Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie doboru (CAMS) i projektowania materiałów (CAMD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DU>KWDiPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie doboru (CAMS) i projektowania materiałów (CAMD)
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentowi nowoczesnych baz danych (CES EDU pack) służących do wspomagania projektowania nowych materiałów. Ma również na celu pokazania wpływu parametrów materiałowych np. moduł Younga na zaprojektowany materiał.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie: Metodyka projektowania materiałów (bottom-up i top-down), Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (CIM). Podział materiałów inżynierskich.

- Właściwości ogólne - gęstość, cena, postać

- Właściwości sprężyste i naprężenia w materiałach. Plastyczność, kruche pękanie i wytrzymałość, pełzanie, wytrzymałość zmęczeniowa – podstawy teoretyczne zjawisk i przykłady projektowania.

- Odporność materiałów na korozję i zużycie – metody zwiększania odporności.

- Właściwości mechaniczne - Plastyczność

- Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu CES Edu Pack: rozwiązywanie problemów w zakresie doboru i projektowania materiałów o określonych właściwościach mechanicznych, elektrycznych, optycznych i magnetycznych.

- Analiza czynników decydujących o doborze materiałów inżynierskich.

- Przygotowywanie i analiza diagramów Ashby’ego.

- Podstawy projektowania technologii metali i ceramiki: krystalizacja ze stopu, krystalizacja w układach wieloskładnikowych-wielofazowych, krystalizacja z fazy gazowej, spiekanie – projektowanie mikrostruktury.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon - Inżynieria materiałowa. Tom 1 - Galaktyka . - 2011

M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon - Inżynieria materiałowa. Tom 2 - Galaktyka. - 2011

M. Ashby - Materials and the Environment: Eco-informed Material Choice - Butterworth-Heinemann. - 2009

M. Rappaz, M. Bellet, M. Deville, R. Snyder - Numerical Modelling in Materials Science and Engineering - Springer NY. - 2003

L.A. Dobrzański - Metalowe materiały inżynierskie - WNT. - 2004

L.A. Dobrzański - Niemetalowe materiały inżynierskie - Wyd. Politechniki Śląskiej. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon - Inżynieria materiałowa. Tom 1 - Galaktyka. - 2011

M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon - Inżynieria materiałowa - Tom 2, Galaktyka. - 2011

M. Ashby - Materials and the Environment: Eco-informed Material Choice - Butterworth-Heinemann. - 2009

M. Rappaz, M. Bellet, M. Deville, R. Snyder - Numerical Modelling in Materials Science and Engineering - Springer, NY. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowychwykład, laboratoriumprojekt z laboratorium
Zna wybrane metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do projektowania materiałów i modelowania procesów.wykład, laboratoriumprojekt z laboratorium
Potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, wytwarzania i testowania (trwałości) materiałów i wyrobów.wykład, laboratoriumprojekt z laboratorium
Student posiada pogłębioną wiedzę. Student posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumprojekt z laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna usystematyzowany hierarchiczny model materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie zaprojektować materiał o określonych właściwościach cieplnych, optycznych, elektrycznych
Zna wybrane metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do projektowania materiałów i modelowania procesów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać oprogramowanie CES EDU pack do zaprojektowania materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykonać oraz zinterpretować diagram Ashbiego
Potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, wytwarzania i testowania (trwałości) materiałów i wyrobównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobierać poszczególne parametry materiałowe w celu zaprojektowania materiałunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielne wykonać projekt materiału do określonych zastosowań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: Bartosz Iżowski, Bartłomiej Wierzba, Patrycja Wierzba, Artur Wojtyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: Bartosz Iżowski, Wojciech Nowak, Bartłomiej Wierzba, Patrycja Wierzba, Artur Wojtyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Filip
Prowadzący grup: Ryszard Filip, Kamil Gancarczyk, Bartosz Iżowski, Przemysław Kwolek, Artur Wojtyczka, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)