Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Recykling tworzyw polimerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC/TT-DI>RTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Recykling tworzyw polimerowych
Jednostka: Katedra Kompozytów Polimerowych
Grupy: Przedmioty 7 sem. - tech. chemiczna-tech. organiczna i tworzywa sztuczne, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student zapoznaje się na wykładzie ze sposobami zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, a następnie poznają praktyczne zastosowania podczas zajęć laboratoryjnych.

Treści kształcenia

- asady gospodarki odpadami polimerowymi w krajach Unii Europejskiej. Tworzywa biodegradowalne.Recykling materiałowy i surowcowy tworzyw sztucznych. Zagospodarowanie odpadów polimerowych przez odzysk energii (spalanie).

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Błędzki A. - Recykling tworzyw sztucznych - WNT, Warszawa. - 1995

Florjańczyk Z., Penczek S. - Chemia polimerów (tom III) - Ofic. Wyd. Polt. Warsz., Warszawa. - 1996

- Normy prawne dotyczące gospodarki odpadami - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kozłowski M. (red.) - Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych - Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław. - 1998

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi zidentyfikować materiał i wskazać możliwości jego recyklingu i/lub utylizacjiwykład, laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, zaliczenie cz. ustna
Ma wiedzę o materiałach stosowanych w technice.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna
Ma podstawową wiedzę z mechaniki i maszynoznawstwa.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna,, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi zidentyfikować materiał i wskazać możliwości jego recyklingu i/lub utylizacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Opracowanie parametrów recyklingu wybranych mieszanek polimerowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zaproponowanie urządzeń do recyklingu wybranych mieszanek polimerowych
Ma wiedzę o materiałach stosowanych w technice.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi tę wiedzę wykorzystać do prognozowania zmian właściwości materiałów podczas recyklingunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Ma umiejętność doboru środków pomocniczych minimalizujących niekorzystne zmiany właściwości polimerów podczas kilkakrotnego przetwórstwa
Ma podstawową wiedzę z mechaniki i maszynoznawstwa.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma rozszerzoną wiedzę z mechaniki i maszynoznawstwanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi tę wiedzę wykorzystać w projektowaniu linii technologicznych recyklingu tworzyw polimerowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Heneczkowski
Prowadzący grup: Maciej Heneczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Heneczkowski, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Heneczkowski
Prowadzący grup: Maciej Heneczkowski, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Dariusz Krajewski, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Dariusz Krajewski, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)