Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z symulacji systemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF0-DD>WZzSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z symulacji systemów
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - informatyka st. III-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Synteza układów pasywnych: immitancji reaktancyjnych, klasy RC i RL. . Metoda Cauera i 

Fostera. Synteza czwórników reaktancyjnych

Synteza układów aktywnych, wykorzystanie źródeł sterowanych, wykorzystanie wzmacniaczy

operacyjnych. Żyrator i konwerter impedancji

Projektowanie filtrów analogowych Butterwortha, Czebyszewa, Bessela. Przekształcanie

częstotliwo-ści, porównanie teoretyczne filtrów.

Synteza filtrów aktywnych RC. Kaskadowe i równoległe filtry aktywne RC. Transmitancja rzędu

dru-giego. Układy z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym.

Analiza wrażliwości układów pasywnych i aktywnych. Określenie wrażliwości zmiennych, zer i 

bie-gunów, dobroci. Wrażliwość na elementy pasożytnicze. Metody komputerowe obliczania

wrażliwości, metoda dołączonego układu równań. Wrażliwość częstotliwościowa. Analiza

szumów

Synteza metodą modelowania analogowego. Synteza układów i filtrów cyfrowych SOI metodą

okien czasowych, NOI metodą szeregu Fouriera, interpolacji trygonometrycznej, niezmienności

odpowiedzi impulsowej, transformacji dwuliniowej. Przekształcania charakterystyki

częstotliwościowej prototypu dolnoprzepustowego

Treści kształcenia

- Metody syntezy układów aktywnych i pasywnych

- Metody projektowania filtrów aktywnych i pasywnych

- Metody badania wrażliwości układów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Bajorek, L. Gołębiowski, W. Posiewała - Obwody elektryczne - laboratorium mikrokomputerowe - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1996

Gołębiowski Lesław, Gołębiowski Marek - Obwody elektryczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma - Teoria sygnałów - Helion, Gliwice 1999.. - 1006

Gołębiowski Lesław, Gołębiowski Marek - obwody elektryczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

A. Papoulis - Obwody i układy - WKŁ, Warszawa 1988. . - 1988

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Podstawy elektrotechniki i elektroniki - Portal e Informatyka, www.wazniak.mim.uw.pl . - 2007

Literatura uzupełniająca

Bolkowski S. - Teoria obwodów elektrycznych - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2005

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po zakończeniu kursu potafi syntetyzować układy aktywne i pasywnewykłady, laboratoria i projektyegzamin cz. pisemna, zaliczenie laboratorium, prezentacja projektu
Student po zakończeniu kursu potrafi tworzyć filtry analogowe i cyfrowewykłady, laboratorium, projektyegzamin cz. pisemna, zaliczenie laboratorium, sprawozdanie z projektu
Student po zakończeniu kursu potrafi obliczać wrażliwość układów elektrycznychwykład, laboratorium, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, zaliczenie laboratorium, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student po zakończeniu kursu potafi syntetyzować układy aktywne i pasywnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie podaje najlepszą metodęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie tworzy projekt komputerowy
Student po zakończeniu kursu potrafi tworzyć filtry analogowe i cyfrowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie podaje najlepszą metodęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie tworzy projekt komputerowy
Student po zakończeniu kursu potrafi obliczać wrażliwość układów elektrycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie podaje najlepszą metodęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie tworzy projekt komputerowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)