Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie maszyn technologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/P-DU>PMT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie maszyn technologicznych
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechatronika - komp.wspom.proj., st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Moduł dotyczy podstaw programowania obrabiarek CNC.

Treści kształcenia

- Zasady programowania maszyn CNC. Cechy charakterystyczne programowania obrabiarek CNC. Formaty bloków informacji.

- Programowanie ręczne obrabiarek CNC. Programowanie funkcji przygotowawczych i pomocniczych. Programowanie interpolacji liniowej i kołowej. Programowanie korekcji toru ruchu narzędzi. Programowanie cykli stałych. Programowanie parametryczne. Przykłady programowania ręcznego.

- Programowanie automatyczne CAD/CAM obrabiarek CNC. Cechy charakterystyczne programowania automatycznego. Program źródłowy. Modelowanie bryłowe i powierzchniowe. Tworzenie ścieżek narzędzi. Symulacja danych pośrednich. Generowanie programów sterujących. Przykłady programowania automatycznego.

- Sprawdzanie programów sterujących. Symulacja programów sterujących. Optymalizacja programów sterujących.

- Budowa i obsługa stanowisk do wykonywania programów sterujących.

- Obsługa symulatorów układów sterujących obrabiarkami CNC. Transmisja danych komputer PC - sterownik CNC.

- Wprowadzanie i symulacja danych dotyczących interpolacji liniowej i kołowej. Zapis i symulacja korekcji toru ruchu narzędzi.

- Wprowadzanie danych programowania parametrycznego do sterowników CNC i ich analiza.

- Wprowadzanie do sterowników CNC i symulacja przykładowych programów sterujących otrzymanych metodą programowania ręcznego.

- Modelowanie bryłowe przykładowych przedmiotów za pomocą programu CAD/CAM.

- Tworzenie ścieżek narzędzi dla obróbki przykładowych przedmiotów. Symulacja danych pośrednich za pomocą programu CAD/CAM.

- Generowanie programów sterujących obróbką przykładowych przedmiotów. Transmisja utworzonych programów do sterowników CNC w sieci komputer PC - sterownik CNC. Symulacja programów sterujących na sterownikach CNC.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

- Podstawy obróbki CNC. MTS. - Wyd. REA, Warszawa. - 2014

- Programowanie obrabiarek CNC. Toczenie. MTS - Wyd. REA, Warszawa. - 2013

- Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie. MTS - Wyd. REA, Warszawa. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Habrat W., Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora., Wyd. KaBe, Krosno, 2015 - - . -

Mastercam X2. Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania., Wyd. ZALCO, Warszawa, 2007 - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Niesłony P. - Podstawy programowania maszyn CNC w systemie CAD/CAM Mastercam. - Wyd. BTC, Legionowo. - 2012

www.haascnc.com - - . -

Literatura uzupełniająca

Kief H. B., NC/CNC Handbuch., Carl Hanser Verlag, Munchen, 2000 - - . -

Evans K., Polywka J., Gabrel S., Programming of CNC machines., Industrial Press Inc.,New York, 2001 - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad i programowania ręcznego obrabiarek CNC.Wykład.Zaliczenie cz. pisemna.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie programowania automatycznego obrabiarek CNC.Wykład.Zaliczenie cz. pisemna.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą sprawdzania, symulacji i optymalizacji programów sterujących obrabiarkami CNC.Wykład.Zaliczenie cz. pisemna.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą budowy i obsługi stanowisk do wykonywania programów sterujących, obsługi symulatorów i transmisji danych komputer PC - sterownik CNC.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą sprawdzania i symulacji przykładowych programów sterujących obrabiarkami CNC otrzymanych metodą programowania ręcznego.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania bryłowego i tworzenia ścieżek narzędzi za pomocą programu CAD/CAM dla obróbki prostych przedmiotów na obrabiarkach CNC .Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą sprawdzania i symulacji przykładowych programów sterujących obrabiarkami CNC otrzymanych metodą programowania automatycznego.Laboratorium.Obserwacja wykonawstwa. Zaliczenie cz. praktyczna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Paweł Kubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Paweł Kubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Paweł Kubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Żółkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Rafał Flejszar, Witold Habrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)