Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DI>GrIn2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska 2
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem.- mechatronika, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu.

Treści kształcenia

- Wykorzystanie grafiki komputerowej w zapisie konstrukcji: AutoCAD. Gwinty i połączenia gwintowe. Śruby i połączenia śrubowe. Połączenia wielowypustowe.

- Rysunek złożeniowy. Elementy znormalizowane. Łożyska toczne. Pokrywy,

tuleje, tarcze. Uszczelnienia.

- Wały maszynowe.

- Koła zębate i przekładnie zębate. Wybrane przekładnie.

- Połączenia nitowe, spawane, zgrzewane, lutowane, klejone.

- Schematy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.

- Zaliczenie treści wykładowych.

- Wykonanie rysunku na podstawie modelu rzeczywistego. Wprowadzenie chropowatości powierzchni. Wprowadzenie tolerancji wymiarowych.

- Wykonanie rysunku na podstawie modelu: element z gwintem. Praca kontrolna nr 1 - połączenia śrubowe.

- Wykonanie rysunku na podstawie modelu: tarcza/tuleja. Wprowadzenie tolerancji geometrycznych.

- Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie modelu lub rysunku złożeniowego: wał maszynowy. Praca kontrolna nr 2 - fragment rysunku złożeniowego zespołu.

- Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie modelu lub rysunku złożeniowego: koło zębate.

- Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie rysunku złożeniowego: pokrywa.

- Wykonanie rysunku wykonawczego na podstawie rysunku złożeniowego: wybrana część.

- Rysunek zaliczeniowy.

- Wprowadzenie do programu AutoCAD. Rysowanie części maszyn.

Rysunek zaliczeniowy – przerysowanie wskazanego rysunku w programieAutoCAD.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Fudali P., Jagiełowicz P.E., Witkowski W. - Wybrane zagadnienia z grafiki inżynierskiej i zapisu kontrukcji - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów. - 2023

Dobrzański T. - Rysunek techniczny maszynowy - WNT Warszawa. - 2013

Burcan J. - Podstawy rysunku technicznego - WNT Warszawa. - 2016

Bajkowski J. - Podstawy zapisu konstrukcji - Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa . - 2014

- Polskie Normy - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Jaskulski A. - AutoCAD 2018 / LT 2018 / 360 + : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D - PWN, Warszawa . - 2017

Kurmaz L., Kurmaz O. - Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania - Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej Kielce. - 2011

Pikoń A. - AutoCAD 2023 PL - Helion, Gliwice. - 2023

Bober A., Dudziak M. - Zapis konstrukcji - Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.. - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

- Zbiór Polskich Norm - . -

Publikacje naukowe

A. Kalina - Modelowanie geometrii zazębiania kół zębatych przekładni falowej z generatorem krzywkowym w środowisku MATLAB - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2022

A. Kalina; A. Mazurkow - Static properties of plain journal bearing - . - 2021

A. Kalina; A. Mazurkow; M. Oleksy; B. Wierzba; W. Witkowski - Properties of Elasto-Hydrodynamic Oil Film in Meshing of Harmonic Drive Gears - . - 2021

A. Kalina; A. Mazurkow; M. Oleksy; B. Wierzba; W. Witkowski - The effect of oil feeding type and oil grade on the oil film bearing capacity - . - 2021

T. Gołaszewski; A. Kalina; A. Mazurkow; W. Witkowski - Podstawy projektowania zespołów łożyskowych - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2020

A. Kalina; A. Mazurkow; S. Warchoł - Metoda wyznaczania prędkości punktów charakterystycznych zęba koła podatnego przekładni falowej - . - 2019

A. Kalina; A. Mazurkow; S. Warchoł - Wyznaczanie luzu obwodowego w zazębieniu kół przekłądni falowej - . - 2018

P. Fudali; A. Kalina - Pomiar powierzchni kontaktu z wykorzystaniem folii naciskowej SPF-D - . - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Widzi i rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacjizawodowych. W tym celu wykorzystuje podstawową wiedzę w zakresie rysunku technicznego dla przeprowadzenia zadanych prac projektowych,także z zastosowaniem właściwych aplikacji komputerowych.wykładtest pisemny
Potrafi poprawnie wykonać rysunki zawierające: wymiary, tolerancje wymiarów,tolerancje powierzchni, tolerancje geometryczne, oznaczenie obróbki cieplnej,elementów takich jak: tarcze, tuleje, elementy z gwintem, korpusy, koła zębate, pokrywy,wały na podstawie modelu rzeczywistego lub rysunku złożeniowego. Posiadaumiejętność posługiwania się programem AutoCAD w zakresie 2D.projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury technicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować powyżej 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować powyżej 90% materiału.
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować powyżej 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować powyżej 90% materiału.
Posiada wiedzę z podstaw geometrii wykreślnej - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować powyżej 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować powyżej 90% materiału.
Potrafi interpretować rysunki izometryczne i przedstawiać je na płaszczyźnie dwuwymiarowej - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować powyżej 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować powyżej 90% materiału.
Potrafi wykonać rzuty prostokątne modeli, wykonać ich przekroje (proste, złożone) - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować powyżej 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować powyżej 90% materiału.
Zna podstawy rysunku i pisma technicznego - student musi opanować minimum 60% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również musi opanować powyżej 80% materiału.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również musi opanować powyżej 90% materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Połowniak
Prowadzący grup: Jacek Bernaczek, Małgorzata Gontarz, Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Kamila Mac, Piotr Połowniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Połowniak
Prowadzący grup: Małgorzata Gontarz, Piotr Połowniak, Bartłomiej Sobolewski, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Połowniak
Prowadzący grup: Małgorzata Gontarz, Olimpia Markowska, Przemysław Poliński, Piotr Połowniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Połowniak
Prowadzący grup: Małgorzata Gontarz, Piotr Połowniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kalina
Prowadzący grup: Małgorzata Gontarz, Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Przemysław Poliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kalina
Prowadzący grup: Paweł Fudali, Małgorzata Gontarz, Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Jacek Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)