Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy automatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/C-DI/14>PA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy automatyki
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-pilotaż st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zasad działania układów automatycznej regulacji

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia i zadania automatyki. Rodzaje i struktury układów sterowania. Modele matematyczne obiektów automatyki.

- Metody analizy układów dynamicznych. Transmitancja operatorowa i widmowa, charakterystyki czasowe i częstotliwoś¬ciowe.

- Struktura złożonych układów dynamicznych, systemy otwarte i zamknięte, przekształcanie schematów blokowych.

- Struktura układów regulacji, sprzężenie zwrotne, obiekty, regulatory, czujniki pomiarowe, przetworniki analogowe i cyfrowe, elementy wykonawcze, nastawniki.

- Projektowanie liniowych układów regulacji, dobór nastaw regulatorów (PI, PD, PID).

- Wymagania stawiane układom automatyki. Sterowalność, obserwowalność, stabilność, warunki konieczne i dostateczne stabilności, kryteria stabilności

- Dokładność statyczna, układy statyczne i astatyczne.

- Jakość dynamiczna, kryteria czasowe, częstotliwościowe i całkowe.

- Rodzaje regulatorów, zasady konstrukcji i nastawy parametrów. Elementy projektowania układów automatyki.

- Równania stanu, budowa, modelowanie równań, rozwiązywanie, obserwatory stanu.

- Dyskretne układy sterowania, sterowanie procesami dyskretnymi. Regulacja predykcyjna, sterowanie hierarchiczne w zastosowaniach przemysłowych.

- Układy regulacji nieliniowej: typy nieliniowości, regulacja dwu i trójpołożeniowa, układy automatyki z opóźnieniem.

- Systemy cyfrowe w automatyce.

- Opis układów dynamicznych: transformaty całkowe, transmitancja, charakterystyki czasowe,

charakterystyki częstotliwościowe.

- Przekształcanie schematów blokowych.

- Badanie stabilności układów dynamicznych.

- Wyznaczanie uchybu ustalonego, kryteria jakości dynamicznej.

- Rozwiązywanie równań stanu.

- Opis układów logicznych, minimalizacja i realizacja funkcji logicznych

- Charakterystyki statyczne.

- Charakterystyki czasowe.

- Charakterystyki częstotliwościowe.

- Wprowadzenie do programów symulacyjnych. Badanie właściwości elementów dynamicznych

- Badanie stabilności układów.

- Dobór nastaw regulatora

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Domachowski - Automatyka i robotyka - podstawy - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. - 2003

W. Pełczewski - Teoria sterowania - WNT. - 1980

M. Żelazny - Podstawy automatyki - WNT. - 1974

M.Chłędowski - Wykłady z automatyki dla mechaników - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2003

T. Kaczorek, A. Dzieliński, W. Dąbrowski - Podstawy teorii sterowania - WNT. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Chłędowski, J. Pieniążek - Podstawy automatyki w ćwiczeniach i zadaniach - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

W. Próchnicki, M. Dzida - Zbiór zadań z podstaw automatyki - Wydawnictwo Politechiki Gdańskiej. - 1993

- Instrukcje ćwiczeń laboratoryjnych - Katedra Awioniki i Sterowania. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie budowę prostego układu automatycznej regulacjiWykładKolokwium
Zna podstawy opisu matematycznego podstawowych układów dynamicznychWykład, Laboratorium, Ćwiczeniaobserwacja wykonawstwa
Potrafi planować eksperymenty mające na celu badanie właściwości elementów UARwykład oraz laboratoriumegzamin

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie budowę prostego układu automatycznej regulacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przebadać stabilność układu automatycznej regulacji oraz eksperymentalnie dostroić regulator PID, przekształcać proste schematy blokowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również dostroić regulator PID wykorzystując charakterystyki częstotliwościowe układu otwartego, przekształcać złożone schematy blokowe
Zna podstawy opisu matematycznego podstawowych układów dynamicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi analitycznie wyznaczyć odpowiedź elementu dynamicznego na typowe wymuszenie, potrafi wyznaczyć transmitancję operatorową na podstawie równania różniczkowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi opisać układ dynamiczny w przestrzeni stanów, przekształcić układ równań różniczkowych w równania różnicowe
Potrafi planować eksperymenty mające na celu badanie właściwości elementów UARnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć na podstawie danych eksperymentalnych analityczną funkcję charakterystyki skokowej oraz stałą czasowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zidentyfikować typowy element dynamiczny na podstawie zrealizowanego eksperymentu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Grochmal
Prowadzący grup: Stanisław Grochmal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Grochmal
Prowadzący grup: Stanisław Grochmal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Grochmal
Prowadzący grup: Stanisław Grochmal, Dariusz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Grochmal
Prowadzący grup: Stanisław Grochmal, Dariusz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Dariusz Nowak, Tomasz Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)