Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Termodynamika techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EN0-DI>TT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika techniczna
Jednostka: Zakład Termodynamiki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - energetyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W oparciu o podstawy termodynamiki technicznej opisuje się złożone zjawiska wykorzystywane w energetyce cieplnej z uwzględnieniem podnoszenia efektywności instalacji. Urozmaicona tematyka zajęć laboratoryjnych pozwala przybliżyć, a nawet rozszerzyć tematykę wykładów. Laboratoria umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności w czasie wykonywanych pomiarów.

Treści kształcenia

- System otwarty substancji czystej, entalpia, tożsamości termodynamiczne. Urządzenia przepływowe; analiza tłokowej maszyny przepływowej, praca techniczna, postać tożsamości zawierająca entalpię i pracę techniczną. Dławienie.

Mieszaniny gazowe; prawo Daltona- ciśnienie cząstkowe, termiczne i kaloryczne równanie stanu mieszanin. Właściwości mieszanin. Mieszanie składników.

Gazy rzeczywiste; równanie gazu van der Waalsa. Współczynnik ściśliwości.

Układ jednoskładnikowy; zjawisko izobaryczne, pojęcia podstawowe. Obszar dwufazowy: ciecz + gaz, stopień suchości pary nasyconej. Obliczanie i odczytywanie wartości znamion z tablic. Wykresy przedstawiające właściwości układu; T-p, T-s, h-s, lg p-h.

Gazy wilgotne. Stan gazu wilgotnego; wilgotność bezwzględna, wilgotność względna, współczynnik wilgoci, nasycenie parą wodną, punkt rosy. Wykres i-X. Problemy:.objętość gazu wilgotnego, izobaryczne ogrzewanie przy X=idem, mieszanie dwu mas wilgotnego gazu, nawilżanie, granica chłodzenia.

Podstawy termoekonomiki; praca maksymalna, egzergia źródła substancji. Ocena: niektórych urządzeń przepływowych, dławienia, obiegów prawobieżnych.

Techniczna teoria spalania paliw. Rodzaje paliw z uwzględnieniem biopaliw; właściwości paliw. Wartość opałowa. Spalanie paliw stałych i ciekłych oraz gazowych. Równania stechiometryczne. Produkty spalania; szkodliwy wpływ niektórych produktów na otoczenie. Obliczanie ilości powietrza i spalin. Obliczanie składu spalin, temperatury punktu rosy i temperatury spalin. Palniki i komory spalania.

Magazynowanie energii w łańcuchu przemian energetycznych.

- 1. Wprowadzenie, BHP, niedokładność pomiaru

2. Pomiar ciśnienia - sprawdzanie manometrów

3. Pomiar ciśnienia – cechowanie mikromanometrów

4. Pomiar temperatury - przyrządy do pomiaru temperatury

5. Pomiar temperatury – cechowanie termometrów

6. Pomiar temperatury – wyznaczanie dynamicznej charakterystyki czujników

7. Pomiar wilgotności powietrza

8. Wyznaczanie wykładnika adiabaty

9. Indykowanie sprężarki tłokowej, analiza wykresów indykatorowych

10. Analiza gazów analizatorami chemicznymi. Aparat Orsata

11. Wyznaczanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

12. Pomiar wartości opałowej paliw gazowych i ciekłych

13. Pomiar wartości opałowej paliw stałych

14. Pomiar lepkości paliw płynnych

15. Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Madejski - Termodynamika techniczna - Ofic.Wydawn. Pol. Rzesz.. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

B. Bieniasz - red. - Termodynamika. Laboratorium - Ofic. Wyd. Pol. Rzesz.. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Szargut - Termodynamika techniczna - Wyd. Pol. Śląskiej. - 2011

T.R. Fodemski, red. - Pomiary cieplne. Cz. I i II - WNT Warszawa. - 2001

- - . -

Literatura uzupełniająca

S. Wiśniewski - Termodynamika techniczna - WNT. - 1999

M. Mieszkowski, red - Pomiary cieplne i energetyczne, Wyd. 2 - WNT Warszawa. - 1985

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Tłumaczy zastosowania termodynamiki do rozwiązywania problemów w siłowniach cieplnych. wykładPisemny egzamin.
Objaśnia zasadę pomiaru, wykonuje pomiary wybranych wielkości fizycznych istotnych w termodynamice. laboratoriumSporządzenie sprawozdań i zaliczenie pisemne
Objaśnia termodynamikę mieszanin gazowych, układów jednoskładnikowych oraz gazów wilgotnych.wykładegzamin pisemny
Tłumaczy podstawy termoekonomiki i technicznej teorii spalania. wykładegzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Tłumaczy zastosowania termodynamiki do rozwiązywania problemów w siłowniach cieplnych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedstawić swoje wypowiedzi w formie przyjętej za poprawną w inżynierskim zawodzie technicznym nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Objaśnia zasadę pomiaru, wykonuje pomiary wybranych wielkości fizycznych istotnych w wymianie ciepła i ocenia wielkość ich niepewności. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dba o estetykę sprawozdania; rysunki techniczne, wykresy i ich opisy pismem technicznym, zapis wzorów, wykonywanych obliczeń i wynikunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Objaśnia termodynamikę systemów otwartych, mieszanin gazowych, gazów rzeczywistych, układów jednoskładnikowych oraz gazów wilgotnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Tłumaczy podstawy termoekonomiki i technicznej teorii spalania. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Krzysztof Kiedrzyński, Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Wolańczyk
Prowadzący grup: Sebastian Grosicki, Franciszek Wolańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)