Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Zastosowanie MES w technologii maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-ZI>zMESwTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie MES w technologii maszyn
Jednostka: Katedra Przeróbki Plastycznej
Grupy: Przedmioty 7 sem. - mech. i bud. maszyn-komp. wspom. wytwarzanie, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Metoda elementów skończonych (MES) umożliwia obliczenia dotyczące zjawisk z zakresu mechaniki ciał stałych, mechaniki płynów, termodynamiki, itp. W zastosowaniu do technologii maszyn pozwala m.in. na obliczenie przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w kształtowanych materiałach i maszynach technologicznych stosowanych w procesach wytwarzania wyrobów.

Treści kształcenia

- Zasady modelowania w systemie ADINA. Wykonanie uproszczonego modelu zjawiska kontaktu ściernicy ze szlifowanym wałkiem.

- Modyfikacje modeli kontaktu, przeprowadzenie obliczeń i analiza ich wyników dla różnych wariantów parametrów opisujących ściernicę i szlifowany wałek.

- Wykonanie uproszczonego modelu frezu walcowego i obliczenie pól przemieszczeń, odkształceń i naprężeń wywołanych siłami skrawania.

- Wykonanie uproszczonego modelu frezu kulistego i obliczenie pól przemieszczeń, odkształceń i naprężeń wywołanych siłami skrawania.

- Modelowanie zginania rurki z uwzględnieniem dużych przemieszczeń i sprężysto-plastycznego modelu materiału.

- Modelowanie MES wybranego zagadnienia mechanicznego - zaliczenie pierwszej części zajęć laboratoryjnych

- Modelowanie obciążenia połączeń nitowych blach w środowisku programu MSC Marc.

- Modelowanie zjawiska kontaktu powierzchni kulistej z płaską-naprężeń kontaktowych Hertza w środowisku programu MSC Marc.

- Modelowanie wirującej tarczy w środowisku programu MSC Marc.

- Modelowanie obciążeń korpusu urządzenia do wytwarzania połaczeń przetłoczeniowych w środowisku programu MSC Marc.

- Modelowanie formowania połączenia przetłoczeniowego blach (clinching) w środowisku programu MSC Marc.

- Modelowanie MES wybranego zagadnienia mechanicznego w środowisku programu MSC Marc - zaliczenie drugiej części zajęć laboratoryjnych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Dokumentacja oprogramowania ADINA - ADINA R&D, Watertown, MA, USA. - 2012

- Dokumentacja oprogramowania MSC. MARC/Mentat - Software Corporation, Santa Ana, USA. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

Kleiber M. - Wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych - Wyd. PWN. - 1989

Niezgoda T. - Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki - Wyd. WAT. - 2007

Oczoś K.E., Kawalec A. - Kształtowanie metali lekkich - PWN, Warszawa. - 2012

Zienkiewicz O.C. - Metoda elementów skończonych - Arkady, Warszawa. - 1972

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia MES dotyczące modelowania 2D zagadnienia kontaktu powierzchni płaskich i walcowych.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia MES dotyczące modelowania frezu walcowego.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia MES dotyczące modelowania frezu kulistego.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia MES uwzględniające model dużych przemieszczeń i sprężysto-plastyczny model materiału.laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Potrafi wykonać uproszczony model MES zagadnienia mechanicznego uwzględniający elementy skończone 2D i 3D.laboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia MES dotyczące modelowania 2D zagadnienia kontaktu powierzchni płaskich i walcowych.
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia MES dotyczące modelowania frezu walcowego.
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia MES dotyczące modelowania frezu kulistego.
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia MES uwzględniające model dużych przemieszczeń i sprężysto-plastyczny model materiału.
Potrafi wykonać uproszczony model MES zagadnienia mechanicznego uwzględniający elementy skończone 2D i 3D.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kut
Prowadzący grup: Stanisław Kut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Frącz, Stanisław Kut
Prowadzący grup: Wiesław Frącz, Stanisław Kut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kut
Prowadzący grup: Stanisław Kut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)