Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>Inf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów drugiego semestru

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne: co to jest informatyka; podstawowe rozkazy, które potrafi wykonać komputer; kodowanie liczb w komputerze; arytmetyka komputerowa; systemy pozycyjne

- Algorytmika. Zasady budowania algorytmów: metody poprawnego zapisywania algorytmów; reguły stylu programowania; czytelność kodu; konwencje notacyjne, notacje opisowe, formalne, graficzne; instrukcje proste i strukturalne;

- Zasady działania algorytmów iteracyjnych; przykłady algorytmów

- Podstawy programowania z wykorzystaniem pseudokodu: ogólne zasady programowania; zasady programowania iteracyjnego; najistotniejsze elementy języków oprogramowania; typy danych, nazewnictwo stałych i zmiennych, zmienne tablicowe, tablice jedno- i wielowymiarowe, instrukcje przypisania

- Zapis wyrażeń arytmetycznych; zasady poprawnego budowania algorytmów iteracyjnych

- Instrukcje warunkowe proste i złożone; metody konstruowania wyrażeń logicznych; instrukcja wyboru;

- Instrukcje iteracyjne – pętle, rodzaje i zasady konstruowania; instrukcje wejścia/wyjścia; zapisywanie programów w pseudokodzie

- Programowanie. Przykłady prostych programów

- kodowanie liczb w komputerze; arytmetyka komputerowa; systemy pozycyjne

- Opracowanie prostych algorytmów oraz ich opis za pomocą pseudo kodu

- Opracowanie algorytmów rozwiązywania prostych zadań z zakresu podstawowych wiadomości z zakresu matematyki i fizyki.

- Zapoznanie się z wybranym językiem programowania spośród języków: Fortran, C, C++, VBA

- Zapis opracowanych algorytmów w formie pseudokodu oraz ich zaimplementowanie w wybranym języku programowania.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J. D. - Algorytmy i struktury danych - Helion, Gliwice., . - 2003

Wirth N. - Wstęp do programowania systematycznego - WNT. - 1978

Wirth N. - Algorytmy + struktury danych = programy - WNT. - 1989

Cormen T. - Wprowadzenie do algorytmów - WNT. - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Cormen T. - Wprowadzenie do algorytmów - WNT. - 1997

Dostępne podręczniki z zakresu algorytmiki i systemów operacyjnych - - . -

Dostępne podręczniki z zakresu podstaw programowania - - . -

Michael Alexander-Richard Kusleika - Excel 2016 PL. Programowanie w VBA - Helion. - 2016

Literatura do samodzielnego studiowania

Dostępne podręczniki z zakresu podstaw programowania - - . -

Dostępne podręczniki z zakresu algorytmiki i systemów operacyjnych - - . -

Michael Alexander-Richard Kusleika - Excel 2016 PL. Programowanie w VBA - Helion. - 2016

Literatura uzupełniająca

Wirth N. - Algorytmy + struktury danych = programy - WNT Warszawa.. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student ma podstawową wiedzę oraz posiada umiejętności w zakresie zastosowania informatyki oraz metod numerycznych w technice i w badaniach naukowych przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i problemów badawczych.wykładkolokwium
Student potrafi ocenić przydatność (dostrzegając ograniczenia) wybranych technik i narzędzi oraz wykorzystać je do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w tym zadań nietypowych oraz zadań zawierających komponent badawczy. Student potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, potrafi także pracować indywidualnie i w zespolelaboratoriumoceniana praca na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu algorytmiki, potrafi tworzyć algorytmy, konstruować schematy blokowe.
Potrafi dobrać prawidłową metodę rozwiązania postawionego prostego problemu inżynierskiego oraz zaimplementować ją a także właściwie interpretować wyniki działania programu, wyciągać wnioski, formułować własne opinie na temat rozwiązywanego problemu oraz uzasadniać je. Potrafi przedstawić ustnie i pisemnie opracowany program komputerowy posługując się właściwą dla informatyki terminologią.
ma umiejętność pisania programów w języku C#
zna składnię języka C#
W środowisku Matlab potrafi realizować operacje symboliczne w zastosowaniu do obliczeń numerycznych.
- potrafi działać w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i całego zespołu. Potrafi analizować udostępniane mu informacje oraz rozwijać wiedzę na bazie literatury, baz danych danych oraz Internetu. Rozumie potrzebę systematycznej pracy w celu zdobywania wyższych kompetencji zawodowych
- tworzy tabele i związki, zapytania QBE (Query By Example) oraz zapytania w języku SQL (Structured Query Language), buduje interfejs użytkownika relacyjnej bazy danych wykorzystujący formularze i raporty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: Bartłomiej Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: Wojciech Nowak, Kamil Ochał, Bartłomiej Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)