Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia przetwórstwa tworzyw polimerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CP/PT-DI>TPTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia przetwórstwa tworzyw polimerowych
Jednostka: Katedra Kompozytów Polimerowych
Grupy: Przedmioty 6 sem. - inż.chem.i proc.-przetwórstwo tworzyw polimerowych, st.I-do stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Środki pomocnicze do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przygotowanie tworzyw do przetwórstwa. Obróbka formująca. Wytłaczanie i technologie pochodne. Wtryskiwanie i technologie pokrewne. Nanoszenie, natryskiwanie. Maczanie. Powlekanie. Laminowanie. Prasowanie tłoczne i przetłoczne. Walcowanie i kalandrowanie. Spienianie. Spiekanie. Obróbka wykańczająca tworzyw sztucznych. Formowanie wtórne. Łączenie i gięcie. Obróbka powierzchni wyrobów: barwienie, drukowanie, metalizacja. Obróbka wiórowa. Ulepszanie powierzchni.

Projekt: Podstawowe narzędzia stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Formy wtryskowe do termoplastów. Zastosowanie programów CAD CAM w projektowaniu.

Laboratorium:Badanie wpływu parametrów prasowania tłocznego tłoczyw termoutwardzalnych na właściwości wyprasek. Nastawianie procesu wtryskiwania termoplastów. Badania wpływu parametrów prasowania wtryskowego termoplastów na właściwości wytrzymałościowe wyprasek. Badanie wydajności wytłaczania profili z tworzyw sztucznych. Badania wpływu parametrów wytłaczania z rozdmuchem na właściwości folii z poliolefin. Kompozyty poliestrowo-szklane (laminaty). Klejenie metali. Wyznaczanie optymalnego czasu walcowania mieszanek kauczukowych. Badanie wpływu wybranych parametrów na wytrzymałość spoin zgrzewanych z folii polimerowych. Przetwórstwo past polichlorowinylowych. Galwaniczna metalizacja tworzyw sztucznych

11.Otrzymywanie wyrobów z tworzyw sztucznych metodą odlewania

12.Termoformowanie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Wilczyński K. - Reologia w przetworstwie tworzyw polimerowych - WNT, Warszawa. - 2001

- wybrane artykuły w czasopismie Polimery - lata 2003-2013. -

Heneczkowski M., Oleksy M., Wojturska J. - Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych z przykładami ćwiczeń laboratoryjnych - Oficyna Wydaw. Pol. Rzeszowskiej. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

jak wyżej - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

- wybrane artykuły z czasopisma Polymer Eng. Sci. - dostępne: http://biblio.prz.edu.pl/pl/zrodla-elektroniczne/konsorcja-czasopisma-elektronicz/. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych.wykład, laboratorium, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, kolokwium, sprawozdanie z projektu
Potrafi określić optymalne parametry przetwórcze: wytłaczania profili, wtryskiwania i prasowania kształtek, walcowania mieszanek kauczukowych, obróbki wtórnej półwyrobów z tworzyw sztucznych, zna zależności pomiędzy parametrami przetwórczymi a właściwościami kształtek.
Potrafi korzystać z programów symulacji procesowej z grupy Moldflow

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wykorzystać programy symulacji procesowej do optymalizacji technik przetwórczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zaprojektować skład mieszanek polimerowych do wybranych zastosowań.
Potrafi określić optymalne parametry przetwórcze: wytłaczania profili, wtryskiwania i prasowania kształtek, walcowania mieszanek kauczukowych, obróbki wtórnej półwyrobów z tworzyw sztucznych, zna zależności pomiędzy parametrami przetwórczymi a właściwościami kształtek.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Potrafi korzystać z programów symulacji procesowej z grupy Moldflownie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Heneczkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Maciej Heneczkowski, Rafał Oliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Dariusz Krajewski, Mariusz Oleksy, Magdalena Zajdel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)