Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analogowe układy elektroniczne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET0-DI>AnUE1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analogowe układy elektroniczne I
Jednostka: Katedra Podstaw Elektroniki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - elektronika i telekom. st. inż.
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ukończenie modułu zapewnia zrozumienie przez studenta zasad działania podstawowych układów elektronicznych, oraz uzyskanie umiejętności w zakresie metod analizy tych układów.

Treści kształcenia

- Układy polaryzacji tranzystorów bipolarnych i unipolarnych. Źródła prądowe. Analiza stałoprądowa układów elektronicznych.

- Podstawowe układy wzmacniaczy małych sygnałów na tranzystorach bipolarnych i polowych – modele analityczne i metody projektowania, analiza w zakresie średnich częstotliwości. Obciążenia dynamiczne. Układy o zwiększonej impedancji wejściowej.

- Analiza wzmacniaczy w dziedzinie częstotliwości: zakres małych i wielkich częstotliwości, częstotliwości graniczne, charakterystyki logarytmiczne, amplitudowe i fazowe. Wzmacniacze pasmowe - kaskoda.

- Wzmacniacze prądu stałego: wzmacniacz różnicowy: praca mało- i wielkosygnałowa, obciążenia aktywne, CMRR, parametry dynamiczne źródeł prądowych.

- Sprzężenie zwrotne. Kryterium stabilności Nyquista, marginesy amplitudy i fazy.

- Wzmacniacz operacyjny: idealny i rzeczywisty, zastosowania liniowe. Kryterium stabilności Bodego, kompensacja częstotliwościowa.

- Filtry aktywne RC - sekcje bikwadratowe, filtry zmiennych stanu. Filtry C czasu ciągłego. Filtry C-przełączane.

- Programowalne układy analogowe.

- Wzmacniacze ze sprzężeniem prądowym

- Wzmacniacze logarytmujące i delogarytmujące, układy wielofunkcyjne, wzmacniacz logarytmujący z detekcją obwiedni.

- Wzmacniacze mocy, zniekształcenie nieliniowe.

- Przerzutniki bistabilne, monostabilne i astabilne, generatory RC VCO

- Wzmacniacze selektywne – selektywność charakterystyki, współczynnik prostokątności, transformatory impedancji, stabilność.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Nosal, J. Baranowski - Układy elektroniczne. Część I. Układy analogowe liniowe - WNT. - 1997

J. Baranowski, G. Czajkowski - Układy elektroniczne. Część II. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe - WNT. - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

A. Kolek - Analogowe układy elektroniczne. Zbiór zadań - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Baranowski - Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych - WNT. - 1997

K. Antoszkiewicz, Z. Nosal - Zbór zadań z układów elektronicznych liniowych - WNT. - 1998

Literatura uzupełniająca

A. Stadler, A. Kolek - Elektronika. Zbiór zadań - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2005

S. Kuta - Elementy i układy elektroniczne cz. I i II - Wyd. AGH. - 2000

M. Niedźwiecki - Przykłady analizy nieliniowych układów elektronicznych - WNT. - 1997

S. Soclof - Zastosowania analogowych układów scalonych - WKŁ. - 1991

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Stosuje wielko-sygnałowe schematy (modele) elementów półprzewodnikowych do analizy stało-prądowej różnych układów elektronicznych oraz wzmacniaczy mocy i nieliniowych układów analogowych.Wykład, ćwiczeniasprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne
Stosuje mało-sygnałowe schematy zastępcze elementów półprzewodnikowych do analizy układów analogowych w różnych zakresach częstotliwości.Wykład, ćwiczeniasprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne
Rozumie, analizuje i oblicza parametry i charakterystyki układów ze sprzężeniem zwrotnym.Wykład, ćwiczeniasprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Stosuje wielkosygnałowe schematy (modele) elementów półprzewodnikowych do analizy stałoprądowej układów analogowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wybiera najlepsze metody uzyskania rozwiązań analitycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przewidzieć stan elementów aktywnych i wybiera adekwatne uproszczenia modeli elementów półprzewodnikowych.
Stosuje małosygnałowe schematy zastępcze elementów półprzewodnikowych do analizy wzmacniaczy małych sygnałów w różnych zakresach częstotliwości..nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wybiera najlepsze metody uzyskania rozwiązań analitycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wybiera adekwatne uproszczenia schematów zastępczych elementów póprzewodnikowych w zależności od analizowanego zakresu częstotliwości.
Oblicza parametry i charakterystyki układów ze sprzężeniem zwrotnym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wybiera najlepsze metody uzyskania rozwiązań analitycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ocenia stabilność układów ze sprzężeniem zwrotnym i potrafi przeprowadzić kompensację częstotliwościową tych układów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ciura
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek, Piotr Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)