Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie procesów materiałowych 4 (Obróbka ubytkowa i spajanie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>TPMIVOUiS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie procesów materiałowych 4 (Obróbka ubytkowa i spajanie)
Jednostka: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Grupy: Przedmioty 6 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu spawalnictwa i obróbki skrawaniem

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne. Podział procesów spawalniczych

- Charakterystyka złączy spawanych. Budowa złącza spawanego. Spawalność

- Spawanie gazowe i cięcie metali

- Spawanie łukowe

- Specjalne metody spawania

- Klasyfikacja i ogólna charakterystyka metod obróbki ubytkowej. Podstawy procesu skrawania. Proces tworzenia się wióra i zjawisko umocnienia warstwy wierzchniej. Siły i moc skrawania. Ciepło w procesie skrawania, płyny obróbkowe. Skrawalność materiałów konstrukcyjnych. Warunki skrawania. Definicja i klasyfikacja warunków skrawania i kinematyka skrawania. Technologiczne i geometryczne parametry skrawania. Wpływ parametrów skrawania na proces obróbki, dobór parametrów skrawania

- Narzędzia skrawające. Klasyfikacja, budowa i geometria narzędzi skrawających. Przegląd tradycyjnych i nowoczesnych materiałów narzędziowych, powłoki ochronne. Zużycie i ostrzenie narzędzi. Podstawy doboru narzędzi.

- Podstawowe sposoby obróbki skrawaniem. Ogólna charakterystyka - zakres zastosowania, możliwości technologiczne. Toczenie, frezowanie, wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie, dłutowanie, przeciąganie. Obróbka gwintów. Obróbka uzębień.

- Obróbka ścierna. Szlifowanie, ogólna charakterystyka szlifowania - zakres zastosowania, możliwości technologiczne. Materiały i narzędzia ścierne. Szlifowanie wałków, płaszczyzn i otworów – kinematyka obróbki, parametry technologiczne i kinematyka obróbki. Szlifowanie bezkłowe. Ścierna obróbka powierzchniowa.

- Obróbka erozyjna. Charakterystyka i zastosowanie obróbki elektroerozyjnej, laserowej, plazmowej, strugą wodną.

- Dobór narzędzi i parametrów skrawania. Algorytm doboru parametrów skrawania. Komputerowe wspomaganie doboru narzędzi i parametrów skrawania.

- Spawanie gazowe

- Spawanie elektryczne elektrodą otuloną.

- Spawanie metodą TIG

- Spawanie metodą MIG/MAG

- Analityczne metody oceny spawalności stali

- Toczenie: kinematyka obróbki, parametry technologiczne przy toczeniu, narzędzia tokarskie, odmiany toczenia, toczenie gwintów, wpływ parametrów skrawania na chropowatość obrabianej powierzchni.

- Frezowanie: kinematyka i odmiany frezowania, parametry technologiczne przy frezowaniu, narzędzia frezarskie.

- Wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie, gwintowanie: narzędzia, parametry technologiczne, kinematyka.

- Szlifowanie kłowe wałków, szlifowanie płaszczyzn, szlifowanie otworów, kinematyka i parametry technologiczne szlifowania.

- Obróbka elektroerozyjna i laserowa, zastosowanie i parametry procesów.

- Przegląd, klasyfikacja, budowa i geometria ostrzy narzędzi skrawających. Pomiar geometrii wybranych narzędzi skrawających.

- Katalogowy i komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki dla procesów toczenia, wiercenia i frezowania.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Opiekun Z., Orłowicz W., Stachowicz F.: Techniki wytwarzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1998 - - . -

Orłowicz W.: Laboratorium. Spawalnictwo. Skrypt. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1995 - - . -

Poradnik Inżyniera Spawalnictwo. Tom 1, Tom 2, WNT 2003 - - . -

Olszak W. - Obróbka skrawaniem - WNT. - 2008

Oczoś K., Porzycki J. - Szlifowanie - PWN. - 1986

Brodowicz W. - Skrawanie i narzędzia - WSiP. - 1993

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Opiekun Z., Orłowicz W., Stachowicz F.: Techniki wytwarzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1998 - - . -

Dul-Korzyńska B. - Obróbka skrawaniem i narzędzia - OWPR. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Klimpel A.: Technologia spawania i cięcia metali. Wyd. Politechniki Śląskiej, gliwice, 1998. - - . -

Wysiecki M. - Nowoczesne materiały narzędziowe - WNT. - 1997

Literatura uzupełniająca

Tasak E.: Metalurgia spawania. Wyd. jak, Kraków, 2008. - - . -

Prowans S.: Struktura stopów. Wyd. PWN, Warszawa, 2000. - - . -

Cichosz P. - Narzędzia skrawające - WNT. - 2009

Grzesik W. - Podstawy skrawania materiałów metalowych - WNT. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu spawalnictwa do wykorzystania w inżynierii materiałowejwykład, laboratoriumkolokwium
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu mechaniki procesu skrawania oraz zjawisk towarzyszących pocesowi tworzenia wióra.wykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu odmian procesów skrawania, obróbki ściernej oraz erozyjnej.wykładzaliczenie cz. pisemna
Posiada umiejętność definiowania parametrów technologicznych dla wybranych procesów obróbki skrawaniem oraz ściernej.laboratoriumzaliczenie cz. pisemna
Posiada umiejętność określania geometrii narzędzi skrawających oraz ich przeznaczenia.laboratoriumzaliczenie cz. pisemna
Zdobywa pogłębioną wiedzę oraz efekty kształcenia potwierdzające umiejętność prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu spawalnictwa do wykorzystania w inżynierii materiałowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce w stopniu podstawowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność wykorzystania w pełni tej wiedzy w zastosowaniach praktycznych
Posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki procesu skrawania oraz zjawisk towarzyszących pocesowi tworzenia wióra.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce w stopniu podstawowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność wykorzystania w pełni tej wiedzy w zastosowaniach praktycznych
Posiada podstawową wiedzę z zakresu odmian procesów skrawania, obróbki ściernej oraz erozyjnej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce w stopniu podstawowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność wykorzystania w pełni tej wiedzy w zastosowaniach praktycznych
Posiada umiejętność definiowania parametrów technologicznych dla wybranych procesów obróbki skrawaniem oraz ściernej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce w stopniu podstawowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność wykorzystania w pełni tej wiedzy w zastosowaniach praktycznych
Posiada umiejętność określania geometrii narzędzi skrawających oraz ich przeznaczenia.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce w stopniu podstawowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada umiejętność wykorzystania w pełni tej wiedzy w zastosowaniach praktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Płodzień
Prowadzący grup: Bogdan Kupiec, Joanna Lisowicz, Zenon Opiekun, Marcin Płodzień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Płodzień
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Joanna Lisowicz, Zenon Opiekun, Marcin Płodzień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Opiekun, Marcin Płodzień
Prowadzący grup: Bogdan Kupiec, Zenon Opiekun, Marcin Płodzień, Jarosław Tymczyszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kupiec, Marcin Płodzień
Prowadzący grup: Bogdan Kupiec, Marcin Płodzień, Patryk Rąb, Jarosław Tymczyszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)