Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy CAM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-ZI>SCAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy CAM
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-komp. wspom. wytwarzanie, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Obowiązkowy dla specjalności Komputerowo wspomagane wytwarzanie

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do systemów komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM). Techniki CAX w produkcji. Metody programowania obrabiarek CNC. Miejsce systemów CAM w procesie wytwarzania. Rola i zadania systemów CAM. Przegląd systemów CAM.

Podstawy programowania obrabiarek CNC.

Komputerowe sterowanie numeryczne. Czynności składające się na tworzenie programu

sterującego. Podstawy programowania ręcznego na bazie kodu ISO.

Programowanie automatyczne z wykorzystaniem systemów CAM.

Zasada programowania automatycznego maszyn CNC. Struktura programowania automatycznego. Etap procesora i postprocesora.

Zintegrowane systemy CAD/CAM.

Struktura i klasyfikacja zintegrowanych systemów CAD/CAM. Przegląd systemów CAD/CAM. Charakterystyka cykli obróbkowych.

Postprocesory w systemach CAM

- Podstawy systemu komputerowego wspomagania wytwarzania.

Obsługa systemu. Konfiguracja interfejsu użytkownika, moduły CAD/CAM.

Programowanie toczenia 2-osiowego.

Podstawy programowania toczenia na bazie kodu ISO. Definiowanie profilu przedmiotu, zera przedmiotu, półfabrykatu, materiału półfabrykatu, uchwytu i inne czynności przygotowawcze. Moduł obróbki, definiowanie cykli i operacji. Generowanie programów sterujących.

Generowania i symulacja programów sterujących w wybranych układach sterowania CNC.

Analiza błędów występujących na etapie postprocesora. Możliwości systemów CAM w zakresie adaptacji danych pośrednich dla różnych obrabiarek.

Projekt z zakresu programowania toczenia 2-osiowego.

Opracowanie ramowego procesu technologicznego i programowanie obróbki na podstawie

rysunków konstrukcyjnych przedmiotów. Weryfikacja kodu NC w układzie sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie.

Programowanie frezowania.

Frezowanie 3-osiowe. Podstawy programowania frezowania na bazie kodu ISO. Programowanie interpolacji i kompensacji.

Programowania frezowania w systemie CAM.

Definiowanie cech do obróbki, zera przedmiotu, półfabrykatu, czynności przygotowawcze, cykle i operacje frezowania, symulacja procesu obróbki, generowanie kodu NC.

Projekt z zakresu programowania frezowania 3-osiowego.

Opracowanie ramowego procesu technologicznego i programowanie procesu obróbki na

podstawie rysunków konstrukcyjnych przedmiotów, weryfikacja kodu NC.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

W. Przybylski, M. Deja - Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn - WNT, Warszawa. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Augustyn - EdgeCAM, Komputerowe wspomaganie wytwarzania - Helion, Gliwice. - 2006

W. Habrat - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC - Wydawnictwo KaBe. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

- Katalogi firm narzędziowych. - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę związaną z zagadnieniami wytwarzania cześci maszyn oraz zakresem komputerowego wspomagania. Ma wiedzę z zakresu realizacji procesu technologicznego dla podstawowych typów obrabiarek, ich przeznaczenia, realizowanych operacji. Zna funkcjonowanie i programowanie obrabiarek CNC w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem CAD/CAM. Potrafi oszacować zasoby potrzebne do realizacji zadaniawykładzaliczenie cz. ustna
Potrafi posługiwać się wybranymi aplikacjami komputerowymi wspomagającymi projektowanie i wytwarzanie części maszyn. Potrafi zaprojektować obróbkę części w systemie CAD/CAM wykorzystując cykle wiertarskie, frezarskie i tokarskie oraz przeprowadzić symulację obróbki.Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz potrafi podporządkowywać się zasadom pracy w zespole.laboratoriumprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę związaną z zagadnieniami wytwarzania cześci maszyn oraz zakresem komputerowego wspomagania. Ma wiedzę z zakresu realizacji procesu technologicznego dla podstawowych typów obrabiarek, ich przeznaczenia, realizowanych operacji. Zna funkcjonowanie i programowanie obrabiarek CNC w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem CAD/CAM. Potrafi oszacować zasoby potrzebne do realizacji zadania
Potrafi posługiwać się wybranymi aplikacjami komputerowymi wspomagającymi projektowanie i wytwarzanie części maszyn. Potrafi zaprojektować obróbkę części w systemie CAD/CAM wykorzystując cykle wiertarskie, frezarskie i tokarskie oraz przeprowadzić symulację obróbki.Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz potrafi podporządkowywać się zasadom pracy w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Artur Bełzo, Rafał Flejszar, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Skoczylas
Prowadzący grup: Krystyna Skoczylas, Leszek Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)