Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/A-DI>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Zakład Termodynamiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł przygotowuje do uzyskania potwierdzenia możliwości wykonywania pracy zawodowej na poziomie inżynierskim.

Treści kształcenia

- Co powinny zawierać prace dyplomowe i w jakiej formie?

- Dobre obyczaje przy pisaniu pracy dyplomowej i w pracy zawodowej

- Przygotowanie się do obrony pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego

- Analiza prac studentów i dyskusja

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

E. Opoka - Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 2001

- PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne - . - 2002

Z. Szkutnik - Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów - Wydawnictwo Poznańskie. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

P. Lenar - Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych - Wydawnictwo Helion. - 2008

Literatura uzupełniająca

M. Rozpondek - Poradnik dyplomanta i absolwenta - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. - 2003

A. Pabian - Pisanie i redagowanie prac dyplomowych - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. - 1997

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Sporządził plan rozwiązania postawionego problemu technicznego, realizował go, a wynik pracy zweryfikował. Mając świadomość znaczenia efektu dla gospodarki, jest otwarty na współpracę z różnymi podmiotami dla rozpropagowania swoich dokonań i ich wdrożenia. Przedstawił prezentację swoich dokonań i udzielił wystarczających wyjaśnień w toku dyskusji.seminariumprezentacja multimedialna wyników własnej pracy, udział w dyskusjach

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Sporządził plan rozwiązania postawionego problemu technicznego, realizował go, a wynik pracy zweryfikował. Mając świadomość znaczenia efektu dla gospodarki, jest otwarty na współpracę z różnymi podmiotami dla rozpropagowania swoich dokonań i ich wdrożenia. Przedstawił prezentację swoich dokonań i udzielił wystarczających wyjaśnień w toku dyskusji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również przedstawił ciekawą prezentację i uczestniczył w dyskusjach seminaryjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przedstawił znakomitą prezentację i wniósł wiele wartościowego do do dyskusji seminaryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gil
Prowadzący grup: Paweł Gil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wilk
Prowadzący grup: Joanna Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)