Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Napędy mechaniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/P-DI>NM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Napędy mechaniczne
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech.-komputerowo wspomagane projektowanie, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształceni, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Napędy i cel ich stosowania, rodzaje napędów. Przekładnie mechaniczne i ich podział.

- Przekładnie ślimakowe. rodzaje przekładni, cel i zakres stosowania. Parametry ślimaka i ślimacznicy, rozkład sił w przekładni, obliczanie wytrzymałościowe elementów przekładni.

- Przekładnie planetarne. Schematy kinematyczne i zakresy uzyskiwanych przełożeń. Obciążenia elementów przekładni i ich obliczanie wytrzymałościowe.

- Przekładnie falowe i ich rodzaje. Zakresy uzyskiwanych przełożeń. Główne części i zespoły tych przekładni oraz zasady ich obliczania i projektowania.

- Przekładnie cięgnowe i ich rodzaje. Przekładnie z pasem płaskim, z paskami klinowymi, z paskiem wieloklinowym, z pasem zębatym. Główne elementy tych przekładni, ich obciążenia i projektowanie.

- Przekładnie łańcuchowe. Rodzaje i konstrukcja łańcuchów drabinkowych i zębatych. Dobór łańcuchów. Konstrukcja kół łańcuchowych.

- Projekt I: Projekt przekładni planetarnej, przekładni stożkowej z zębami kołowo-łukowymi lub przekładni falowej. Projekt powinien zawierać: obliczenia kinematyczne i wytrzymałościowe, rysunek złożeniowy, rysunki wykonawcze wskazanych dwóch części przekładni.

- Projekt II: Projekt przekładni z pasem zębatym lub przekładni z pasem wieloklinowym. Projekt powinien zawierać: obliczenia kinematyczne i wytrzymałościowe, rysunek złożeniowy, rysunki wykonawcze wskazanych dwóch części przekładni.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dietrich M. (red) - Podstawy konstrukcji maszyn. Tom III, IV - PWN Warszawa. - 1989,

Dudziak M. - Przekładnie cięgnowe - PWN Warszawa. - 1997

Muller L., Wilk A. - Zębate przekładnie obiegowe - PWN Warszawa. - 1996

Ochęduszko K. - Koła zębate Tom I, II, III - PWN Warszawa. - 1985

Dziama A., Michniewicz M., Niedźwiecki A. - Przekładnie zębate - PWN Warszawa. - 1995

Homik W., Połowniak P. - Podstawy konstrukcji maszyn - wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, - Rzeszów, . - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Muller L. - Przekładnie zębate, projektowanie - WNT Warszawa. - 1996

Kurmaz L., Kurmaz O. - Projektowanie węzłów i części maszyn - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. - 2008

Mazanek E. (red.) - Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn - WNT Warszawa. - 2008

Maziarz M., Kuliński S. - Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych wg norm ISO - AGH Ucelniane Wydawnictwa naukowo-Techniczne Kraków. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Markowski T., Mijał M., Rejman E. - Podstawy konstrukcji maszyn. Napędy mechaniczne cz.I i II - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów. - 1999

Literatura uzupełniająca

Osiński Zb. (red.) - Podstawy konstrukcji maszyn - PWN Warszawa. - 1998

Osiński J. - Wspomagane komputerowo projektowanie typowych zespołów i elementów maszyn - PWN warszawa. - 1994

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi uzyskiwać i wykorzystywać informacje zawarte w literaturze technicznej.projekt indywidualnysprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna rodzaje napędów stosowanych w budowie maszyn oraz potrzebę i zakres ich stosowania.wykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu,
Potrafi zaprojektować i obliczyć przekładnię ślimakową ze ślimakiem walcowym, przekładnię falową oraz przekładnię planetarną.wykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Zna rodzaje i sposoby obliczeń typowych napędów cięgnowych - pasowych, łańcuchowych.wykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, sprawozdanie z projektu
Potrafi wykorzystać komputer i dostępne oprogramowanie inżynierskie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych oraz wykonaniu rysunków złożeniowych i wykonawczych urządzeń mechanicznych.projekt indywidualnysprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi uzyskiwać i wykorzystywać informacje zawarte w literaturze technicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi samodzielnie przeanalizować właściwości konstrukcji napędów mechanicznych omawianych na wykładzie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dokonać analizy optymalizacyjnej właściwości konstrukcji napędów maszyn
Zna rodzaje napędów stosowanych w budowie maszyn oraz potrzebę i zakres ich stosowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi samodzielnie przeanalizować właściwości konstrukcji napędów mechanicznych omawianych na wykładzie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dokonać analizy optymalizacyjnej właściwości konstrukcji napędów maszyn
Potrafi zaprojektować i obliczyć przekładnię ślimakową ze ślimakiem walcowym, przekładnię falową oraz przekładnię planetarną.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Zna rodzaje i sposoby obliczeń typowych napędów cięgnowych - pasowych, łańcuchowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).
Potrafi wykorzystać komputer i dostępne oprogramowanie inżynierskie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych oraz wykonaniu rysunków złożeniowych i wykonawczych urządzeń mechanicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy).nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Adam Marciniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Kamil Kucharski, Adam Marciniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Wiesław Budzisz, Kamil Kucharski, Adam Marciniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Adam Marciniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Marciniec
Prowadzący grup: Adam Marciniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)