Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne w technice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZU/08>MNwT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne w technice
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektrotechnika - przetwarzanie energii elektrycznej, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Równania Lagrange’a drugiego rodzaju w mechanice. Uogólnione siły elektromagnetyczne w

układach liniowych. Równania Lagrange’a dynamiki układów elektromechanicznych i ich

rozwiązywanie w Matlabie i Simulinku,

Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych,

Rozwiązywanie układów równań metodą Thomasa.

Zasada optymalności Bellmana i Pontriagina,.

Metoda różnic skończonych dla równań różniczkowych cząstkowych,

Metoda elementów skończonych, sformułowanie Galerkina, tworzenie równań, warunki

brzegowe,

Metoda rozdzielenia zmiennych dla równań hiperbolicznych, parabolicznych i eliptycznych,

Szybka transformata Fouriera,

Treści kształcenia

- Metoda równań Lagrange'a do obliczania dynamiki układów elektromechanicznych

- Metody numerycznego rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych

- Metoda elementów skończonych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Gołębiowski l., Kulig T. - Metody numeryczne w technice - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Gołębiowski L., Lewicki J. - Układy elektromagnetyczne w energoelektronice - Oficyna Wydawnicza PolitechnikiRzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Teoria obwodów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2006

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Podstawy elektrotechniki i elektroniki - Portal e Informatyka, www.wazniak.mim.uw.pl . - 2007

Literatura uzupełniająca

R. Baniak, P.Wach - Zadania z dynamiki układów elektromechanicznych przy zastosowaniu MAPLE V - Politechnika Opolska, opole. - 1999

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2006

Publikacje naukowe

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; B. Kwiatkowski - Optimal Control of a Doubly Fed Induction Generator of a Wind Turbine in Island Grid Operation - . - 2021

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Direct Consideration of Eddy Current Losses in Laminated Magnetic Cores in Finite Element Method (FEM) Calculations Using the Laplace Transform - . - 2020

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Analysis of axial flux permanent magnet generator - . - 2019

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Computationally Efficient Method of Co-Energy Calculation for Transverse Flux Machine Based on Poisson Equation in 2D - . - 2019

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń; Z. Szczerba - Modeling and Analysis of the AFPM Generator in a Small Wind Farm System - Springer. - 2019

G. Drałus; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur - One day-ahead forecasting at different time periods of energy production in photovoltaic systems using neural networks - IEEE. - 2018

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Functional simulation model of the axial flux permanent magnet generator - . - 2018

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; M. Szumski - Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt. "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" Etap II i IV - . - 2018

D. Ficek; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; D. Szteliga; M. Szumski - Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" etap I i II - . - 2017

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Autotransformer rectifier circuits with parallel connection without the use of IPT chokes - review - IEEE. - 2017

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Rectifier circuits with magnetically non-coupled chokes - IEEE. - 2017

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski - Multiphase inset SPMSM machine with additional currents injection of the third harmonic - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po zakończeniu kursu potrafi stosować równania Lagrange'a do dynamiki układów elektromechanicznychwykład, laboratorium komputerowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Student po zakończeniu kursu potrafi numerycznie rozwiązywać układy równań różniczkowych zwyczajnychwykład, laboratorium komputerowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna
Student po zakończeniu kursu potrafi stosować metodę elementów skończonych wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student po zakończeniu kursu potrafi stosować równania Lagrange'a do dynamiki układów elektromechanicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
Student po zakończeniu kursu potrafi numerycznie rozwiązywać układy równań różniczkowych zwyczajnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
Student po zakończeniu kursu potrafi stosować metodę elementów skończonych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane narzędzianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Andrzej Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Andrzej Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Romuald Kuras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Edyta Prędka-Masłyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Romuald Kuras, Edyta Prędka-Masłyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)