Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS/K-DI>Chem2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest na dwóch semestrach: I semestr obejmuje 20 godzin wykładu i 25 godzin ćwiczeń rachunkowych, II - 15 godzin wykładu i 30 godzin laboratoryjnych.

Treści kształcenia

- Notacja chemiczna, jednostki. UOP. Typy związków nieorganicznych. Reakcje chemiczne: stechiometria, równania chemiczne. Chemia roztworów, rozpuszczalność, sporządzanie roztworów, sposoby wyrażania stężeń, wzajemne przeliczanie.Roztwory elektrolitów: dysocjacja elektrolityczna, wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH). Roztwory buforowe. Podstawy chemii analitycznej; analiza wagowa, objętościowa. Podstawy analizy instrumentalnej, pehametria, kolorymetria, konduktometria.

- Wyznaczanie składu wagowego związku na podstawie wzoru chemicznego;

Wyznaczanie zawartości pierwiastków/związków chemicznych na podstawie wzoru chemicznego; Stechiometria mieszanin; Stechiometria reakcji chemicznych: obliczenia ilości substratów i produktów;

Obliczanie stężeń roztworów - stężenie procentowe, molowe i normalne

- Wody naturalne – obieg wody w środowisku i właściwości fizyczne, zasoby, typy wód naturalnych, procesy zachodzące w wodach naturalnych. Odczyn wód naturalnych, kwasowość, zasadowość. Twardość wody. Równowaga węglanowa. Metody zmiękczania. Rola i formy CO2 w środowisku wodnym. Pochodzenie i rola tlenu w środowisku wodnym. Źródła, rola i przemiany związków biogennych w wodach naturalnych. Eutrofizacja wód, przyczyny i skutki. Metale ciężkie i inne substancje nieorganiczne w środowisku wodnym. Pochodzenie i rozkład związków organicznych. Wskaźniki tlenowe BZT, ChZT. Ogólna charakterystyka naturalnych i antropogenicznych substancji organicznych w środowisku wodnym. Barwa wody, mętność, sucha pozostałość oraz inne ogólne wskaźniki jakości wody i ścieków.

- Organizacja pracy w laboratorium chemicznym. Podstawowe wyposażenie laboratorium chemicznego. Techniki pracy laboratoryjnej (ważenie, pipetowanie, miareczkowanie). Stężenia roztworów kwasów i zasad w reakcjach zobojętniania - alkacymetria. Elektrolity, roztwory buforowe i potencjometryczne oznaczanie pH. Przewodnictwo właściwe wód różnego pochodzenia. Kwasowość i zasadowość wody - alkalimetria, acydymetria. Zawartość chlorków w wodzie - metoda Mohra. Twardość wody - metoda kompleksometryczna. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - metoda manganometryczna (indeks nadmanganianowy). Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie - metoda Winklera. Zawartość żelaza ogólnego w wodzie - metoda spektrofotometryczna. Zawartość fosforanów w wodzie - metoda spektrofotometryczna.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kalembkiewicz J., Papciak B., Pieniążek E., Pusz J., Sitarz-Palczak E., Skitał P., Soco E., Woźnicka E., Zapała L. - Chemia ogólna i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach. - Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicza i B. Papciaka, Ofizyna Wydawnicza PRz. - 2021

Koszelnik P., Czerwieniec E., Gruca-Rokosz R. - Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej - Skrypt PRZ. - 2012

Jones L., Atkins P. - Chemia ogólna - PWN. - 2006

Bielański A. - Podstawy chemii nieorganicznej - PWN. - 2010

Sienko M.J., Plane R.A. - Chemia. Podstawy i zastosowanie - WNT. - 1992

Minczewski J., Marczenko Z. - Chemia analityczna tom 2 - PWN. - 2011

Śliwa A.(red.) - Obliczenia chemiczne. Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej - PWN. - 1987

Dojlido J - Chemia wód powierzchniowych - Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok. - 1995

Pazdro K.M., Rola-Noworyta A. - Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej - Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro . - 2013

Naumczyk J. - Chemia Środowiska - PWN< Warszawa. - 2017

Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E. - Chemia środowiska - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. - 2012

van Loon G.W., Duffy S.J. - Chemia środowiska - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2007

Kiedryńska L., Papciak D., Granops M. - Chemia Sanitarna - Wydawnictwo SGGW, Warszawa. - 2006

Kalembkiewicz J., Kuźniar A., Papciak B., Pusz J., Sitarz-Palczak E., Soco E., Woźnicka E. - Chemia ogólna i nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne. Surowce i produkty nieorganiczne. - Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicza i B. Papciaka, Oficyna Wyd. Prz. - 2021

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kalembkiewicz J., Papciak B., Pieniążek E., Pusz J., Sitarz-Palczak E., Skitał P., Soco E., Woźnicka E., Zapała L. - Chemia ogólna i nieorganiczna. Podstawy chemii. Roztwory i procesy w roztworach. - Praca zbiorowa pod red. J. Kalembkiewicza i B. Papciaka, Oficyna Wyd. PRz. - 2021

