Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy termodynamiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EN0-DI>PT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy termodynamiki
Jednostka: Zakład Termodynamiki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - energetyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Stanowi wprowadzenie i wyjaśnienie niezbędnego minimum wiadomości z termodynamiki w oparciu o formalistykę fenomenologiczną.

Treści kształcenia

- Pojęcia podstawowe: system termodynamiczny, stan termodynamiczny, substancja, ciśnienie, temperatura, energia, entalpia, ciepło, praca, przemiana. Przewodzenie ciepła- prawo Fouriera. Konwekcja-prawo Newtona. Promieniowanie-prawo Stefana Boltzmanna. Zerowa zasada termodynamiki. Bilans substancji. I zasada termodynamiki dla systemu zamkniętego i otwartego. Właściwości gazów. Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów. Uniwersalne równanie gazu rzeczywistego-van der Waalsa. Charakterystyka punktu krytycznego. Mieszaniny gazowe (prawo Daltona, ciśnienie cząstkowe, termiczne i kaloryczne równanie stanu mieszanin). Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych. Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota. Analiza prawobieżnych urządzeń obiegowych na przykładzie siłowni gazowych; obieg Otto, Diesla, Sabathe, Braytona i ich sprawność termiczna. Dławienie gazów rzeczywistych. Druga zasada termodynamiki. Prawo wzrostu entropii.

- Stan systemu, jednostki. Bilans energii, termiczne i kaloryczne równanie stanu. Przemiany gazów doskonałych i ich mieszanin - system zamknięty i otwarty. Równanie stanu gazu rzeczywistego. Gazowe obiegi termodynamiczne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Madejski Jan - Termodynamika techniczna - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2000

Smusz R., Wilk J., Wolańczyk F. - Termodynamika. Repetytorium - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Szymański W., Wolańczyk F. - Termodynamika powietrza wilgotnego - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Pudlik Wiesław - Termodynamika - Oficyna Wyd. Politechniki Gdańskiej. - 2011

Wiśniewski Stefan - Termodynamika techniczna - PWN. - 2017

Szargut Jan - Termodynamika - PWN. - 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa - Termodynamika. Laboratorium. Materiały pomocnicze - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Praca zbior. pod red. T.R. Fodemskiego - Pomiary cieplne. Cz. I - WNT. - 2001

Wolańczyk F. - Termodynamika. Przykłady i zadania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Szargut J., Guzik A., Górniak H. - Zadania z termodynamiki technicznej - Wyd. Pol. Śląskiej. - 2011

Pudlik W. red. - Termodynamika. Zadania i przykłady obliczeniowe - Oficyna Wyd. Politechniki Gdańskiej. - 2008

Artur Gutkowski, Tadeusz Kapusta - ZBIÓR ZADAŃ z termodynamiki technicznej - WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ . - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Charun H. - Podstawy Termodynamiki Technicznej. Wykłady dla nieenergetyków. - Politechnika Koszalińska. - 2008

Michael J. Moran, Howard N. Shapiro - Fundamentals of Engineering Thermodynamics - John Wiley & Sons Ltd, 5 th-ed.. - 2006

Robert T. Balmer - Modern Engineering Thermodynamics - Elsevier Inc.. - 2011

Szargut J., Guzik A., Górniak H. - Programowany zbiór zadan z termodynamiki technicznej - PWN, . - 1979

Artur Gutkowski, Tadeusz Kapusta - ZBIÓR ZADAŃ z termodynamiki technicznej - WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ . - 2014

Pudlik W. - Termodynamika. Zadania i przykłady obliczeniowe - Oficyna Wyd. Politechniki Gdańskiej. - 2008

Literatura uzupełniająca

Yunus A. Cengel, Michael A. Boles - Thermodynamics an engineering approach - McGraw-Hill Science, 5th ed.. - 2004

Yunus A. Cengel - Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer - McGraw Hill, 2nd ed.. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Rozumie i potrafi opisać pojęcia: system termodynamiczny, substancja, ciśnienie, temperatura, energia, entalpia, entropia, ciepło, praca. Rozpoznaje różnice jakościowe w wymianie ciepła przez przewodzenie konwekcję jak i promieniowanie. Zna techniki pomiarowe w pomiarach temperatury, ciśnienia i ciepła. Potrafi opracować wyniki pomiarów i wyciągnąć wnioski.wykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna
Rozumie i rozróżnia różne formy energii oraz uwarunkowania związane z konwersją różnych form energii. Potrafi sformułować oraz umie zastosować: zerową, pierwszą i drugą zasadę termodynamiki. Zna zastosowanie pierwszej i drugiej zasady termodynamiki oraz prawo wzrostu entropii.wykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna
Zna i potrafi zastosować równania stanu: gazu doskonałego i rzeczywistego oraz rozpoznaje przemiany termodynamiczne. Umie obliczać wartości liczbowe pracy, ciepła poszczególnych przemian dla gazu doskonałego, rzeczywistego oraz potrafi przedstawić przemiany w układach p-v,T-s.wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Posiada umiejętność określania właściwości termofizycznych dla gazów, mieszanin gazów.wykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna
Rozumie pojęcie efektywności termicznej i umie ją zastosować dla biegów gazowych: Otto, Diesla, Sabathe, Braytona. Potrafi przedstawić obiegi w układach p-v,T-s, h-s.wykład, ćwiczeniasprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Tłumaczy zastosowaia termodynamiki fenomenologicznej do rozwiązywania problemów cieplnych dotyczących gazów. Ma szczegółową wiedzę w zakresie podstaw termodynamiki obejmującą: właściwości gazów, Zasady Termodynamiki, ciepło i praca obiegów, obiegi odwracalne, najprostsze przemiany gazów doskonałych i rzeczywistych, prawo wzrostu entropii.
Rozwiązuje podstawowe zadania o tematyce zamieszczonej w module, dobiera właściwe zależności do wykorzystania w obliczeniach, wykorzystuje efektywnie własne notatki z wykładów i inne pomoce.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Smusz
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Robert Smusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)