Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standaryzowane systemy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/F-DI>StanSysZarz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Standaryzowane systemy zarządzania
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 6 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-inf. w zarz.przedsiębiorstwem st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot (obowiązkowy dla specjalności) omawia spotykane w organizacjach systemy zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem systemów jakości, środowiska i bezpieczeństwa.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do wdrażania Standaryzowanych Systemów Zarządzania (SZZ), Podstawy zarządzania systemowego.

- Systemowe zarządzanie jakością. Zasady zarządzania Deminga a wymagania normy ISO 9001. Ciągłe doskonalenie.

- Kwestie podstawowe systemowego zarządzania jakością. Korzyści z wdrożenia SZZ.

- Norma ISO 9001:2009.

- Norma ISO 9001:2015.

- Etapy projektowania i wdrażania standaryzowanych systemów zarządzania jakością.

- Wymagania normy ISO 14001:2004.

- Wymagania normy ISO 14001:2015.

- Etapy projektowania i wdrażania standaryzowanych systemów zarządzania środowiskowego.

- Norma PN-N-18001.

- Etapy projektowania i wdrażania standaryzowanych systemów zarządzania bhp.

- Inne systemy zarządzania IATF 16949, ISO 13485:2003, ISO/IEC 27001, ISO 17025, AS 9100.

- Inne systemy zarządzania: HACCP, ISO 22000, GHP, GCP, GLP, GEP, PN-N 19001.

- Certyfikowanie i doskonalenie standaryzowanych systemów zarządzania. Wybrane metody i narzędzia zarządzania.

- Test

- Wprowadzenie i omówienie ćwiczeń.

- Identyfikacja procesów w organizacji, relacje między procesami, lista procedur

- Identyfikacja aspektów środowiskowych i ich ocena

- Algorytm przebiegu procesów

- Procedura wybranego SSZ

- Procedura wybranego SSZ- cd.

- Zaliczanie i omawianie prac

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pacana A. - Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2010

Pacana A - Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgod - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Pacana A., Stadnicka D. - Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001:2015 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Pacana A., Ingaldi M., Czajkowska A. - Projektowanie i wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Romanowska– Słomka I, Słomka A. - Zarządzanie ryzykiem zawodowym - Kraków-Tarnobrzeg . - 2008

A. Matuszak-Flejszman - Jak skutecznie wdrażać system zarządzania środowiskowego wg norm ISO 14001 - PZITS,Poznań . - 2001

Pacana A., Stadnicka D. - Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001. Wdrażanie, auditowanie i doskonalenie. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

PN-EN ISO 9001:2015-10 - Systemy zarządzania jakością - Wymagania - PKN, Warszawa, 2016. - 2016

PN-EN ISO 14001:2015-09 - System Zarządzania Środowiskowego - PKN, Warszawa, 2016. - 2016

PN-N-18001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania - PKN, Warszawa. - 2004

Literatura uzupełniająca

PN-N 18002 - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego - PKN, Warszawa. - 2011

ISO/IEC 27001 - Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - . - 2013

ISO 17025 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących - . - :2005

IATF16949 - System zarządzania jakoscią. szczegółowe wymagania do stosowania..... - . - :2016

ISO 13485:2012 - Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych - . - :2012

ISO 22000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha - . - :2005

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we W - EMAS III+ - . - 2017

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu maszynowego, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.wykładtest pisemny
Na bazie informacji z literatury oraz własnego doświadczenia potrafi identyfikować procesy, zauważać powiązania między nimi. Potrafi identyfikować aspekty środowiskowe , dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.laboratoriumprezentacja projektu
Potrafi tworzyć algorytmy przebiegu procesów i formalizować procesy przy pomocy procedur lub kart procesów dostrzegając przy tym ich aspekty systemowe, techniczne i pozatechniczne.Ma umiejętności prowadzenia badań naukowych.laboratorium - projekt zespołowy, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu maszynowego, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Na bazie informacji z literatury oraz własnego doświadczenia potrafi identyfikować procesy, zauważać powiązania między nimi. Potrafi identyfikować aspekty środowiskowe , dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi tworzyć algorytmy przebiegu procesów i formalizować procesy przy pomocy procedur lub kart procesów dostrzegając przy tym ich aspekty systemowe, techniczne i pozatechniczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana, Dariusz Wyrwa
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana, Dariusz Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana, Dariusz Wyrwa
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana, Dariusz Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Nyklewicz, Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Tadeusz Nyklewicz, Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana, Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)