Koszelnik P., Czerwieniec E., Gruca-Rokosz R. - Chemia sanitarna z elementami chemii analitycznej - Skrypt PRz. - 2012

Czerwieniec E. - Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej - Skrypt PRz. - 2011

Całus H. - Podstawy obliczeń chemicznych - WNT. - 1987

Śliwa A. - Obliczenia chemiczne - PWN. - 1987

Kiedryńska L., Papciak D., Granops M. - Chemia sanitarna - Wyd. SGGW. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

Galus Z.(red.) - Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej - PWN. - 2006

Bala H., Banaszkiewicz A., Gęga J. - Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej - Skrypt PCz. - 1992

Zieliński J. - Chemia wody i ścieków - Skrypt PŚl. - 1993

Literatura uzupełniająca

Juszczyk K., Nieniewska J. - Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej. Wybrane zagadnienia - Skrypt PW. - 1996

Barycka I., Skudlarski K. - Podstawy chemii - Oficyna Wyd. PWroc.. - 2001

Pauling L. - Chemia - PWN. - 1998

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma uporządkowaną wiedzę z podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej. Posługuje się poprawnie terminologią chemiczną i nomenklaturą związków nieorganicznych i wybranych organicznych. Ma teoretyczną wiedzę z zakresu klasycznych metod analizy chemicznej (wagowej i objętościowej) oraz podstawowej analizy instrumentalnej.wykład, kolokwium, egzamin pisemny.
Potrafi dokonać obliczeń stechiometrycznych w oparciu o wzór i równanie reakcji chemicznej, wyrażać różne formy stężenia roztworów i dokonywać wzajemnych przeliczeńćwiczenia rachunkowe, wykład zaliczenie cz. pisemna
Posiada podstawową wiedzę w zakresie naturalnego składu chemicznego wód, zanieczyszczeń środowiska wodnego związanych z zakłóceniem równowagi środowiskowej wskutek działalności człowieka. Zna podstawowe procesy fizykochemiczne zachodzące w środowisku wodnym. Posiada wiedzę dotycząca podstawowych wskaźników analitycznych stosowanych w analizie wód i ścieków.laboratorium, wykład.raport pisemny, kolokwium, egzamin pisemny.
Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, przeprowadzać proste eksperymenty chemiczne i interpretować wyniki. Potrafi wykonać podstawowe oznaczenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń w analizie wody, interpretować wyniki i wyciągnąć poprawny wniosek. Potrafi wymienić źródła pochodzenia i scharakteryzować naturalne i antropogeniczne substancje występujące w środowisku wodnym.laboratoriumraport pisemny, obserwacja wykonawstwa, kolokwium, egzamin pisemny.
Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane ćwiczenia oraz bezpieczeństwo własne i pozostałych osób w grupie.laboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma uporządkowaną wiedzę z podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej oraz chemii środowiska. Posługuje się poprawnie terminologią chemiczną i nomenklaturą związków nieorganicznych i wybranych organicznych. Ma teoretyczną wiedzę z zakresu klasycznych metod analizy chemicznej (wagowej i objętościowej) oraz podstawowej analizy instrumentalnej. Zna wskaźniki analityczne stosowane w analizach wód i ściekónie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę pozwalającą dokonywać interpretacji i opisu zjawisk w zakresie chemii ogólnej i nieorganicznej oraz środowiska.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę pozwalającą bezbłędnie dokonywać interpretacji i opisu zjawisk oraz procesów w poszerzonym zakresie chemii ogólnej i nieorganiczne oraz środowiska.
Potrafi dokonać obliczeń stechiometrycznych w oparciu o wzór i równanie reakcji chemicznej, wyrażać różne formy stężenia roztworów i dokonywać wzajemnych przeliczeńnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi rozwiązać problem obliczeniowy i eksperymentalny oraz wyciągnąć poprawne wnioskinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi rozwiązać złożony problem obliczeniowy i eksperymentalny oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski
Posiada wiedzę dotycząca podstawowych wskaźników analitycznych stosowanych w analizie wód i ściekównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada wiedzę umożiwiającą zaplanowanie zakresu analitycznego badań wód i ściekównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada wiedzę umożliwiającą prawidłową interpretację wyników analizy wód i ścieków
Potrafi wykonać podstawowe analizy fizyczno-chemiczne jakości wód i ścieków nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wykonać analizę fizyczno-chemiczną wody lub ścieków korzystając z dodatkowych instrukcji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie wykonać analizę fizyczno-chemiczną wody lub ścieków.
Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane ćwiczenia oraz bezpieczeństwo własne i pozostałych osób w grupie.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Koszelnik
Prowadzący grup: Lilianna Bartoszek, Ewa Czerwieniec, Renata Gruca-Rokosz, Piotr Koszelnik, Dorota Szal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Bartoszek
Prowadzący grup: Lilianna Bartoszek, Ewa Czerwieniec, Małgorzata Miąsik, Sabina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Bartoszek
Prowadzący grup: Lilianna Bartoszek, Ewa Czerwieniec, Renata Gruca-Rokosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)