Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O-DU>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obowiązkowy na siódmym semestrze

Treści kształcenia

- Temat pracy dyplomowej, rodzaj pracy, promotor.

- Wymagania formalne i redakcyjne pracy dyplomowe.

- Struktura treści i podział rozdziałów w zalezności od rodzaju pracy (teoretyczna, technologiczna, konstrukcyjna, badawczo-doświadczalna).

- Metodyka badań komputerowych i stanowiskowych. Wybrane metody komputerowej optymalizacji.

- Referowanie wstępne pracy: cel i zakres, plan działań/badań, harmonogram pracy.

- Omówienie metodyki pisania pracy.

- Dyskusja studentów i prowadzącego seminarium z referentem, dotycząca sposobu referowania i treści pracy.

- Kryteria i warunki oceny pracy dyplomowej. Sposób referowania pracy w czasie obrony. prezentacja pracy i uzyskanych wyników. Prezentacja wizualna tego, co zrobiono jak również osiągniętych wyników.

- Przedstawienie referatu dyplomowego. Czas na prezentację: 15 minut.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Chlebus E. - Techniki komputerowe CAX w inżynierii produkcji. - WNT Warszawa. - 2000

Chlebus E., Cholewa M. - Rapid prototyping - rapid tooling. Innowacyjne technologie w zastosowaniach przemysłowych. Zarządzan - . - 1999

Burek J. - Poradnik dyplomanata - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2001

Godziszewski J., Mania R., Pampuch R. - Zasady planowania doświadczeń i opracowania wyników pomiarów. - Wydawnictwo AGH, Skrypty uczelniane nr 1093. - 1987

Kacprzyński B. - Planowanie eksperymentów. - WNT Warszawa. - 1974

Korzyński M. - Praca dyplomowa - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

Łukaszek W. - Podstawy statystyczne opracowania pomiarów. - Politechnika Śląska. Skrypty uczelnaine nr 1896. - 1995

Pająk E., Wieczorowski K. - Podstawy optymalizacji operacji technologicznych w przykładach. - PWN Warszawa - Poznań. - 1982

Osuchowska B. - Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika. - Wydawnictwo towarzystwa wydawców książek. Warszawa. - 1988

Stanisz A. - Przystępny kurs statystyki, w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach medycyny. - StasSoft Polska Sp. z o.o. Kraków. - 1998

- Regulamin studiów - Politechnika Rzeszowska. - 1997

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę z zakresu wymagań formalnych (w tym prawnych, zwłaszcza własności intelektualnej) i redakcyjnych pracy dyplomowej. Potrafi krytycznie analizować literaturę związaną z realizowanym tematem.seminariumprezentacja dokonań
Umie pozyskiwać, integrować, oraz dokonywać interpretacji informacji uzyskanych z literatury oraz z innych źródeł. Potrafi opracować harmonogram pracy. Potrafi zaplanować harmonogram badań i wytyczyć kierunki przyszłych, rozwojowych badań. Rozumie potrzebę uczenia się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.seminariumprezentacja dokonań
Umie przygotować zwięzła informację naukową na temat swojej pracy w formie artykułu naukowego. Umie przygotować i przedstawić prezentację na temat swojej pracy dyplomowej.seminarium, konwersatoriumprezentacja dokonań (portfolio)

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Umie określić cel swojej pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie powiązać cel pracy z jej zakresem.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie formułować tezy pracy.
Umie dokonać krytycznego przeglądu literatury związanej z realizowaną pracą.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna sposoby tworzenia fiszek.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie korzystać z wiarygodnych źródeł internetowych.
Zna metodologię i metody prowadzenia badań naukowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna zasady metodologiczne pisarstwa naukowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Zna metody prowadzenia badań naukowych.
Zna sformułowania na rozpoczęcie części pracy, rozdziału, podrozdziału, umie sformułować wypowiedzi podsumowujące rozdział. Ma świadomość konieczności używania odpowiedniego języka i kompozycji tekstunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie tworzyć podsumowania cząstkowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie formułować wnioski z własnej pracy i oddzielać je od wniosków ogólnych.
Umie wykorzystać techniczne środki formatowana tekstu (automatyczne numerowanie rysunków, rozdziałów i podrozdziałów, automatyczne tworzenie spisu treści, odwołań do literatury itp.)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie wstawiać podpisy rysunków jako łącza i wstawiać odsyłacze do nich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie odpowiednio formatować rysunki (rozdzielczość do druku).
Umie zaprezentować cel, zakres własnej pracy oraz przedstawić jej koncepcję.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie tworzyć szkice koncepcyjne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie zwrócić uwagę audytorium.
Zna procedury i wymagania formalne odnośnie przebiegu realizacji pracy. Umie zaprezentować własna pracę.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna procedury formalne odnośnie antyplagiatu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie w kilkunastu slajdach przedstawić własne dokonania i wnioski wypływające z własnej pracy.
Umie wprowadzić pracę dyplomowa do Archiwum Prac Dyplomowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie komunikować się za pośrednictwem APD.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie zamieścić dokumentację techniczną w APD.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Burek
Prowadzący grup: Jan Burek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat, Marek Magdziak, Łukasz Żyłka
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marek Magdziak, Łukasz Żyłka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gdula, Witold Habrat
Prowadzący grup: Michał Gdula, Witold Habrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Babiarz, Łukasz Żyłka
Prowadzący grup: Robert Babiarz, Łukasz Żyłka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Babiarz, Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka
Prowadzący grup: Robert Babiarz, Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)