Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia medyczna i synteza substancji leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC/TL-DUI>CHMiSSL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia medyczna i synteza substancji leczniczych
Jednostka: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Grupy: Przedmioty 2 sem. - tech. chemiczna-technol. produktów leczniczych, st. II-go stopnia (po inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest realizowany w drugim semestrze i obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium. Kończy się zaliczeniem.

Treści kształcenia

- Lek od pomysłu do wdrożenia: Struktura Wiodąca - poszukiwanie; zależność pomiędzy budową a działaniem leku; Farmakokinetyka; QSAR; Synteza Kombinatoryczna.

Laboratorium: Wybrane metody syntezy środków leczniczych.

- Definicja leku, etapy poszukiwania leku, wybór miejsca działania leku, wybór testu biologicznego, poszukiwanie struktury wiodącej.

- Synteza na nośniku stałym - podstawy i założenia.

- Synteza kombinatoryczna - idea, metody.

- Izolowanie i oczyszczanie składnika aktywnego, ustalanie budowy związku aktywnego.

- Farmakofor, izostery - definicja, przykłady.

- Synteza najpopularniejszych leków w tym prazoli, antybiotyków, beta-blokerów i statyn.

- Elementy strategii planowania syntezy nowych potencjalnych leków.

Najpopularniejsze typy reakcji wykorzystywane w syntezie leków w ujęciu analizy syntezy stosowanej w przemyśle farmaceutycznym.

- Pisemne zaliczenie przedmiotu.

- Wykonanie pięciu ćwiczeń laboratoryjnych z obszaru izolacji, syntezy i analizy produktów leczniczych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Patrick L. G., - Chemia Leków. Krótkie wykłady PWN., 2004 2. - PWN., 2004. - 2004

Silverman R.B., - Chemia Organiczna w Projektowaniu Leków - WNT Warszawa. - 2004

Kieć-Kononowicz K. (red) - Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych - Wydawnictwo UJ. - 2006

Parick L. G. - Chemia Medyczna. Podstawowe zagadnienia. - WNT. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Instrukcje wewnętrzne Katedry - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Binecki S - Preparatyka środkow leczniczych - PZWL Warszawa. - 1983

Tkaczyński T., Tkaczyńska D - Synteza i technologia chemiczna leków - PZWL Warszawa. - 1984

Tułecki J. - Technologia Srodków leczniczych - PZWL Warszawa. - 1978

Literatura uzupełniająca

Dostępna w bibliotece i internecie - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi zastosować podstawowe techniki izolacji i otrzymania produktu leczniczegowykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna, zaliczenie cz. pisemna
Zna podstawowe i specjalne techniki analizy jakościowej i ilościowej produktu leczniczegowykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi zastosować podstawowe techniki izolacji i otrzymania produktu leczniczegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma znajomość wszystkich etapów w projektowaniu produktu leczniczegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna aspekty etyczne w projektowaniu i otrzymanie produktu leczniczego.
Zna podstawowe i specjalne techniki analizy jakościowej i ilościowej produktu leczniczegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wskazać, które techniki są kluczowe w procesie projektowania produktu leczniczego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi interpretować wyniki analiz w projektowaniu i produkcji produktu leczniczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bajek-Bil
Prowadzący grup: Agata Bajek-Bil, Maciej Kisiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Groszek
Prowadzący grup: Grażyna Groszek, Maciej Kisiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Groszek
Prowadzący grup: Grażyna Groszek, Jaromir Lechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)