Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poszanowanie energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/A-DI>PE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poszanowanie energii
Jednostka: Zakład Termodynamiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Audyting energetyczny -podstawowe określenia: definicja audytingu, audyting pełny, rozszerzony. Sposoby podejścia podczas realizacji audytingu. Cel audytingu, przygotowanie i gromadzenie informacji, pomiary, zestawienie bilansu energetycznego

- Nakłady i efekty w przedsięwzięciach usprawniających użytkowanie energii. Charakterystyka efektów spowodowanych realizacją przedsięwzięć. Sposoby wskazywania środków finansowych na modernizację. Zmniejszenie kosztów energii. Obliczanie sumarycznych efektów modernizacji

- Analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych instalacji przemysłowych. Obliczanie wskaźników opłacalności. Przepływy pieniężne dla określonych przychodów i wydatków. Stopa dyskontowa i współczynnik dyskontujący. Rzeczywista stopa procentowa. Przepływy finansowe przy finansowaniu ze środków własnych. Przepływy pieniężne przy finansowaniu z udziałem kredytu bankowego.

- Badanie opłacalności przedsięwzięć. Metody dyskontowe. Proste metody oceny opłacalności. Wartość bieżąca netto. Wewnętrzna stopa zwrotu. Okres zwrotu nakładów. Koszt wytworzenia jednostki energii

- Analiza wrażliwości kosztów i efektów. Niepewność wynikająca z nakładów inwestycyjnych. Metody uwzględniania ryzyka-jednoparametrowa analiza wrażliwości. Przykłady oceny opłacalności –obliczanie wartości bieżącej netto przy znanych przepływach pieniężnych. Zastosowanie okresu zwrotu nakładów

- Potencjał oszczędności energii. Charakterystyka budynków: stropodachy, dachy, ściany zewnętrzne, drzwi, systemy grzewcze i wentylacyjne. Przyczyny strat ciepła

- 7. Elementy fizyki budowli. Mikroklimat pomieszczeń, temperatura obliczeniowa otoczenia budynku, przepływ ciepła przez przegrody. Przenikanie ciepła przez przegrody budowlane. Straty ciepła przez przegrody. Kondensacja pary. Wymiana powietrza w budynku. Bilans cieplny budynku. Systemy ogrzewania

- Cel i zakres audytingu. Metodyka. Kryteria oceny. Podstawowe dane techniczne. Opis konstrukcji budynku. Instalacje grzewcze, wentylacyjne –inwentaryzacja. Ocena aktualnego stanu technicznego. Określenie zapotrzebowania na moc grzewczą i sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Określenia zapotrzebowania energii dla cwu. Opłaty za ogrzewanie i cwu. Propozycje przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii. Określanie nakładów inwestycyjnych. Wyniki analizy opłacalności

- Ocena stanu technicznego i inwentaryzacja. Sporządzenie opisu konstrukcji. System grzewczy budynku

- Obliczanie zapotrzebowania na moc grzewczą oraz kosztów ogrzewania

- System wentylacyjny budynku-określenie zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego

- Bilans energetyczny wybranego obiektu. Propozycje przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii

- Analiza opłacalności przedsięwzięć. Nakłady inwestycyjne

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Górzyński J.; - Audyting energetyczny - Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii; NAPE S.A. - 2002

Szargut J., Ziębik A., Kozioł J., Kurpisz K., Majza P. - Przemysłowa energia odpadowa-Zasady wykorzystania - WNT W-wa. - 1993

M. Robakiewicz - OCENA CECH ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW - Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii. NAPE S.A.. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

Maciej Robakiewicz - SYSTEM DORADZTWA ENERGETYCZNEGO W ZAKRESIE BUDYNKÓW. MATERIAŁY POMOCNICZE I NARZĘDZIA - Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii. NAPE S.A.. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Umiejętność wykorzystania podstawowych wskaźników ekonomicznych do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.Umiejętność sporządzenia bilansu energetycznego analizowanego obiektu i ocena potencjalnych możliwości racjonalizacji zużycia energii. Umiejętność wykonania audytu energetycznego.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Umiejętność wykorzystania podstawowych wskaźników ekonomicznych do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.Umiejętność sporządzenia bilansu energetycznego analizowanego obiektu i ocena potencjalnych możliwości racjonalizacji zużycia energii. Umiejętność wykonania audytu energetycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Smusz
Prowadzący grup: Robert Smusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)