Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski w nauce i technice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET/E-DU>JANiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski w nauce i technice
Jednostka: Centrum Języków Obcych
Grupy: Przedmioty 1 sem.-elektronika i telekomunikacja-systemy elektroniczne, st. II-go st. (po inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Na realizację modułu składa się 30 godzin dydaktycznych w semestrze. Moduł prowadzony jest w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń student ćwiczy sprawności mówieni, słuchania, czytania i pisania, a także nabywa wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego. Celem modułu jest osiągnięcie przez studenta po 4 semestrach poziomu zaawansowania językowego B2+.

Treści kształcenia

- Zbieżności w telekomunikacji i informatyce

- Charakterystyka urządzeń przenośnych

- Oprogramowanie i jego rozwój

- Praca przedsiębiorstw w sieci

- Zarządzanie siecią

- Problemy techniczne związane z pracą w sieci

- Centra przetwarzania danych

- Usługi. Rola outsourcingu

- Rola reklamy w mediach

- Zestawienie nadawania analogowego z cyfrowym

- Wykorzystywanie technologii w medycynie

- Niepowodzenie i sukcesy technologiczne

- Ekologiczne aspekty telekomunikacji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Taylor C., Lane A. - English for Telecoms - Oxford University Press. - 2011

Literatura uzupełniająca

Vince M - First Certificate Language Practice - Heinemann, Oxford.. - 1996

Murphy R - English Grammar in Use - Cambridge University Press. - 1995

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wiedza: Student dysponuje wystarczającą znajomością środków językowych w celu formułowania zrozumiałych opisów lub wypowiadania się na przeważającą część tematów ogólnych z uwzględnieniem niektórych złożonych struktur zdaniowych. Odznacza się odpowiednio wysokim stopniem poprawności gramatycznej. Komunikacji nie zakłócają sporadyczne błędy, co pozwala na aktywny udział w dyskusjach formalnych.ĆwiczeniaW trakcie krótkich testów kontrolnych oraz 2 testów zaliczeniowych w semestrze (kolokwia)
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz skomplikowane rozważania pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Jest w stanie pojmować znaczącą część wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Nie przejawia trudności w rozumieniu większości filmów w standardowej odmianie języka.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem teksty publicystyczne związane z problemami współczesnego świata, w których przedstawiane są określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas testów pisemnych.
Interakcja: Potrafi komunikować się w sposób płynny i naturalny, umożliwiający prowadzenie bezpośrednich rozmów z rodzimymi użytkownikami języka. Jest w stanie czynnie uczestniczyć w dyskusjach na znane mu tematy, wyrażając swoje zdanie i podtrzymując swoją opinię.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu ustnego.
Produkcja: Potrafi formułować logiczne, szczegółowe wypowiedzi na różne tematy w nawiązaniu do dziedzin, którymi się interesuje. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat oraz podać argumenty za i przeciw w stosunku do ewentualnych rozwiązań.ĆwiczeniaNa bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu ustnego.
Pisanie: Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na dowolne tematy w obrębie swoich zainteresowań. Jest w stanie napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy w oparciu o istotne dla niego doświadczenia. ĆwiczeniaW trakcie testów pisemnych i zadanych prac domowych.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wiedza: Student dysponuje wystarczającą znajomością środków językowych w celu formułowania zrozumiałych opisów lub wypowiadania się na przeważającą część tematów ogólnych z uwzględnieniem niektórych złożonych struktur zdaniowych. Odznacza się odpowiednio wysokim stopniem poprawności gramatycznej. Komunikacji nie zakłócają sporadyczne błędy, co pozwala na aktywny udział w dyskusjach formalnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz skomplikowane rozważania pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Jest w stanie pojmować znaczącą część wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Nie przejawia trudności w rozumieniu większości filmów w standardowej odmianie języka.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest w stanie zrozumieć znaczną część informacji szczegółowych mieszczących się w materiale dźwiękowym w typowej odmianie języka jeśli temat jest mu w miarę znany.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również jest w stanie zrozumieć większą część informacji szczegółowych mieszczących się w materiale dźwiękowym w typowej odmianie języka jeśli temat jest mu w miarę znany.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem teksty publicystyczne związane z problemami współczesnego świata, w których przedstawiane są określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest w stanie zrozumieć znaczną część informacji szczegółowych zawartych w tekście.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zrozumieć większą częśc informacji szczegółowych zawartych w tekście.
Interakcja: Potrafi komunikować się w sposób płynny i naturalny, umożliwiający prowadzenie bezpośrednich rozmów z rodzimymi użytkownikami języka. Jest w stanie czynnie uczestniczyć w dyskusjach na znane mu tematy, wyrażając swoje zdanie i podtrzymując swoją opinię.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi formułować logiczne, szczegółowe wypowiedzi na różne tematy w nawiązaniu do dziedzin, którymi się interesuje. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat oraz podać argumenty za i przeciw w stosunku do ewentualnych rozwiązań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również bardzo dobrze przyswoił sobie i swobodnie posługuje się w komunikacji szerokim wachlarzem słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmującym tematykę określoną w rozkładzie materiału
Produkcja: Potrafi formułować logiczne, szczegółowe wypowiedzi na różne tematy w nawiązaniu do dziedzin, którymi się interesuje. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat oraz podać argumenty za i przeciw w stosunku do ewentualnych rozwiązań.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze przyswoił sobie i swobodnie posługuje się w komunikacji szerokim wachlarzem słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmującym tematykę określoną w rozkładzie materiału; w większości sytuacji jest w stanie wyszczególnić i zazwyczaj poprawnie dobrać struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również również bardzo dobrze przyswoił sobie i swobodnie posługuje się w komunikacji szerokim wachlarzem słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, obejmującym tematykę określoną w rozkładzie materiału; wyszczególnia i poprawnie dobiera struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny).
Pisanie: Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na dowolne tematy w obrębie swoich zainteresowań. Jest w stanie napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy w oparciu o istotne dla niego doświadczenia. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznyminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Sękowski, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Katarzyna Kurek, Kamil Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jagiełło, Karolina Potocka, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Małgorzata Jagiełło, Karolina Potocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kawa, Aneta Sondej
Prowadzący grup: Mateusz Fleszar, Magdalena Kawa, Barbara Rochecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Januszewski, Katarzyna Młodochowska, Aneta Sondej, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: Piotr Januszewski, Katarzyna Młodochowska, Anna Wyrostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Januszewski, Katarzyna Młodochowska, Aneta Sondej, Anna Wyrostek
Prowadzący grup: Ewa Kolasa, Helena Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)