Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA0-DI>Inf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - automatyka i robotyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podczas wykładów studenci otrzymają podstawową wiedzę dotyczącą teoretycznych zagadnień informatyki. Uzyskana w ramach wykładów wiedza będzie wykorzystywana w trakcie zajęć laboratoryjnych, które pozwolą studentom na uzyskanie podstawowych umiejętności programowania, wykorzystania narzędzi i oprogramowania.

Treści kształcenia

- Wstęp do przedmiotu Informatyka. Algorytmy.

- Programowanie strukturalne. Język C.

- Programowanie obiektowe. Język C++, Java.

- Podstawy sieci komputerowych.

- Systemy operacyjne.

- Relacyjne bazy danych

- Sztuczna Inteligencja

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Samolej. S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J.,, Jędrzejec B. - Wprowadzenie do informatyki I – architektura komputerów, algorytmika, paradygmaty i języki programowania - Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Samolej. S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J.,, Jędrzejec B. - Wprowadzenie do informatyki II – bezpieczeństwo systemów informatycznych, systemy operacyjne, sieci komputerowa i bazy danych - Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Samolej. S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J., Jędrzejec B. - Wprowadzenie do informatyki I – architektura komputerów, algorytmika, paradygmaty i języki programowania - Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej,. - 2014

Samolej. S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J., Jędrzejec B. - Wprowadzenie do informatyki II – bezpieczeństwo systemów informatycznych, systemy operacyjne, sieci komputerowa i bazy danych, - Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Kernighan B. W., Ritchie D.M. - Język ANSI C, - WNT. - 1994

Stroustrup B. - Język C++ - WNT. - 2002

Stallings W. - Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy - PWN. - 2006

Tanenbaum A. S., Wetherall D. J. - Sieci komputerowe - Helion. - 2012

Garcia-Molina H , Ullman J. D., Widom J., - Systemy baz danych. Kompletny podręcznik - Helion. - 2011

Rutkowski L. - Metody i techniki sztucznej inteligencji - PWN. - 2009

Jędrzejec B., Sadolewski J., - Programowanie w języku C i C++ - Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura uzupełniająca

Niklaus Wirth - Algorytmy + struktury danych = programy - WNT Seria wydawnicza KLASYKA INFORMATYKI, ISBN 8320430577. - 2004

A.V. Aho,J.E. Hopcroft, J.D. Ullman - Algorytmy i struktury danych - Wydawnictwo Helion. - 2003.

Publikacje naukowe

G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej - Regular graph-based free route flight planning approach - . - 2021

D. Nowak; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej; Ł. Wałek - Control System for Aircraft Take-off and Landing Based on Modified PID controllers - . - 2019

D. Nowak; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej - Communication and Control Software Development for Experimental Unmanned Aerial System – Selected Issues - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2018

M. Orkisz; T. Rogalski; S. Samolej - The Airspeed Automatic Control Algorithm for Small Aircraft - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2018

T. Rogalski; S. Samolej - UDP/IP/Ethernet Network as an Integration Layer for Distributed Avionic Application: a Case Study - . - 2018

W. Rząsa; D. Rzońca; S. Samolej - Consequences of the Form of Restrictions in Coloured Petri Net Models for Behaviour of Arrival Stream Generator Used in Performance Evaluation - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2018

J. Bakunowicz; B. Ciecińska; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk - Cost Optimized Avionics SysTem (COAST) - . - 2017

T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej - Wybrane problemy wytwarzania systemów czasu rzeczywistego dla bezpilotowych statków powietrznych - POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE. - 2017

J. Bakunowicz; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk - Cost Optimized Avionics SysTem (COAST) - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna przykłady prostych algorytmów, umie je sformułować, opisać.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium, obserwacja wykonawstwa
Zna podstawy programowania strukturalnego. Potrafi zaimplementować proste algorytmy w postaci programu strukturalnego. wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium, obserwacja wykonawstwa
Zna podstawy programowania obiektowego. Potrafi napisać proste programy obiektowe z wykorzystaniem języka C++.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium, obserwacja wykonawstwa
Zna budowę sieci komputerowych i podstawowe protokoły sieciowe. wykład laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium, obserwacja wykonawstwa
Zna podstawy systemów operacyjnych.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium
definiuje składniki relacyjnej bazy danych, wskazuje zalety stosowania baz danych, rozpoznaje schemat bazy danych, interpretuje proste polecenia SQLwykład, laboratoriumegazamin pisemny, egzamin praktyczny
definiuje pojęcie sztucznej inteligencji, wskazuje techniki sztucznej inteligencjiwykład, egzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna przykłady prostych algorytmów, umie je sformułować, opisać.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi sprawdzić poprawność działania algorytmu oraz wie jakie wyniki zwróci algorytm dla podanych danych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi podjąć dyskusję na temat złożoności przedstawionego algorytmu oraz zaproponować rozwiązania alternatywne.
Zna podstawy programowania strukturalnego. Potrafi zaimplementować proste algorytmy w postaci programu strukturalnego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie zaimplementować algorytmy strukturalne o średniej złożoności.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie zaimplementować użyteczne algorytmy strukturalne.
Zna podstawy programowania obiektowego. Potrafi napisać proste programy obiektowe z wykorzystaniem języka C++.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi samodzielnie zaimplementować algorytmy o średniej złożoności w postaci programu obiektowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać różnice pomiędzy podejściem strukturalnym i obiektowym oraz samodzielnie zaimplementować użyteczne algorytmy w postaci programu obiektowego.
Zna budowę sieci komputerowych i podstawowe protokoły sieciowe. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wymienić warstwy modelu ISO/OSI oraz wymienić podstawowe topologie sieci komputerowych i omówić ich cechy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi omówić co najmniej dwa protokoły sieciowe oraz omówić poszczególne warstwy modelu ISO/OSI.
Zna podstawy systemów operacyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna pojęcie współbieżności oraz wie co to procesy i wątki.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wymienić mechanizmy komunikacji i synchronizacji w systemach operacyjnych oraz omówić ich cechy.
definiuje składniki relacyjnej bazy danych, wskazuje zalety stosowania baz danych, rozpoznaje schemat bazy danych, interpretuje proste polecenia SQLnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
definiuje pojęcie sztucznej inteligencji, wskazuje techniki sztucznej inteligencjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Samolej
Prowadzący grup: Tomasz Krzeszowski, Michał Markiewicz, Maciej Penar, Bogusław Rymut, Sławomir Samolej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Samolej
Prowadzący grup: Maciej Penar, Bogusław Rymut, Sławomir Samolej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Samolej
Prowadzący grup: Sławomir Samolej, Paweł Stawarz, Dawid Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Samolej
Prowadzący grup: Tomasz Krzeszowski, Sławomir Samolej, Paweł Stawarz, Dawid Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Samolej
Prowadzący grup: Tomasz Krzeszowski, Sławomir Samolej, Paweł Stawarz, Dawid Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)