Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC-DU>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Chemii Organicznej
Grupy: Przedmioty 3 sem. - tech. chemiczna-technol. produktów leczniczych, st. II-go stopnia (po inż.)
Przedmioty 3 sem. - tech.chem - inżynieria chemiczna i bioprocesowa, st. II-go st. (po inż.)
Przedmioty 3 sem. - technologia chemiczna-analiza chem. w przem. i środ., st. II-go st. (po inż.)
Przedmioty 3 sem. - technologia chemiczna-inżynieria mat. polimerowych, st. II-go stopnia (po inż.)
Przedmioty 3 sem. - technologia chemiczna-tech. organiczna i tworzywa sztuczne, st. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest realizowany w trzecim semestrze i obejmuje 30 godzin zajęć. Moduł kończy się prezentacją multimedialną wyników pracy magisterskiej.

Treści kształcenia

- Spotkanie z opiekunem pracy. Różnice między realizacja pracy inżynierskiej i magisterskiej. Przypomnienie zasad pisania pracy dyplomowej i  przygotowania prezentacji multimedialnej. Prezentacja wyników z pracy inżynierskiej. Konsultacje podczas realizacji pracy. Cykliczne spotkania ze studentami w celu przedstawiania wyników swoich badan i dyskusja z udziałem studentów i moderatora po prezentacji wyników.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bielcowie E i J. - Poradnik pisania prac - Arkadiusz Wingert, Kraków. - 2004

Majchrzak J., Mendel T. - Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych - Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań. - 1995

Pułło A. - Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów - Wydawnictwo prawnicze PWN, Warszawa. - 2001

Zaczyński W. P. - Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich - Wyd. "śak", Warszawa . - 1995

Zajączkowski M. - Podstawowe wskazówki dla piszących prace magisterskie i dyplomowe - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. - 1986

Boc J. - Jak pisać pracę magisterską - Kolonia Limited, Wrocław. - 2004

Salomon A. - Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego - Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. - 2004

Urban S., Ładoński W. - Jak napisać dobrą pracę magisterską? - Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. - 1997

Literatura do samodzielnego studiowania

Bielcowie E i J. - Poradnik pisania prac - Arkadiusz Wingert, Kraków. - 2004

Majchrzak J., Mendel T. - Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych - Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań. - 1995

Pułło A. - Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów - Wydawnictwo prawnicze PWN, Warszawa. - 2001

Zaczyński W. P. - Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich - Wyd. "śak", Warszawa. - 1995

Zajączkowski M. - Podstawowe wskazówki dla piszących prace magisterskie i dyplomowe - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. - 1986

Boc J. - Jak pisać pracę magisterską - Kolonia Limited, Wrocław. - 2004

Salomon A. - Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego - Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk . - 2004

Urban S., Ładoński W. - Jak napisać dobrą pracę magisterską? - Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. - 1997

Literatura uzupełniająca

Praca zbiorowa - Słownik wyrazów obcych PWN + płyta CD - PWN, Warszawa . - 2004

Praca zbiorowa - Słownik ortograficzny PWN + płyta CD - PWN, Warszawa . - 2004

Praca zbiorowa - Słownik poprawnej polszczyzny PWN + płyta CD - PWN, Warszawa. - 2004

Praca zbiorowa - Słownik synonimów polskich - PWN, Warszawa. - 2004

Bańko M. - Mały słownik wyrazów kłopotliwych - PWN, Warszawa. - 2004

Długosz-Kurczabowa K. - Nowy słownik etymologiczny języka polskiego - PWN, Warszawa. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi sprawnie pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury, w tym z literatury anglojęzycznej, baz danych oraz innych źródeł, związanych ze studiowanym kierunkiem studiów.realizacja zleconego zadaniaraport pisemny
Potrafi profesjonalnie przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego, uwzględniającą cel pracy, metodologię badań, wyniki i ich znaczenie na tle innych podobnych badań.seminarium, realizacja zleconego zadaniareferat ustny, raport pisemny, prezentacja dokonań (portfolio)

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi sprawnie pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury, w tym z literatury anglojęzycznej, baz danych oraz innych źródeł, związanych ze studiowanym kierunkiem studiów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi także poddać analizie wybrane zagadnienie, bazując na literaturze i zapoznając się ze stanem badań w zakresie wybranego tematu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi prowadzić dyskusję na temat naukowy.
Potrafi profesjonalnie przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego, uwzględniającą cel pracy, metodologię badań, wyniki i ich znaczenie na tle innych podobnych badań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ustosunkować się do zarzutów dotyczących wyników realizowanej pracy magisterskiej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi bronić swojego stanowiska w zakresie merytorycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lubczak
Prowadzący grup: Marcin Chutkowski, Bożena Król, Piotr Król, Jacek Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Rafał Oliwa, Izabela Poplewska, Łukasz Uram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lubczak
Prowadzący grup: Marcin Chutkowski, Piotr Król, Jacek Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Rafał Oliwa, Izabela Poplewska, Magdalena Szeliga, Łukasz Uram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lubczak
Prowadzący grup: Piotr Król, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Rafał Oliwa, Wojciech Piątkowski, Łukasz Uram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król, Anna Kuźniar, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Rafał Oliwa, Izabela Poplewska, Tomasz Ruman
Prowadzący grup: Marcin Chutkowski, Maciej Kisiel, Piotr Król, Anna Kuźniar, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Rafał Oliwa, Izabela Poplewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król, Anna Kuźniar, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Rafał Oliwa, Izabela Poplewska, Tomasz Ruman
Prowadzący grup: Marcin Chutkowski, Piotr Król, Anna Kuźniar, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Rafał Oliwa, Izabela Poplewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Król, Anna Kuźniar, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Dorota Naróg, Rafał Oliwa, Izabela Poplewska, Tomasz Ruman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)