Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>Ekol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów pierwszego semestru

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia, zakres i prawa ekologii. Czynniki ekologiczne.

Ekologia populacji.

Charakterystyka ekosystemu.

Ekologia wód słodkich.

Ekologia morza.

Ekologia środowisk lądowych.

Bariery rozwoju cywilizacji.

Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb.

Promieniowanie jonizujące i efekt cieplarniany.

Problemy demograficzne świata.

Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

Choroby cywilizacyjne.

Ekorozwój i ekologiczny model rozwoju.

Badania zagrożeń środowiska – monitoring i edukacja ekologiczna.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dojlido J.R. - Ekologia i ochrona środowiska - Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom. - 1997

Mackenzie A.: - Ekologia. krótkie wykłady. - PWN, Warszawa. - 2007

Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T.: - Kompendium wiedzy z ekologii, - PWN, Warszawa. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

http://www.mos.gov.pl; http://www.gios.gov.pl; http://www.wios.rzeszow.pl - - . -

Literatura uzupełniająca

Wnuk Z. - Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1997

Wiąckowski S. - Ekologia ogólna - Wyd. BRANTA, Bydgoszcz. - 2008

Wnuk Z. - Ekologia i ochrona środowiska - Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
ma umiejętność oceny wagi i znaczenia problemów ekologicznych; zna podstawy ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska oraz działania zmierzające do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony.wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktycznaaktywność na wykładach, test pisemny
ma nawyki kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody.wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktycznaaktywność na wykładach, test pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
ma umiejętność oceny wagi i znaczenia problemów ekologicznych; zna podstawy ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska oraz działania zmierzające do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ich ochrony.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z treścią kształcenia wynikający z samokształcenia.
ma nawyki kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Jaworski
Prowadzący grup: Artur Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Olszańska
Prowadzący grup: Sylwia Olszańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Jaworski
Prowadzący grup: Artur Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Jaworski
Prowadzący grup: Artur Jaworski, Paulina Kulasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Jaworski
Prowadzący grup: Rafał Gałek, Artur Jaworski, Paulina Kulasa, Robert Smusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)