Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia samolotu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/A-DI/14>TS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia samolotu
Jednostka: Katedra Przeróbki Plastycznej
Grupy: Przedmioty 6 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-płatowce st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów szóstego semestru.

Treści kształcenia

- Ocena zdolności materiałów metalicznych do przejmowania odkształceń plastycznych w procesach obróbki na zimno, gorąco oraz półgorąco

- Materiały polimerowe i kompozytowe stosowane w technologiach lotniczych.

- Sposoby kształtowania materiałów trudno odkształcalnych oraz materiałów o specjalnych właściwościach (np. żarowytrzymałych, odpornych na korozję)

- Kierunki rozwoju procesów plastycznego kształtowania metali oraz tworzyw polimerowych

- Sposoby łączenia w technologiach lotniczych: nitowanie, spawanie, zgrzewanie oporowe, zgrzewanie zmieszaniem materiału (FSW), klejenie, połączenia hybrydowe

- Określenie właściwości mechanicznych materiałów metalicznych w próbie jednoosiowego rozciągania (stopy aluminium i magnezu)

- Określenie właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych w próbie jednoosiowego rozciągania

- Wykonanie złączy nitowych, klejowych oraz zgrzewanych z przemieszaniem materiału w stanie stałym (FSW)

- Ocena właściwości mechanicznych złączy nitowych, FSW i klejowych w próbie jednoosiowego rozciągania

- Projekt procesu technologicznego wytwarzania konstrukcji lotniczej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Feld M. - Technologia budowy maszyn - PWN, Warszawa. - 2000

Korzyński M. - Podstawy technologii maszyn - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2002

Stachowicz F., Spišak E. - Sposoby oceny zdolności blach do przejmowania odkształceń plastycznych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999. - 1999

Szaniawski K., Tkaczyk Z. - Technologia samolotu - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1977

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Stachowicz F. - Przeróbka plastyczna - laboratorium - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2003

Szaniawski K., Tkaczyk Z. - Technologia samolotu - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1977

Literatura uzupełniająca

Kaczmar J.W. - Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie elementów z materiałów kompozytowych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. - 2013

Domicz J., Szutowski L. - Podręcznik pilota samolotowego - Wydawnictwo Technika, Poznań. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi ocenić zdolność materiałów do przejmowania odkształceń plastycznych w procesach obróbki na zimno, gorąco oraz półgorącowykładsprawdzian pisemny,
Zna podstawowe sposoby kształtowania materiałów trudno odkształcalnych oraz materiałów o specjalnych właściwościach wykładsprawdzian pisemny
Potrafi określić kierunki rozwoju procesów plastycznego kształtowania metali oraz tworzyw polimerowychwykładsprawdzian pisemny
Potrafi scharakteryzować materiały polimerowe i kompozytowe stosowane w technologiach lotniczychwykładsprawdzian pisemny
Potrafi scharakteryzować sposoby łączenia w technologiach lotniczych: nitowanie, spawanie, zgrzewanie oporowe, zgrzewanie zmieszaniem materiału (FSW), klejenie, połączenia hybrydowewykładsprawdzian pisemny
Potrafi określić właściwości mechaniczne materiałów metalicznych w próbie jednoosiowego rozciągania (stopy aluminium i magnezu)laboratoriumsprawdzian pisemny, raport pisemny
Potrafi określić właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych w próbie jednoosiowego rozciąganialaboratoriumsprawdzian pisemny, raport pisemny
Potrafi scharakteryzować technologię wykonania złączy nitowych, zgrzewanych z mieszaniem materiału oraz klejowychlaboratoriumsprawdzian pisemny, raport pisemny
Potrafi ocenić właściwości mechaniczne złączy nitowych, FSW i klejowych w próbie jednoosiowego rozciąganialaboratoriumsprawdzian pisemny, raport pisemny
Potrafi opracować proces technologiczny wytwarzania konstrukcji lotniczejprojekt indywidualnysprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi ocenić zdolność materiałów do przejmowania odkształceń plastycznych w procesach obróbki na zimno, gorąco oraz półgorąconie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Zna podstawowe sposoby kształtowania materiałów trudno odkształcalnych oraz materiałów o specjalnych właściwościach nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Potrafi określić kierunki rozwoju procesów plastycznego kształtowania metali oraz tworzyw polimerowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Potrafi scharakteryzować materiały polimerowe i kompozytowe stosowane w technologiach lotniczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Potrafi scharakteryzować sposoby łączenia w technologiach lotniczych: nitowanie, spawanie, zgrzewanie oporowe, zgrzewanie zmieszaniem materiału (FSW), klejenie, połączenia hybrydowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Potrafi określić właściwości mechaniczne materiałów metalicznych w próbie jednoosiowego rozciągania (stopy aluminium i magnezu)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ze zrozumieniem opracować wyniki badań eksperymentalnych oraz dokonać ich analizy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Potrafi określić właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych w próbie jednoosiowego rozciąganianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ze zrozumieniem opracować wyniki badań eksperymentalnych oraz dokonać ich analizy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Potrafi scharakteryzować technologię wykonania złączy nitowych, zgrzewanych z mieszaniem materiału oraz klejowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ze zrozumieniem opracować wyniki badań eksperymentalnych oraz dokonać ich analizy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Potrafi ocenić właściwości mechaniczne złączy nitowych, FSW i klejowych w próbie jednoosiowego rozciąganianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ze zrozumieniem opracować wyniki badań eksperymentalnych oraz dokonać ich analizy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treściami kształcenia modułu i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Potrafi opracować proces technologiczny wytwarzania konstrukcji lotniczejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wykazuje się dużymi umiejętnościami i zaangażowaniem w zakresie doboru materiałów i technologii obróbki plastycznej oraz umiejętnościami przeprowadzania analiz i obliczeń inżynierskich podczas projektowania konstrukcji samolotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi opracować proces technologiczny wytwarzania określonej części metodami przeróbki plastycznej z wykorzystaniem dostępnych metod i narzędzi inżynierskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Balawender
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Piotr Myśliwiec, Marek Zwolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Balawender
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Balawender
Prowadzący grup: Tadeusz Balawender, Piotr Myśliwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)