Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metalurgia procesów spawalniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/S-ZI>MetProSpa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metalurgia procesów spawalniczych
Jednostka: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-inżynieria spawalnictwa nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia metalurgii procesów spawalniczych

Treści kształcenia

- Spawalnicze źródła ciepła. Zjawiska cieplne i metalurgiczne w procesach spawalniczych.

- Podstawy metalurgii procesów spawalniczych. Procesy metalurgiczne zachodzące w czasie spawania gazowego i elektrodami otulonymi, GTAW, GMAW, łukiem krytym, elektrożużlowego, plazmowego, elektronowego, laserowego, zgrzewania i lutowania.

- Gazy osłonowe i formujące.

- Własności eksploatacyjne podstawowych stali i metali nieżelaznych stosowanych na konstrukcje wytwarzane metodami spawalniczymi.

- Budowa SWC. Procesy cieplne spawania. Krystalizacja spoin.

- Przemiany fazowe i strukturalne w procesach spawania stali i metali nieżelaznych.

- Pękanie połączeń spawanych. Przyczyny i rodzaje pęknięć, mechanizm ich przebiegu, zapobieganie ich powstawaniu.

- Badania bilansu cieplnego w procesie spawania.

- Analiza kształtu wykresu CTPc-S. Kształtowanie właściwości SWC (strefy wpływu ciepła).

- Doświadczalne metody określania spawalności.

- Prognozowanie struktury złączy spawanych.

- Analityczne określanie struktury spoin z wykorzystaniem oprogramowania MATSPAW.

- Rodzaje topników spawalniczych i ich wpływ na właściwości spoin.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Węgrzyn J.: Fizyka i metalurgia spawania, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 1990. - - . -

Tasak E.: Spawalność stali. Wyd. FOTOBIT, Kraków 2002. - - . -

Dobrzański L.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT - 1996. - - . -

Tasak E.: Metalurgia spawania. Wyd. JAK, Kraków 2008 - - . -

Brózda J., Pilarczyk J., Zeman M.: Spawalnicze wykresy przemian austenitu. Wyd. Śląsk, Katowice 1983 - - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

1. Opiekun Z., Orłowicz W., Stachowicz F.: Techniki wytwarzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 20 - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera - Spawalnictwo cz.1 WNT, 2003 - - . -

Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera - Spawalnictwo cz.2 WNT, 2008 - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Powinien posiadać ogólną wiedzę o procesach metalurgii spawaniawykład, laboratoriumkolokwium
Zdobywa wiedzę obejmującą umiejętność formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich dotyczących procesów metalurgii spawaniawykład, laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę podstawową z zakresu metalurgii procesów spawalniczych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce w stopniu podstawowymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce przemysłowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Opiekun
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Zenon Opiekun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Opiekun
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Zenon Opiekun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Radoń
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Magdalena Radoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)