Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BO0-DI>MŚ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Grupy: Przedmioty 6 sem. - ochrona środowiska - systemy ochrony środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawy prawne i zakres monitoringu środowiska w Polsce. Podstawowe definicje i akty prawne związane z problematyką środowiskiem

- Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, gleby i ziemi. Monitoring hałasu i promieniowania.

- Presje na środowisko

- Interpretacja wyników monitoringu wód gleb i powietrza w odniesieniu do obowiązującego prawa

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ministerstwo Środowiska - Aktualny program Państwowego Monitoringu Środowiska - Dostępny na stronie GIOŚ: www.gios.gov.pl. -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

O’Neill P. - Chemia Środowiska - WN PWN. - 1998

Kabata-Pendias A. i inni - Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb : metale ciężkie, siarka i WWA - Wyd. PIOŚ. - 1995

Hoffman Sz., Jasiński R. - Uzupełnianie brakujących danych w systemach monitoringu powietrza. - wyd. Politechniki Częstochowskiej. - 2009

- Aktualne rozporządzenia Ministra Środowiska dot. jakości wód, gleb i powietrza - . -

Literatura uzupełniająca

Publikacje PIOŚ z serii "Biblioteka Monitoringu Środowiska" - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po ukończeniu kursu posiada wiedzę na temat systematyki oraz metod pomiarów i oceny jakości różnych elementów środowiskawykład, ćwiczenia problemowe, laboratoriumreferat pisemny, test pisemny
Student potrafi zaproponować ogólny zakres monitoringu wybranego elementu środowiskawykład, ćwiczenia problemowereferat pisemny, test pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student po ukończeniu kursu posiada wiedzę na temat systematyki oraz metod pomiarów i oceny jakości różnych elementów środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawowe metody badania jakości środowiska i potrafi je zastosowaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna zarówno metody badania jak i zasady interpretacji jakości środowiska
Student potrafi zaproponować ogólny zakres monitoringu wybranego elementu środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaprojektować prosty program monitoringu środowiska dla zadanego obszarunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaprojektowac rozbudowany program monitoringu środowiska dla zadanego obszaru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)