednarska-Buczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Violetta Bednarska-Buczek, Łukasz Dubiel, Tomasz Szczepański, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)