Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy radionawigacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/C-DU>SR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy radionawigacyjne
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 1 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-pilotaż st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach zajęć student(ka) poznaje urządzenia i systemy radionawigacyjne stosowane w lotnictwie. Student(ka) poznaje fizyczne i techniczne podstawy dotyczące funkcjonowania urządzeń radionawigacyjnych oraz ich eksploatacji.

Treści kształcenia

- Systemy nawigacji hiperbolicznej - opis, zasada działania i parametry. Systemy nawigacyjne Gee, Decca, Loran-C, Chayka, Omega i Alfa; opis, zasada działania, parametry.

- Klasyfikacja urządzeń radiolokacyjnych. Radiolokacja aktywna, pasywna i półaktywna. Systemy pracujące z falą ciągłą modulowaną i niemodulowaną. Systemy wykorzystujące efekt Dopplera - opis, zasada działania i parametry. Radiowysokościomierz i Dopplerowski miernik prędkości podróżnej. Radiolokacja pierwotna i wtórna. Radary PSR i SSR.

- Naziemne, satelitarne i pokładowe systemy wspomagania.

Naziemne systemy wspomagania GBAS:

- zasada działania,

- zasięg korekcji, pokrycie,

- korekcja 3D w segmencie końcowym podejścia (przesyłanie bloku danych FAS).

Satelitarne systemy wspomagania SBAS:

- zasada działania,

- elementy systemu,

- korzyści płynące z możliwości wykonywania podejść APV,

- przykłady SBAS (np EGNOS, WAAS,GAGAN itd).

Pokładowe systemy wspomagania ABAS:

- zasada działania, rodzaje:

- użycie niewykorzystanych satelitów, RAIM, AAIM.

Wykorzystanie systemów GNSS w trakcie podejścia do lądowania.

- System podejścia do lądowania wg wskazań przyrządów ILS (zasada działania, zakres częstotliwości pracy, odczyt i interpretacja, pokrycie, zasięg, błędy i dokładność, czynniki wpływające na zasięg i dokładność, geometria i parametry stref działania systemu, radiolatarnie naziemne – rozmieszczenie, parametry techniczne, uproszczony schemat blokowy, odbiorniki pokładowe – instalacja, uproszczony schemat blokowy, zasada działania, obsługa).

- System podejścia do lądowania wg wskazań przyrządów MLS (zasada działania, zakres częstotliwości pracy, odczyt i interpretacja, pokrycie, zasięg, błędy i dokładność, czynniki wpływające na zasięg i dokładność, geometria i parametry stref działania systemu, radiolatarnie naziemne – rozmieszczenie, parametry techniczne, uproszczony schemat blokowy, odbiorniki pokładowe – instalacja, uproszczony schemat blokowy, zasada działania, obsługa).

- Pokładowy radar pogodowy: funkcja, zasada działania, częstotliwość i kształt wiązki, układ stabilizacji anteny, sposób użytkowania i wyświetlania informacji:

- opis typowego panelu sterowania

- tryby pracy

- gradacja kolorów wskazujących na odbiciowość.

Pokrycie i zasięg, błędy, dokładność ograniczenia

Czynniki wpływające na zasięg i dokładność:

- prawidłowe i nieprawidłowe ustawienie pochylenia (tilt).

- Treści kształcenia TK01-TK06 obejmują oraz systematyzują wiadomości wymagane w przepisach PART-FCL, w zakresie:

062.02.06.00, 062.02.06.01, 062.02.06.02, 062.02.06.03, 062.03.03.02, 062.03.03 03, 062.03.03.04, 062.03.03.05, 062.06.02.00, 062.06.02.01, 062.06.02.02, 062.06.02.04

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Forsell B. - Radionavigation Systems - Prentice Hall, New York. - 1991

Kayton M., Fried W. R. - Elektroniczne układy nawigacji lotniczej - PWN, Warszawa. - 1976

Helfrick A. D. - Modern Aviation Electronics - Prentice Hall, New Jersey. - 1994

- Radio navigation aids Vol.1 P.1 Radio navigation aids. - Montreal, International Civil Aviation Organization. - 2006

- Radio navigation aids Vol.1 P.2 Radio navigation aids. - Montreal, International Civil Aviation Organization. - 2006

- Radio navigation aids Vol.1 P.3 Radio navigation aids. - Montreal, International Civil Aviation Organization. - 2006

- Radio navigation aids Vol.1 P.4 Radio navigation aids. - Montreal, International Civil Aviation Organization. - 2006

Z. Polak, A. Rypulak - Awionika, przyrządy i systemy pokładowe - WSOSP Dęblin. - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Domicz J., Szutowski L. - Podręcznik pilota samolotowego - Technika, Poznań. - 2006

Z. Polak, A. Rypulak - Awionika, przyrządy i systemy pokładowe - WSOSP Dęblin. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

- JAA/ATPL Theretical Knowledge Manual - Oxford Aviation Training, Jeppesen. - 2005

Mohinder S. i inni - , Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration - Wiley, New Jersey. - 2007

Literatura uzupełniająca

Powell J. - Aircraft Radio Systems - Pitman Publishing inc., London. - 1981

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zdobył pogłębioną wiedzę w zakresie systemów radionawigacyjnych; wyposażenia pokładowego, systemów naziemmych oraz zasady ich działania i interpretacji wskazańwykładtest
potrafi korzystać z dokumentacji technicznej producentów oraz dokonywać analizy i oceny właściwości urządzeń, instalacji lub systemów radionawigacyjnych stosowanych w lotnictwie wykładtest
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera lotnictwa, w tym jego wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzjedyskusja dydaktyczna, wykładobserwacja
ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowejdyskusja dydaktyczna, wykładobserwacja

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zdobył pogłębioną wiedzę w zakresie systemów radionawigacyjnych; wyposażenia pokładowego, systemów naziemmych oraz zasady ich działania i interpretacji wskazańnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
potrafi korzystać z dokumentacji technicznej producentów oraz dokonywać analizy i oceny właściwości urządzeń, instalacji lub systemów radionawigacyjnych stosowanych w lotnictwie nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera lotnictwa, w tym jego wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzjenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)