Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC0-DI>ChemF1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna
Jednostka: Katedra Chemii Fizycznej
Grupy: Przedmioty 3 sem. - technologia chemiczna st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę z zakresu podstaw chemii fizycznej i zna prawa opisujące podstawowe zjawiska i procesy fizykochemiczne wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii fizycznej obejmującej zagadnienia niektórych właściwości cząsteczek chemicznychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny, kolokwium
Potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska i procesy fizykochemiczne.wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny, kolokwium
Potrafi zastosować podstawowe prawa i wielkości fizykochemiczne do opisu i interpretacji procesów chemicznychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny, kolokwium
Potrafi wykorzystać w stopniu podstawowym prawa i wielkości fizykochemiczne do opisu właściwości cząsteczek chemicznychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny, kolokwium
Potrafi przeprowadzić proste obliczenia fizykochemicznećwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny
Potrafi zaplanować, przeprowadzić prosty eksperyment chemiczny, umożliwiający badanie podstawowych praw i zjawisk fizykochemicznych oraz przygotować końcowe sprawozdanie. laboratoriumkolokwium, raport pisemny
Potrafi zastosować odpowiednie metody fizykochemiczne do podstawowych badań właściwości związków i procesów chemicznych, posługując się aparaturą pomiarową oraz przestrzegając przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej. laboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Potrafi pracować w zespole przeprowadzając eksperymenty laboratoryjne z zakresu badań fizykochemicznychlaboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę z zakresu podstaw chemii fizycznej i zna prawa opisujące podstawowe zjawiska i procesy fizykochemiczne nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzoną wiedzę z chemii fizycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma uporządkowaną wiedzę obejmującą zagadnienia chemii fizycznej
Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii fizycznej obejmującej zagadnienia niektórych właściwości cząsteczek chemicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzoną wiedzę w tych zagadnieniachnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma uporządkowaną wiedzę w tym obszarze chemii fizycznej
Potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska i procesy fizykochemiczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi opisywać i  interpretować zjawiska fizyczne i chemicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi opisywać i  interpretować złożone procesy fizykochemiczne
Potrafi zastosować podstawowe prawa i wielkości fizykochemiczne do opisu i interpretacji procesów chemicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zinterpretować oraz rozwiązać bardziej złożone problemy fizykochemicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kompleksowo rozwiązywać problemy fizykochemiczne
Potrafi wykorzystać w stopniu podstawowym prawa i wielkości fizykochemiczne do opisu właściwości cząsteczek chemicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zinterptetować te właściwości nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kompleksowo opisać właściwości cząsteczki chemicznej
Potrafi przeprowadzić proste obliczenia fizykochemicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykonać bardziej złożone obliczenia fizykochemicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kompleksowo wykonać obliczenia fizykochemiczne
Potrafi zaplanować, przeprowadzić prosty eksperyment chemiczny, umożliwiający badanie podstawowych praw i zjawisk fizykochemicznych oraz przygotować końcowe sprawozdanie. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykonać bardziej złożony eksperyment fizykochemiczny, zinterpretować wyniki, wyciągnąć poprawne wnioski. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskać bardzo dokładne wyniki z pomiarów fizykochemicznych, przeprowadzić ich wnikliwą analizę i interpretację.
Potrafi zastosować odpowiednie metody fizykochemiczne do podstawowych badań właściwości związków i procesów chemicznych, posługując się aparaturą pomiarową oraz przestrzegając przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również w odniesieniu do bardziej złożonych problemów. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również kompleksowo rozwiązać eksperymentalny problem z zakresu fizykochemii
Potrafi pracować w zespole przeprowadzając eksperymenty laboratoryjne z zakresu badań fizykochemicznychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: Paweł Chmielarz, Monika Flejszar, Łukasz Florczak, Tomasz Pacześniak, Katarzyna Rydel-Ciszek, Andrzej Sobkowiak, Izabela Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: Monika Flejszar, Łukasz Florczak, Tomasz Pacześniak, Katarzyna Rydel-Ciszek, Andrzej Sobkowiak, Karolina Surmacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: Paweł Błoniarz, Monika Flejszar, Angelika Macior, Tomasz Pacześniak, Andrzej Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: Tomasz Pacześniak, Andrzej Sobkowiak, Izabela Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: Małgorzata Klamut, Tomasz Pacześniak, Andrzej Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)