Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy programowania maszyn CNC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/A-ZU>PodProMas
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania maszyn CNC
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarz. i inż. produkcji-automatyzacja produkcji, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dotyczy podstaw programowania ręcznego i dialogowego obrabiarek CNC.

Treści kształcenia

- Zasady programowania obrabiarek CNC. Cechy charakterystyczne programowania obrabiarek CNC. Formaty bloków informacji.

- Programowanie ręczne obrabiarek CNC. Programowanie funkcji przygotowawczych i pomocniczych. Programowanie interpolacji liniowej i kołowej. Programowanie korekcji toru ruchu narzędzi. Programowanie cykli stałych. Programowanie parametryczne.

- Programowanie automatyczne CAD/CAM tokarek CNC. Cechy charakterystyczne programowania automatycznego. Program źródłowy. Modelowanie bryłowe i powierzchniowe. Tworzenie ścieżek narzędzi. Symulacja danych pośrednich. Generowanie programów sterujących. Przykłady programowania automatycznego.

- Sprawdzanie programów sterujących. Symulacja programów sterujących. Optymalizacja programów sterujących.

- Obsługa stanowisk do wykonywania programów sterujących dla tokarek CNC. Programowanie torów ruchu narzędzia z wykorzystaniem interpolacji liniowej, interpolacji kołowej i korekcji promieniowej. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC.

- Programowanie zabiegów toczenia zgrubnego, kształtującego i wykończeniowego powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz zabiegów wiercenia osiowego i gwintowania. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC.

- Programowanie zabiegów toczenia rowków, podcięć i gwintów. Badania symulacyjne i weryfikacja poprawności kodu NC.

- Obsługa stanowisk do wykonywania programów sterujących dla frezarek CNC. Programowanie torów ruchu narzędzia z wykorzystaniem interpolacji liniowej, interpolacji kołowej i korekcji promieniowej. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC.

- Programowanie zabiegów frezowania zgrubnego, kształtującego i wykończeniowego czopów i kieszeni. Symulacja i weryfikacja poprawności kodu NC.

- Programowanie zabiegów wiercenia, gwintowania, frezowania płaszczyzn i rowków na frezarkach CNC. Badania symulacyjne i weryfikacja poprawności kodu NC.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Habrat W. - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora. - Wyd. KaBe, Krosno. - 2015

Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie. MTS., Wyd. REA, Warszawa, 2013 - - . -

- Podstawy obróbki CNC. MTS. - Wyd. REA, Warszawa. - 2014

- Programowanie obrabiarek CNC. Toczenie. MTS. - Wyd. REA, Warszawa. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- - Moduł pomocy "HELP" środowiska programistycznego SinuTrain. -

Siemens - SINUMERIK 840D sl / 828D Podstawy. Podręcznik programowania - E-book from Siemens. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

- - Instrukcje producenta ze strony internetowej: industry.siemens.com. -

Literatura uzupełniająca

Kief H. B., NC/CNC Handbuch., Carl Hanser Verlag, Munchen, 2000 - - . -

Evans K., Polywka J., Gabrel S., Programming of CNC machines., Industrial Press Inc.,New York, 2001 - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad i programowania ręcznego obrabiarek CNC.Wykład.Egzamin cz. pisemna.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą zapisu składników bloków danych, funkcji pomocniczych i przygotowawczych oraz parametrów technologicznych w zakresie programowania obrabiarek CNC.Wykład.Egzamin cz. pisemna.
Posiada uporządkowaną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania ręcznego i dialogowego operacji tokarskich oraz umiejętności przeprowadzania badań symulacyjnych przykładowych programów sterujących tokarkami CNC.Laboratorium.Zaliczenie praktyczne - sprawdzian nr 1.
Posiada uporządkowaną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania ręcznego i dialogowego operacji frezarskich oraz umiejętności przeprowadzania badań symulacyjnych przykładowych programów sterujących frezarkami CNC.Laboratorium.Zaliczenie praktyczne - sprawdzian nr 2.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad i programowania ręcznego obrabiarek CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą zapisu składników bloków danych, funkcji pomocniczych i przygotowawczych oraz parametrów technologicznych w zakresie programowania obrabiarek CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą sprawdzania, symulacji i optymalizacji programów sterujących obrabiarkami CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą budowy i obsługi stanowisk do wykonywania programów sterujących, obsługi symulatorów i transmisji danych komputer PC - sterownik CNC.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu programowania obróbki prostych przedmiotów na tokarkach CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą sprawdzania i symulacji przykładowych programów sterujących tokarkami CNC otrzymanych metodą programowania ręcznego.
Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu programowania obróbki prostych przedmiotów na frezarkach CNC.
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą sprawdzania i symulacji przykładowych programów sterujących frezarkami CNC otrzymanych metodą programowania ręcznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Żółkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)