Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FI0-DI>Mater
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria medyczna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Moduł dotyczy tematyki przybliżającej wiedzę z zakresu zależności pomiędzy budową, właściwościami i otrzymywaniem materiałów ze wskazaniem na aplikacje medyczne

Treści kształcenia

- Klasyfikacja, właściwości i zastosowanie materiałów inżynierskich

- Idealna budowa krystzałów

- Rzeczywista budowa kryształów

- Budowa fazowa materiałów metalicznych

- Mechanizmy odkształcenia plastycznego

- Zgniot i rekrystalizacja

- Przemiany fazowe w stanie stałym

- Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna

- Stopy żelaza

- Stopy aluminium

- Stopy miedzi

- Idealna budowa kryształów

- Rzeczywista budowa kryształów

- Zgniot i rekrystalizacja

- Badania mikrostruktury metodą mikroskopii świetlnej

- Badania mikrostruktury metodą mikroskopii elektronowej (SEM, TEM)

- Badania składu chemicznego i fazowego

- Obróbka cieplna stopów metali

- Obróbka cieplno-chemiczna stopów metali

- Badania mikrostruktury stopów żelaza

- Badania mikrostruktury stopów aluminium

- Badania mikrostruktury stopów miedzi

- Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Sieniawski J.,Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2012

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2012

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2009

Skrzypek S., Przybyłowicz K. - Inżynieria metali i ich stopów - Wydawnictwa AGH. - 2012

M. F. Ashby - Materiały inżynierskie. 1, Właściwości i zastosowania - Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techniczne. - 1997

M. F. Ashby - Materiały inżynierskie. 2, Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów - Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techniczne. - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dobrzański L. M. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe - WNT, Warszawa. - 2006

Sieniawski J. - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2012

Polskie Normy - Związane z tematyką laboratorium - . -

Z. Florjańczyk, S. Penczek - Chemia polimerów : praca zbiorowa. T. 1, Makrocząsteczki i metody ich otrzymywania - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. - Metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2007

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa. - 2006

Literatura uzupełniająca

Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. - Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach - WNT, Warszawa . - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna budowę krystaliczną materiałów inzynierskich oraz wpływ warunków wywtarzania na ich właściwości i zastosowanie w technice.wykład, laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna budowę krystaliczną materiałów inzynierskich oraz wpływ warunków wywtarzania na ich właściwości i zastosowanie w technice.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dokładnie scharakteryzować budowę krystaliczną, mechanizmy odkształcenia plastycznego, procesy zgniotu i rekrystalizacji , procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz właściwości stopów żelaza, miedzi i aluminiumnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo scharakteryzować budowę krystaliczną, mechanizmy odkształcenia plastycznego, procesy zgniotu i rekrystalizacji , procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz właściwości stopów żelaza, miedzi i aluminium. Szczególowo zna metodykę przygotowania zgładów metalograficznych i prowadzenia obserwacji mikroskopowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowotnik
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Paweł Pędrak, Patrycja Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)