Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria sterowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/S-DI/14>TS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria sterowania
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-awionika st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W czasie zajęć student poznaje pojęcia obserwowalności, sterowalności układów dynamicznych. Zapoznawany jest również z metodami sterowania modalnego, adaptacyjnego według modelu, sterowania krzepkiego. Przedstawiana jest również tematyka modelowania dyskretnego elementów i układów regulacji automatycznej. Te treści programowe pozwalają studentowi w przyszłości pogłębiać wiedzę z zakresu analizy i syntezy układów sterowania.

Treści kształcenia

- Układy liniowe. Sterowalność. Obserwowalność. Lokowanie biegunów układu dynamicznego w zadanych położeniach. Obserwacja stanu. Synteza obserwatora stanu pełnego rzędu

- Wprowadzenie pojęć analizy funkcjonalnej wykorzystywanych w teorii sterowania. Metody Lapunowa. Koncepcja sterowania według modelu. Adaptacyjne sterowanie według modelu (Model Reference Adaptive Control)

- Układy dyskretne. Opis matematyczny. Stabilność. Przekształcanie układu ciągłego na układ dyskretny.

- Układy sterowania odpornego, samostrojenie regulatorów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Węgrzyn S. - Podstawy automatyki - PWN, Warszawa. - 1972

Kaczorek T. - Teoria sterowania - PWN, Warszawa. - 1981

Katz P. - Digital Control using Microprocessors - Prentice Hall Internnational, London. - 1987

Rowland, James R. - Linear control systems : modeling, analysis and design - John Wiley a.Sons, New York. - 1986

Literatura uzupełniająca

Osiowski J. - Zarys rachunku operatorów - WNT, Warszawa. - 1965

Kuzin L.T. - Analiza i syntera dyskretnych układów sterowania - WNT, Warszawa. - 1965

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna pojęcia sterowalności, obserwowalności układu. Rozumie koncepcję obserwatora stanu, zna metody Lapunowa, potrafi je zastosować w sterowaniu adaptacyjnym według modelu, rozumie koncepcję układów odpornych. Potrafi dokonać dyskretyzacji układu ciągłego. wykład, laboratoriumDopuszczalne wszystkie powszechnie przyjęte formy weryfikacji wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii układów impulsowych, potrafi zaprojektować regulator dyskretny. Student zna zasady projektowania układów ekstremalnych. Student zna podstawowe zadania optymalizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi dokonać pogłębionej analizy układów sterowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student potrafi w sposób twórczy podejść do problemu układów sterowania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dołęga, Grzegorz Kopecki, Damian Kordos
Prowadzący grup: Bogusław Dołęga, Grzegorz Kopecki, Damian Kordos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dołęga, Grzegorz Kopecki, Damian Kordos
Prowadzący grup: Bogusław Dołęga, Grzegorz Kopecki, Damian Kordos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dołęga, Grzegorz Kopecki, Damian Kordos
Prowadzący grup: Bogusław Dołęga, Grzegorz Kopecki, Damian Kordos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dołęga, Grzegorz Kopecki, Damian Kordos
Prowadzący grup: Bogusław Dołęga, Grzegorz Kopecki, Damian Kordos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dołęga, Grzegorz Kopecki, Damian Kordos
Prowadzący grup: Bogusław Dołęga, Grzegorz Kopecki, Damian Kordos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)