Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Instalacje sanitarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DI>IS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instalacje sanitarne
Jednostka: Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej
Grupy: Przedmioty 6 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 6 sem. - inżynieria środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów szóstego semestru

Treści kształcenia

- Systemy zaopatrzenia budynków w wodę i odprowadzania z nich ścieków. Zadania i podział instalacji wody zimnej.

- Instalacje wodociągowe zaopatrywane z miejskich sieci wodociągowych. Strefowanie, zbiorniki wodne.

- Instalacje zaopatrywane z indywidualnych źródeł wody. Wyposażenie sanitarne pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

- Elementy instalacji wodociągowych. Układ funkcjonalny instalacji wodociągowej.

- Armatura i materiały stosowane w instalacjach wodociągowych

- Zabezpieczenie wody w instalacjach wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem

- Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowych

- Instalacje przeciwpożarowe

- Instalacje ciepłej wody użytkowej. Podstawowe schematy węzłów cieplnych.

- Obliczenia hydrauliczne instalacji c.w.u. Zadania i sposób obliczeń cyrkulacji.

- Elementy instalacji kanalizacyjnych. Zadania i podział instalacji kanalizacyjnych. Części składowe kanalizacji wewnętrznej.

- Instalacje kanalizacyjne - prowadzenie i wymiarowanie przewodów. Rozwinięcie i profile kanalizacji sanitarnej.

Zasady odprowadzania ścieków do kanalizacji zewnętrznej oraz indywidualnych odbiorników ścieków.

- Kanalizacja deszczowa.

- Kanalizacja technologiczna - graficzne obrazowanie w/w instalacji.

- Badania i odbiory instalacji sanitarnych

- Wykonanie projektu instalacji wod-kan według indywidualnych warunków

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Sosnowski S., Tabernacki J., Chudzicki J - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - Wyd. Instalator Polski. Warszawa .,. - 2000

Szaflik W. - Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych - Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. - 2008

Chudzicki J., Sosnowski S. - Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja - Wydawnictwo Seidel-Przywecki. - 2005

Chudzicki J., Sosnowski S. - Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja - Wydawnictwo Seidel-Przywecki. - 2004

Literatura uzupełniająca

H. Recknagel, E. Sprenger, Honmann, Schramek - Ogrzewanie + Klimatyzacja. - EWFE, Gdańsk.,. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma szczegółową wiedzę w zakresie określania parametrówprojektowych do obliczeń zapotrzebowania wody, znapodstawowe schematy systemów i instalacji wodociągowych ikanalizacyjnychwykłady, projekt indywidualnykolokwium, obrona projektu
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii obliczeńwartości przepływów oraz klasyfikacji i charakterystykielementów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnychwykład, projekt indywidualnykolokwium, obrona projektu
Potrafi dobrać elementy i technologię instalacjiwodociągowych i kanalizacyjnych. Obrazuje proste instalacje graficznie. Wykonuje obliczenia hydrauliczne prostych instalacjiwodociągowychprojekt indywidualnyobrona projektu
Zna podstawowy zakres badań odbiorczych instalacjiwodociągowych i kanalizacyjnychwykładkolokwium
Ma świadomość obszerności zagadnień w instalacjachwodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozwoju technologii iwynikającej z nich konieczności samokształcenia się.projekt indywidualnyobrona projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma szczegółową wiedzę w zakresie określania parametrówprojektowych do obliczeń zapotrzebowania wody, znapodstawowe schematy systemów i instalacji wodociągowych ikanalizacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna i potrafi zastosować określone parametry w różnych systemach instalacji wodociągowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna i potrafi ocenić wpływ określonych parametrów na komfort
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii obliczeńwartości przepływów oraz klasyfikacji i charakterystykielementów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma uporządkowaną wiedzę w zakresie obliczeń przepływów oraz klasyfikacji idostosowania elementów instalacji dla różnego rodzaju budownictwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma uporządkowaną wiedzę i potrafi analizować schematy i elementy instalacji dla różnego rodzaju budownictwa
Potrafi dobrać elementy i technologię instalacjiwodociągowych i kanalizacyjnych. Obrazuje proste instalacje graficznie. Wykonuje obliczenia hydrauliczne prostych instalacjiwodociągowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ocenić dobór elementów i technologii instalacji wodociągowych. Obrazujeskomplikowaną instalację sanitarną graficznie. Wykonuje obliczenia hydrauliczne dla różnych układów instalacji wodnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi analizować dobór elementów i technologii instalacji wodociągowych dla różnych systemów. Potrafi ocenić sposób graficznego zobrazowania instalacji sanitarnych różnych układów. Analizuje obliczenia hydrauliczne dla różnych układów instalacji
Zna podstawowy zakres badań odbiorczych instalacjiwodociągowych i kanalizacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić parametry i ogólny zakres badań odbiorczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić parametry i szczegółowy zakres badań odbiorczych
Ma świadomość obszerności zagadnień w instalacjachwodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozwoju technologii iwynikającej z nich konieczności samokształcenia się.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Stec
Prowadzący grup: Kamil Pochwat, Mariusz Starzec, Agnieszka Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Pochwat
Prowadzący grup: Sabina Kordana-Obuch, Kamil Pochwat, Mariusz Starzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Pochwat
Prowadzący grup: Kamil Pochwat, Mariusz Starzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Stec
Prowadzący grup: Beata Piotrowska, Agnieszka Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Stec
Prowadzący grup: Beata Piotrowska, Agnieszka Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Stec
Prowadzący grup: Agnieszka Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)