Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do inżynierii materiałowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>WdoIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do inżynierii materiałowej
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu: znaczenia materiałów inżynierskich w rozwoju cywilizacji, podstaw ich doboru oraz metod wytwarzania i przetwarzania, ogólnej charakteryzacji właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych materiałów inżynierskich oraz metod ich badania.

Treści kształcenia

- Definicja podstawowych pojęć z zakresu inżynierii materiałowej, ogólna charakterystyka głównych grup materiałów inżynierskich – materiały metaliczne i ceramiczne, polimery, kompozyty.

- Budowa materiałów inżynierskich w ujęciu atomowym - budowa atomu, charakterystyka wiązań chemicznych.

- Charakterystyka podstawowych właściwości materiałów inżynierskich.

- Zastosowania, wytwarzanie i przetwarzanie materiałów metalicznych.

- Zastosowania, wytwarzanie i przetwarzanie materiałów ceramicznych.

- Zastosowanie, wytwarzanie i przetwarzanie polimerów.

- Zastosowania, wytwarzanie i przetwarzanie materiałów kompozytowych

- Oddziaływanie metod wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich na środowisko naturalne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie I. Właściwości i zastosowania - WNT, Warszawa. - 1995

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie II. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów - WNT, Warszawa. - 1995

Skrzypek S.J., Przybyłowicz K. - Inżynieria metali i technologie materiałowe - WNT, Warszawa. - 2020

Literatura do samodzielnego studiowania

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Struktura ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości ciał stałych - Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów. - 2009

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa. - 2003

Literatura uzupełniająca

Ashby M., Shercliff H., Cebon D. - Inżynieria materiałowa, tom 1 i 2 - Galaktyka, Łódź. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
umie rozpoznawać i klasyfikować materiały do głównych grup materiałów inżynierskich, zna ich podstawowe właściwości, zastosowania i metody przetwórstwa. posiada umiejętność określania i rozpoznawania głównych grup materiałów inżynierskich, zna podstawowe zagadnienia z zakresu struktury materiałów inżynierskich i metody oceny podstawowych właściwości materiałów inżynierskich decydujących o ich zawykładsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada umiejętność określania i rozpoznawania głównych grup materiałów inżynierskich, zna podstawowe zagadnienia z zakresu struktury materiałów inżynierskich i metody oceny podstawowych właściwości materiałów inżynierskich decydujących o ich zastosowaniunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawowe zasady i kryteria doboru materiałów inżynierskich do zastosowań przemysłowych, umie powiązać podstawowe właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich i ich strukturą, potrafi omówić i sklasyfikować metody oceny podstawowych właściwości użytkowych materiałów inżynierskich nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić zastosowanie głównych grup materiałów inżynierskich, orientuje się w aktualnych trendach rozwojowych w inżynierii materiałowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Jan Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sieniawski
Prowadzący grup: Jan Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kwolek
Prowadzący grup: Przemysław Kwolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Maciej Motyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Motyka
Prowadzący grup: Maciej Motyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)