Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyposażenie pokładowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/C-DI/14>WP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyposażenie pokładowe
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 4 sem. - lotnictwo i kosmonautyka, pilotaż st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zasad działania klasycznych przyrządów pokładowych i ich budowy, przyczyn powstawania podstawowych awarii.

Treści kształcenia

- Klasyfikacja, właściwości i parametry wyposażenia pokładowego. Instalacja odbioru ciśnień powietrza (OCP). Dajniki ciśnienia całkowitego i statycznego – rurka Pitot’a. Błąd wywołany położeniem dajników ciśnienia, odwadnianie instalacji, elementy grzejne, błędy instalacji OCP.

- Pomiar barometrycznej wysokości lotu – zasada działania i budowa, przeznaczenie skali dodatkowej, wpływ gęstości powietrza, wysokość ciśnieniowa, wysokość rzeczywista, międzynarodowa atmosfera wzorcowa, poziom lotu, odczyt wskazań wysokościomierzy trzywskazówkowych, błędy przyrządowe, kontrola sprawności dokonywana przez pilota.

- Pomiar prędkości lotu względem powietrza – zasada działania i budowa, zależność pomiędzy ciśnieniem dynamicznym i statycznym, definicje prędkości przyrządowej, przyrządowej poprawionej i prędkości rzeczywistej względem powietrza, błędy przyrządowe, wskazania prędkościomierza, znaczenie kolorowych łuków na skali prędkościomierza, kontrola sprawności dokonywana przez pilota.

- Wariometr – zasada działania i budowa, przeznaczenie, opóźnienie wynikające z zasady działania, pomiar chwilowej prędkości pionowej (VSI), odczyt wskazań, kontrola sprawności dokonywana przez pilota.

- Żyroskopy pomiarowe (zasada działania, błędy - precesja) i ich zastosowania w lotniczych przyrządach pokładowych. Twierdzenie Resala. Moment giroskopowy.

- Napęd elektryczny oraz pneumatyczny giroskopów. Giroskop o dwóch stopniach swobody. Zakrętomierz i koordynator zakrętu (wpływ prędkości, przedstawienie wskazań, koordynator zakrętu, ograniczenia użytkowe, źródło zasilania, chyłomierz poprzeczny: zasada działania, odczyt wskazań, kontrola sprawności dokonywana przez pilota).

- żyroskop całkujący, pion żyroskopowy, sztuczny horyzont (żyroskop o 3 stopniach swobody, zastosowanie i działanie, zobrazowanie i interpretacja wskazań, ograniczenia użytkowe, źródło zasilania, kontrola sprawności dokonywana przez pilota).

- Układy pomiaru kursu: żyroskopowy wskaźnik kursu (zadania i zasada działania, przedstawienie wskazań, używanie wraz z busolą magnetyczną (żyrobusola), mechanizm ustawiania, znoszenie pozorne, ograniczenia użytkowe, źródło zasilania, kontrola sprawności dokonywana przez pilota).

- busola magnetyczna (budowa i działanie, ziemskie pole magnetyczne, błędy, środki ostrożności przy przewozie materiałów magnetycznych, kontrola sprawności dokonywana przez pilota ), busola żyroindukcyjna.

- Systemy pomiaru i wskazań ilości paliwa. Przyrządy silnikowe (zasada działania, wskazania i użytkowanie wskaźników: temperatury oleju, ciśnienia oleju, temperatury głowic cylindrów, temperatury gazów wylotowych, ciśnienia ładowania, ciśnienia paliwa, przepływu paliwa (przepływomierza), prędkości obrotowej (obrotomierza).

- Wprowadzenie do instalacji energetycznej i elektrycznej samolotu.

- Wysokościomierz barometryczny - właściwości, metodyka skalowania.

- Prędkościomierz IAS - właściwości, metodyka skalowania.

- Sztuczny horyzont - właściwości, metodyka skalowania.

- Analiza wyposażenia samolotów OKL.

- EFIS, FMS.

- Analiza zagadnień ergonomii kabiny (ćwiczenie z wykorzystaniem symulatora lotu).

- Interpretacja wskazań przyrządów pokładowych (ćwiczenie z wykorzystaniem symulatora lotu).

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Anna Stefanowicz - Pokładowe układy pomiarowe - Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. - 1984

Mirosław Stola, Anna Stefanowicz - Wyposażenie samolotu - Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. - 1978

Zbigniew Polak, Andrzej Rypulak - Awionika, przyrządy i systemy pokładowe - WSOSP Dęblin. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- - Instrukcje laboratoryjne oraz literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych. -

Literatura do samodzielnego studiowania

- - materiały z internetu. -

- - Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych. -

Literatura uzupełniająca

E.H.J. Pallet - Aircraft Instruments & Integrated Systems - Longman Scientific & Technical. - 1994

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
POTRAFI PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZEPROWADZENIA PODSTAWOWYCH TESTÓW KLASYCZNYCH PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH ORAZ JE PRZEPROWADZIĆlaboratorium obserwacja wykonawstwa
Potrafi naszkicować schemat przyrządów lotniczych: wysokościomierz, wariometr, prędkościomierz IAS, prędkościomierz TAS, machometr, zakrętomierz, sztuczny horyzont, żyroskopowy wskaźnik kursu. Rozumiewykładkolokwium
Potrafi omówić zasady funkcjonowania podstawowych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnychwykład oraz laboratoriumsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
POTRAFI PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZEPROWADZENIA PODSTAWOWYCH TESTÓW KLASYCZNYCH PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH ORAZ JE PRZEPROWADZIĆnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zdiagnozować przyczyny niesprawności podstawowych przyrządów, nie tylko stwierdzić, czy jest on sprawny, czy też nie. Potrafi przeprowadzić bardziej szczegółową analizę wynikównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi szczegółowo opracować program testów klasycznych przyrządów pokładowych. Potrafi bezproblemowo, prawidłowo i dogłębnie interpretować uzyskane wyniki
Potrafi naszkicować schemat przyrządów lotniczych: wysokościomierz, wariometr, prędkościomierz IAS, prędkościomierz TAS, machometr, zakrętomierz, sztuczny horyzont, żyroskopowy wskaźnik kursu. Rozumienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi omówić stosowane rozwiązania konstrukcyjne. Zna również budowę przyrządów silnikowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna dogłębnie stosowane technologie. Potrafi bezproblemowo interpretować wskazania przyrządów oraz jest w stanie zaproponować swoje rozwiązania.
Potrafi omówić zasady funkcjonowania podstawowych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna zjawiska, na podstawie których działają przyrządy pokładowe. Potrafi wyprowadzić odpowiednie zależności matematyczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna dogłębnie zjawiska, na podstawie których działają przyrządy pokładowe. Potrafi zaproponować rozwiązania alternatywne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Jacek Prusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Maciej Pruchniak, Jacek Prusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Drupka, Grzegorz Kopecki, Jacek Prusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Jacek Prusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)