Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>PE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Zakład Ekonomii
Grupy: Przedmioty 1 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podczas zajęć student zostanie zaznajomiony z podstawowymi pojęciami w ekonomii, rodzajami systemów gospodarczych, podmiotami, elementami i funkcjonowaniem rynków dóbr, usług i czynników wytwórczych, strukturami rynkowymi, sposobami mierzenia skali działalności gospodarczej, polityka fiskalną i pieniężną oraz ze zjawiskiem inflacji, bezrobocia, wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia ekonomii. Rodzaje systemów gospodarczych

- Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej. Popyt i podaż oraz czynniki je określające

- Analiza produkcji i kosztów przedsiębiorstwa. Rodzaje struktur rynkowych

- Mierzenie produktu narodowego. Ruch okrężny dochodu i produktu w gospodarce

- Popytowe determinanty dochodu narodowego. System pieniężno-kredytowy

- Bezrobocie jako podstawowy problem gospodarczy. Inflacja w gospodarce rynkowej

- Cykliczny rozwój gospodarki. Znaczenie polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce narodowej. Handel międzynarodowy - determinanty i znaczenie

- Rynek, jego elementy oraz mechanizmy działania rynku. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta i producenta.Formy organizacji rynku (konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol, duopol.

- Rachunek dochodu narodowego a wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny. Rynek pracy i bezrobocie. Podstawy polityki pieniężnej

- Pojęcie, miary, rodzaje, teorie i skutki inflacji; metody hamowania inflacji. Polityka gospodarcza państwa w gospodarce zamkniętej i otwartej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. - Ekonomia cz. 1 i 2, Mikroekonomia i makroekonomia - PWE, Warszawa. - 2007

Marciniak S. (red. naukowa) - Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2006

Milewski R. - Elementarne zagadnienia ekonomii - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Milewski R. - Podstawy ekonomii: ćwiczenia, zadania, problemy - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2006

Smith P, Begg D. - Ekonomia: zbiór zadań - PWE, Warszawa . - 2001

Literatura uzupełniająca

Mankiv N., Taylor M. - Mikroekonomia - PWE, Warszawa . - 2009

Mankiv N., Taylor M. - Makroekonomia - PWE, Warszawa. - 2009

Moroz E. - Podstawy mikroekonomii - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe kategorie ekonomicznewykładzaliczenie cz. pisemna
Zna uwarunkowania podejmowania decyzji przez podstawowe podmioty mikroekonomiczne i rozumie podstawowe procesy makroekonomicznewykład, ćwiczenia problemowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Zna zasady funkcjonowania różnych form rynkuwykład, ćwiczenia problemowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna
Ma podstawową wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej wykład problemowy, ćwiczenia problemowekolokwium, zaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe kategorie ekonomicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wskazać zależności pomiędzy poszczególnymi kategoriami ekonomicznymi oraz zna wybrane wzory na ich obliczanienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wskazać przykłady zdefiniowanych kategorii ekonomicznych i w przypadku wybranych kategorii określić orientacyjne wartości, zwłaszcza w ujęciu makroekonomicznym. Ponadto potrafi obliczać wybrane kategorie ekonomiczne.
Zna uwarunkowania podejmowania decyzji przez podstawowe podmioty mikroekonomiczne i rozumie podstawowe procesy makroekonomicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wskazuje możliwe efekty podejmowanych decyzji przez podstawowe podmioty rynkowe, zarówno w ujęciu mikroekonomicznym jak i makroekonomicznymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykorzystać znajomość struktur rynkowych przy analizie sytuacji na wybranych rynkach branżowych, związanych zwłaszcza z kierunkiem studiów
Zna zasady funkcjonowania różnych form rynkunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Porównuje poszczególne struktury rynkowe oraz wskazuje ich wady i zaletynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi wykorzystać znajomość struktur rynkowych przy analizie sytuacji na wybranych rynkach branżowych, związanych zwłaszcza z kierunkiem studiów
Ma podstawową wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Identyfikuje rodzaje polityk gospodarczych i opisuje skutki ich stosowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Wykorzystuje otrzymaną wiedzę przy ocenie prowadzonych polityk gospodarczych w Polsce i na świecie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zamoyski
Prowadzący grup: Artur Stec, Grzegorz Zamoyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zamoyski
Prowadzący grup: Artur Stec, Grzegorz Zamoyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zamoyski
Prowadzący grup: Grzegorz Zamoyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zamoyski
Prowadzący grup: Grzegorz Zamoyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zamoyski
Prowadzący grup: Michał Kościółek, Grzegorz Zamoyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)