Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia kół zębatych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/N-DU>TKZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia kół zębatych
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem.- mech. i bud. maszyn - napędy mechaniczne, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wybierany dla specjalności Napędy mechaniczne

Treści kształcenia

- Technologiczność konstrukcji kół zębatych. Dokładność wykonania kół zębatych. Warianty ramowych procesów technologicznych kół zębatych. Szczegółowy proces technologiczny obróbki różnych wariantów kół walcowych oraz stożkowych. Obróbka otoczek kół zębatych. Metody kształtowe i obwiedniowe obróbki uzębienia przekładni walcowych stożkowych i ślimakowych. Narzędzia i obrabiarki do obróbki kół zębatych. Badania niszczące i nieniszczące kół zębatych. Montaż kół zębatych

- Proces technologiczny obróbki kół zębatych. Narzędzia do obróbki kół zębatych. Obróbka ślimaka Archimedesa na tokarce uniwersalnej.Kształtowa obróbka uzębienia kóła o zębach prostychna frezarce uniwersalnej . Obróbka obwiedniowa kół zębatych. Montaż kół zębatych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Feld M. - Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn - WNT, Warszawa. - 2003

Ochęduszko K. - Koła zębate - WNT Warszawa. - 2012

Wójcik Z. - Przekładnie stożkowe. Konstrukcja i technologia - WNT. Warszawa. - 1984

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Paderewski K. - Obrabiarki do uzębień kół walcowych - WNT Warszawa. - 1991

Literatura do samodzielnego studiowania

Praca zbiorowa - Poradnik obróbki skrawaniem - Sandvik. - 2010

Literatura uzupełniająca

Czasopisma techniczne dotyczące wytwarzania wyrobów - - . -

Katalogi maszyn i oprzyrządowania technologicznego - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej, a w szczególności technologii obróbki kół zębatych w tym również z rozwiązaniami konstrukcyjnymi narzędzi skrawających i ściernych, właściwościami nowoczesnych materiałów narzędziowych oraz stosowanym oprzyrządowaniem służącym do kształtowania kół zębatych. wykładzaliczenie w formie ustnej lub pisemnej
Potrafi objaśnić kinematykę kształtowania uzębienia różnych kół oraz określić wymagane oprzyrządowanie do wykonania uzębienia. laboratoriumzaliczenie w formie ustnej lub pisemnej

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę z zakresu technologii obróbki ubytkowej, w tym również z rozwiązaniami konstrukcyjnymi narzędzi skrawających i ściernych, właściwościami nowoczesnych materiałów narzędziowych oraz stosowanym oprzyrządowaniem służącym do kształtowania kół zębatych. Potrafi objasnić kinematyke kształtowania uzębienia róznych kół zębatych.
Potarafi zaprojektować proces technologiczny obróbki kół zębatych. Potrafi dobrać i posłużyć się wybranym oprzyrządowaniem technologicznym w celu wykonania wybranej geometrii uzębienia kół zębatych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Wydrzyński
Prowadzący grup: Dawid Wydrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Wydrzyński
Prowadzący grup: Dawid Wydrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)