Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Angielska terminologia techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC-DU>ATT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Angielska terminologia techniczna
Jednostka: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Grupy: Przedmioty 1 sem. - technologia chemiczna st. II-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznawani są z tekstami angielskojęzycznymi z dziedziny chemii, technologii i inżynierii chemicznej. Czytają i tłumaczą teksty w katalogach, publikacjach, patentach, analizują treść filmów angielskojęzycznych itp.

Treści kształcenia

- Czytanie katalogów odczynników, sprzęty laboratoryjnego oraz chemikaliów i materiałów specjalnych

- Zapoznanie się ze sposobami publikowania informacji naukowej i technicznej, na przykładzie wybranej publikacji naukowej lub opisu patentowego oraz pozyskiwanie informacji z kompendiów nomenklaturowych

- Analiza krótkich filmów popularyzatorskich lub reklamowych na temat związany ze studiowanym kierunkiem studiów

- Czytanie i analiza tekstów zawartych w przepisach preparatywnych publikacji naukowych lub opisów patentowych - zapoznawanie się ze słownictwem zawartym w tych opisach

- Próby tłumaczenia polskich tekstów technicznych na j. angielski

- Zapoznanie z zasadami przygotowywania prezentacji naukowych lub ustnych wystąpień konferencyjnych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

P. Domanski - English in Science and Technology - WNT Warszawa. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

P. Domański - English in Science and Technology - WNT Warszawa. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

j.w - - . -

Literatura uzupełniająca

materiały źródłowe dostarczone przez prowadzących - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi sprawnie pozyskiwać i korzystać z informacji pochodzącej z literatury angielskojęzycznejćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi sformułować proste zdania w języku angielskim, związane ze specjalnością zawodowąćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Rozumie potrzebę dokształcania się i doskonalenia zawodowego, w tym korzystając z piśmiennictwa angielskojęzycznegoćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi sprawnie pozyskiwać i korzystać z informacji pochodzącej z literatury angielskojęzycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje swobodę w dobieraniu materiałów wg postawionego zadanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rozumie jakość przeprowadzonej analizy literatury, rozróżnia źródła wg impact factor i potrafi ocenić naukową pozycję autora danej publikacji
Potrafi sformułować proste zdania w języku angielskim, związane ze specjalnością zawodowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi napisać opis eksperymentu prowadzonego przez siebie lub przez kolegów, potrafi napisać streszczenie pracynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi samodzielnie opisać wyniki eksperymentu lub analizy teoretycznej i sformułować w języku angielskim główne wnioski wynikające z prowadzonych badań
Rozumie potrzebę dokształcania się i doskonalenia zawodowego, w tym korzystając z piśmiennictwa angielskojęzycznegoCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kisiel
Prowadzący grup: Maciej Kisiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bajek-Bil
Prowadzący grup: Agata Bajek-Bil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kisiel
Prowadzący grup: Maciej Kisiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bajek-Bil
Prowadzący grup: Agata Bajek-Bil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bajek-Bil
Prowadzący grup: Agata Bajek-Bil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bajek-Bil
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)