Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyka i sterowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET0-DI>AiS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka i sterowanie
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektronika i telekom. st. inż.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest prowadzony na 4 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Elektronika i telekomunikacja

Treści kształcenia

- Historia automatyki, pojęcia podstawowe, aktualne trendy rozwojowe, urządzenia automatyki

- Norma IEC 61131-3, podstawy konfigurowania i programowania sterowników automatyki

- Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów kombinacyjnych, podstawy wizualizacji

- Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów sekwencyjnych, studium przypadku

- Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów sekwencyjno-czasowych, studium przypadku

- Praktyczna identyfikacja typowych obiektów regulacji

- Dynamika, stabilność i dokładność układu automatycznej regulacji, układ II-go rzędu

- Dobór "bezpiecznych nastaw" regulatorów PID dla typowych obiektów regulacji, przykłady wyprowadzenia wzorów, metoda "tabelaryczna", studium przypadku

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Kasprzyk - Programowanie sterowników przemysłowych - WNT. - 2006

L. Trybus - Teoria sterowania - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

jak wyżej - - . -

- Beckhoff Information System - infosys.beckhoff.com. -

T. Żabiński, A. Bożek - Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych - Materiały pomocnicze. -

L. Trybus, T. Żabiński - Teoria sterowania - zbiór zadań - Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

K. Pietrusewicz, P. Dworak - Programowalne Sterowniki Automatyki PAC - NAKOM. - 2007

R. Dorf, R. Bishop - Modern control systems - Prentice Hall. - 2001

G. F. Franklin, J.D. Powell, A. Emami-Naeini - Feedback Control of Dynamic Systems, 6 edycja - Prentice-Hall. - 2010

Literatura uzupełniająca

R. Gessing - Podstawy automatyki - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej . - 2001

J. Mazurek - Podstawy Automatyki - Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej. - 2002

T. Kaczorek, A. Dzieliński, W. Dąbrowski, R. Łopatka - Podstawy teorii sterowania - WNT. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia, aktualne trendy rozwojowe oraz typowe metody, narzędzia i urządzenia stosowane w projektowaniu, realizacji i analizie układów sterowania logicznego i regulacji automatycznejwykład interaktywny, laboratorium problemowezaliczenie cz. pisemna
Konfiguruje i programuje, zgodnie z wytycznymi normy IEC 61131-3, przemysłowe sterowniki automatyki, w zakresie elementarnym i przy wykorzystaniu narzędzi automatyzujących proceswykład interaktywny, laboratorium problemowe zaliczenie cz. praktyczna
Projektuje oraz realizuje praktycznie, za pomocą wybranych języków programowania zgodnych z normą IEC 61131-3, elementarne układy sterowania logicznegowykład interaktywny, laboratorium problemowezaliczenie cz. praktyczna
Dobiera, na podstawie wyników eksperymentów identyfikacyjnych, transmitancyjne modele obiektów regulacji oraz regulatory PID dla typowych zadań i obiektów regulacjiwykład problemowy, laboratorium problemowezaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia, aktualne trendy rozwojowe oraz typowe metody, narzędzia i urządzenia stosowane w projektowaniu, realizacji i analizie układów sterowania logicznego i regulacji automatycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stosuje podstawowe pojęcia, metody i narzędzia do analizy istniejących układów sterowania logicznego i regulacji automatycznej oraz ocenia poprawność ich działania nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wskazuje obszary zastosowania nowoczesnych rozwiązań oraz przedstawia sposób ich wykorzystania w praktyce
Konfiguruje i programuje, zgodnie z wytycznymi normy IEC 61131-3, przemysłowe sterowniki automatyki, w zakresie elementarnym i przy wykorzystaniu narzędzi automatyzujących procesnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również analizuje i omawia automatycznie utworzoną konfigurację oraz konfiguruje sterownik do autonomicznej pracy nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również modyfikuje utworzoną automatycznie konfigurację oraz diagnozuje i usuwa typowe problemy występujące przy konfigurowaniu i programowaniu sterowników
Projektuje oraz realizuje praktycznie, za pomocą wybranych języków programowania zgodnych z normą IEC 61131-3, elementarne układy sterowania logicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również projektuje i realizuje programowo układy kombinacyjne i sekwencyjne z uwzględnieniem niepoprawnych pomiarów; projektuje i realizuje podstawowe wizualizacje nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również projektuje i realizuje programowo układy sekwencyjno-czasowe z uwzględnieniem niepoprawnych pomiarów
Dobiera, na podstawie wyników eksperymentów identyfikacyjnych, transmitancyjne modele obiektów regulacji oraz regulatory PID dla typowych zadań i obiektów regulacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również planuje i przeprowadza eksperyment identyfikacyjny oraz dobiera transmitancyjny model matematyczny dla typowego obiektu regulacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również realizuje symulację i analizuje poprawność działania prostego układu regulacji dla typowych obiektów i zadań regulacji z uwzględnieniem analizy i symulacji wpływu zakłóceń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Śnieżek
Prowadzący grup: Michał Markiewicz, Grzegorz Piecuch, Marek Śnieżek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Śnieżek
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Michał Markiewicz, Marek Śnieżek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Śnieżek
Prowadzący grup: Michał Markiewicz, Grzegorz Piecuch, Marek Śnieżek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Świder
Prowadzący grup: Michał Markiewicz, Grzegorz Piecuch, Zbigniew Świder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Świder
Prowadzący grup: Michał Markiewicz, Grzegorz Piecuch, Zbigniew Świder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Świder
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)