Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyczne programowanie obrabiarek CNC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/O-ZU>APOCNC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyczne programowanie obrabiarek CNC
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mech. i bud. maszyn-program. i automatyzacja obróbki, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przemiot obowiązkowy dla specjalności Organizacja produkcji

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do logistyki zaopatrzenia; miejsce logistyki zaopatrzenia w logistyce, podział logistyki, wybór źródeł zaopatrzenia; ogólne zasady zaopatrzenia. Rozwój zarządzania zaopatrzeniem, Zadania operacyjne zaopatrzenia. Zadania strategiczne zaopatrzenia, Kwalifikacja i ocena dostawców; Statystyczna kontrola odbiorcza zakupów. Kooperacja,

- Trzy podstawowe procesy zaopatrzenia; Podział procesów zaopatrzenia (proces make-or-buy, proces sourcingu oraz proces zakupu), Organizacja i opracowanie zamówień; organizacja działu zaopatrzenia, pracownicy działu zaopatrzenia (branżyści i stratedzy) ich zadania i rola, cele działu zaopatrzenia, zadania działu zaopatrzenia, miejsce działu zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

- Wprowadzenie do logistyki dystrybucji; miejsce logistyki dystrybucji w logistyce, podział logistyki, podstawowa terminologia, zadania dystrybucji; ogólne zasady dystrybucji, zarządzanie dystrybucją,

- Dystrybucja produktów; Istota i struktura kanałów dystrybucji, warianty organizacji dystrybucji,

- Pośrednicy w kanałach dystrybucji (hurtownicy, agenci, brokerzy, detaliści, inne instytucje), Zarządzanie kanałami dystrybucji Logistyka dysnybucji a marketing

- Zaliczenie

- Wprowadzenie i omówienie wymagań;założenie hipotetycznego zakładu; charakterystyka działalności zakładu; założenia odnośnie struktury organizacyjnej, uprawnień i obowiązków;

- Opracowanie procedury (sposobu realizacji) zakupów

- Charakterystyka i identyfikacja procesu-(ów) dystrybucji, kanałów dystrybucji

- Projekt polega na obliczeniu przyciągania ośrodków zakupów w wskazanym województwie

- Projekt polega na wskazaniu najlepszego miejsca lokalizacji placówki handlowej/magazynu

- Projekt polega na rozwiązania dla wskazanych miast problemu komiwojażera.

- Przygotowanie prezentacji w Power Point nt. wybranego zagadnienia z zakresu logistyki

zaopatrzenia lub dystrybucji

- Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kenneth Lysons - Zakupy zaopatrzeniowe, tłumaczenie: Edyta Kłosa - wydanie I, Warszawa . - 2004

Rutkowski K. - Logistyka dystrybucji - Difin, Warszawa . - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Łuczak J. - Zarządzanie dostawami. - Sami swoi, Poznań . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Czubata A. - Dystrybucja produktów - PWE Warszawa . - 2001

Literatura uzupełniająca

Wojciechowski T - Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów - PWE Warszawa . - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie wytwarzania, organizacji produkcji i doboru nowoczesnych materiałów inżynierskich stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn.Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i systemów oraz zarządzania zaopatrzenia i dystrybucji.Potrafi określić strukturę zintegrowanego systemu wytwarzania. wykładtest pisemny
Potrafi krytycznie przeanalizować istniejące w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn rozwiązania oraz zaproponować ich ulepszenia (usprawnienia).Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.Posiada umiejętności prowadzenia badań naukowych.ćwiczenia problemoweprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie etapów automatycznego programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie możliwości współczesnych oprogramowań komputerowego wspomagania wytwarzania.
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą numerycznej reprezentacji obiektów geometrycznych w zakresie m.in. krzywych sklejanych i wybranych aproksymacyjnych metod opisu krzywych swobodnych, które są używane w oprogramowaniach komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania.
Posiada uporządkowaną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania procesu kształtowania ubytkowego za pomocą toczenia w wybranym oprogramowaniu komputerowego wspomagania wytwarzania.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie programowania procesu kształtowania ubytkowego za pomocą frezowania w wybranym oprogramowaniu komputerowego wspomagania wytwarzania.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia baz danych narzędzi skrawających w wybranym oprogramowaniu komputerowego wspomagania wytwarzania.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie symulacji obróbki z użyciem wirtualnych obrabiarek sterowanych numerycznie w wybranym oprogramowaniu komputerowego wspomagania wytwarzania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Rafał Flejszar, Witold Habrat, Marcin Żółkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gdula
Prowadzący grup: Rafał Flejszar, Michał Gdula, Marcin Żółkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gdula
Prowadzący grup: Rafał Flejszar, Michał Gdula, Marcin Żółkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)