Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo ekologiczne i zarządzanie kryzysowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BO/S-DU>BEiZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo ekologiczne i zarządzanie kryzysowe
Jednostka: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Grupy: Przedmioty 1 sem. - ochrona środowiska - systemy ochrony środowiska, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia.

Treści kształcenia

- W-1, 2 Nauka o bezpieczeństwie - wprowadzenie. Bezpieczeństwo ekologiczne, pojęcia: zagrożenie, awaria, poważna awaria, klęska żywiołowa, kryzys, infrastruktura krytyczna. Definicje, zakres badań. Podział zagrożeń ekologicznych z uwzględnianiem czynników naturalnych, przemysłowych, zagrożeń terrorystycznych i w cyberprzestrzeni.

W-3, 4 Miary bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka ekologicznego.

W-5, 6 Kryteria oceny bezpieczeństwa ekologicznego. Metody analizy i oceny ryzyka ekologicznego.

W-7,8 Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem ekologicznym. Zasady interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem. Sposoby reagowania na ryzyko.

W-9,10 Kontrola bezpieczeństwa.

W-11,12 Powódź oraz susza jako sytuacja kryzysowa. Awarie typu blackout. Metody analizy ryzyka powodziowego. Wyznaczenie stref zagrożenia powodzią oraz suszą. Zasady sporządzania map ryzyka.

W-13,14 Analiza przykładów awarii ekologicznych, zagrożeń środowiska i sytuacji kryzysowych. W-15. Procedury zarządzania kryzysowego, unormowania prawne krajowe i międzynarodowe

- 1. Analiza scenariuszy zdarzeń niepożądanych metodą drzew logicznych

2. Bilans zapotrzebowania na wodę w sytuacjach kryzyzsowych dla jednostki osadniczej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Rak.J, Kwietniewski M. - Bezpieczeństwo i zagrożenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wode - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

Rak J. - Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. - Komitet Inżynierii Środowiska PAN z.28. - 2005

- - Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590 ze zm.. - 2010

Szymczak W., Szeszenia-Dąbrowska N. - Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem środowiska - Państw. Insp. Ochr. Środow.. - 1995

Ozga-Zieliński B. - Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B. - Metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Rak.J - Bezpieczna woda wodociągowa. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Literatura uzupełniająca

Szopa T. - Niezawodność i bezpieczeństwo - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2009

Dyrektywa 96/82/WE (Seveso II) - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę by identyfikować oraz klasyfikować zagrożenia ekologiczne. Zna przyczyny zagrożeń ekologicznych oraz sytuacji kryzysowych. Zna metody analizy i ocen przyczynowo-skutkowej zdarzeń niepożądanych z wykorzystaniem metod analizy i oceny ryzyka.Wykładzaliczenie cz. pisemna
Rozumie zasady analizy i oceny bezpieczeństwa ekologicznego. Rozumienie zasad zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. wykładzaliczenie cz. pisemna
1. Umie zastosować wybraną metodę drzew logicznych do analizy scenariuszy awaryjnych związanych z zagrożeniami ekologicznymi.2. Umie wykonać bilans zapotrzebowania na wodę w sytuacjach kryzysowych.projekt indywidualnyzaliczenie projektów
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę dokształcania się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.wykład, projekt indywidualnykolokwium, zaliczenie projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę by identyfikować oraz klasyfikować zagrożenia ekologiczne. Zna przyczyny zagrożeń ekologicznych oraz sytuacji kryzysowych. Zna metody analizy i ocen przyczynowo-skutkowej zdarzeń niepożądanych z wykorzystaniem metod analizy i oceny ryzyka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna zasady wyboru metody dla różnych scenariuszy awaryjnych. Zna procedury zarządzania kryzysowego dla różnych sytuacji kryzysowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiedzę by wskazać działania zwiększające stopień bezpieczeństwa ekologicznego. Zna schemat zarządzania kryzysowego dla różnych sytuacji kryzysowych.
Rozumie zasady analizy i oceny bezpieczeństwa ekologicznego. Rozumienie zasad zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również rozumie zaawansowane zasady analiz i ocen bezpieczeństwa ekologicznego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiedzę by wskazać osób na różnych szczeblach administracji publicznej odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe
1. Umie zastosować wybraną metodę drzew logicznych do analizy scenariuszy awaryjnych związanych z zagrożeniami ekologicznymi.2. Umie wykonać bilans zapotrzebowania na wodę w sytuacjach kryzysowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować odpowiednią metodę dla rożnych scenariuszy awaryjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi interpretować otrzymane wyniki oceny bezpieczeństwa ekologicznego
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę dokształcania się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)