Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy robotyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-ZI>PodRob
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy robotyki
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 5 sem. - mechatronika, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Posługiwania się nowoczesnymi technologiami i narzędziami w robotyce. Stosowania narzędzi zwiększających efektywność nauczania. Lepsze wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i robo-tycznych.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie: pojęcia podstawowe i definicje: automat, automatyzacja, manipulator, robot, robotyzacja, podziały i zastosowania.

- Elementy składowe i budowa robotów: podstawowe układy robotów.

- Klasyfikacja i systematyzacja robotów: na podstawie własności geometrycznych, budowy oraz ze względu na obszar zastosowań

- Chwytaki: klasyfikacja chwytaków, chwytaki siłowe, ze sztywnymi i elastycznymi końcówkami, podciśnieniowe, magnetyczne, kształtowe, wyposażenie chwytaków.

- Napędy, sensory i ograniczniki ruchu w manipulatorach i robotach. Budowa i zastosowanie robotów klasy: PPP, OPP, OOP, OOO.

- Modelowanie, obliczanie, projektowanie różnego rodzaju chwytaków wraz z doborem sensorów, napędów i sterowania.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Giergiel, T. Buratowski, K. Kurc - Podstawy robotyki i mechatroniki. Część 1 Wprowadzenie do robotyki - KRiDM AGH Kraków. - 2004

H. Bodo, W. Gerth, K. Popp - Mechatronika – komponenty, metody, przykłady - PWN, Warszawa. - 2001

A. Morecki - Podstawy robotyki - WNT Warszawa . - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Kapias - Praktyczne rozwiązania - Helion. - 2002

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada podstawową wiedzę z zakresu robotyki.wykład, projektzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętnośćsamokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresierobotyki.wykład, projektzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada podstawową wiedzę z zakresu robotyki.
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętnośćsamokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresierobotyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)