Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Podstawy reologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC/TT-DI>PodstReol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy reologii
Jednostka: Katedra Kompozytów Polimerowych
Grupy: Przedmioty 5 sem. tech. chemiczna-tech. organiczna i tworzywa sztuczne, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dostarcza informacji na temat metod określenia płynięcia i właściwości użytkowych tworzyw polimerowych.

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia reologii, naprężenie, odkształcenie, kinematyka odkształcenia.

- Reologiczne równanie stanu, ciała sztywne, ciecze lepkie.

- Pojęcie lepkosprężystości polimerów, modele mechaniczne.

- Lepkość polimerów przy prostym płynięciu. Właściwości reologiczne stopów i roztworów polimerów.

- Praktyczne zastosowanie reologii polimerów: płynięcie izotermiczne i nieizotermiczne stopów polimerowych w kanałach o wybranych przekrojach; płynięcie stopów polimerowych w wytłaczarce jedno- i dwuślimakowej (reżim izotermiczny, adiabatyczny i politropowy).

- Badanie krzywych płynięcia stopionych polimerów za pomocą plastometru obciążnikowego..

Badanie płynięcia cieczy tiksotropowych.

Wyznaczanie temperatury zeszklenia polimerów za pomocą konsystometru Höpplera.

Badanie odporności cieplnej wybranych termoplastów.

Badanie twardości tworzyw sztucznych metodą Brinella.

Badanie właściwości przetwórczych mieszanek gumowych za pomocą wulkametru.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Wilkinson W.J., 1973 - Ciecze nienewtonowskie - WNT Warszawa. - 1973

Ferguson J., Kembłowski Z. - Reologia stosowana płynów - Wydawnictwo Marcus S.C. Łódź . - 1995

Wiśniewski R. - Elementy reologii - Tomchem Zabrze . - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Wilkinson W.J. - Ciecze nienewtonowskie - WNT Warszawa. - 1973

Schramm G. - Reologia, podstawy i zastosowanie - HAAKE, Ośrodek wydawnictw Naukowych, Poznań . - 1998

Heneczkowski M., Oleksy M., Wojturska J. - Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych z przykładami ćwiczeń laboratoryjnych - Ofic. Wyd. P. Rz., Rzeszów. - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Umiejętność stosowania programów komputerowych do wyznaczania krzywych płynięcia cieczy nienewtonowskich.laboratoriumkolokwium
Student potrafi rozwiązywać problemy z zakresu interpretacji wyników badań płynięcia cieczy nienewtonowskich.wykład, laboratoriumkolokwium
Posiada wiedzę z zakresu przepisów BHP i ppoż.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Student potrafi rozwiązywać podstawowe problemy przemysłowe i porozumiewać się z innymi w zakresie problemów związanych z zjawiskami reologicznymiwykład, laboratoriumkolokwium
Posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych podstaw procesów płynięcia cieczy nienewtonowskich.wykładkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Umiejętność stosowania programów komputerowych do wyznaczania krzywych płynięcia cieczy nienewtonowskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać oprogramowanie do zoptymalizowania warunków pomiaru.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykorzystać oprogramowanie do analizy i interpretacji uzyskanych wyników.
Student potrafi rozwiązywać problemy z zakresu interpretacji wyników badań płynięcia cieczy nienewtonowskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zanalizować uzyskane wyniki wykorzystując np. programy komputerowe lub normy przedmiotowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi ustalić czynniki, które mogą powodować błędy w stosowanej metodzie badawczej.
Posiada wiedzę z zakresu przepisów BHP i ppoż.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również i stosuje je w trakcie zajęć laboratoryjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rozumie konieczność aktualizowania wiedzy w tym zakresie.
Student potrafi rozwiązywać podstawowe problemy przemysłowe i porozumiewać się z innymi w zakresie problemów związanych z zjawiskami reologicznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać metody do określenia wybranych właściwości reologicznych polimeru.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wie, jak prawidłowo zinterpretować uzyskane wyniki.
Posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych podstaw procesów płynięcia cieczy nienewtonowskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna czynniki powodujące zmianę tych właściwości.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna metody modyfikacji materiałów polimerowych na poszczególnych etapach przetwarzania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Oliwa
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy, Rafał Oliwa, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)