Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/G-DI>ProWdrSta
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i wdrażanie standaryzowanych systemów zarządzania
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 7 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-sys.zapewnienia jakości produkcji st. I-go st. (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do wdrażania SSZ. Etapy wdrażania. Rola zespołów wdrażających. Zasoby. Dokumenty. Konsultacje.

- Projektowanie i wdrażanie ISO 9001. Wyniki badań MSP.

- Etapy projektowania i wdrażania ISO 14001.

- Projektowanie i wdrażanie EMAS.

- Projektowanie i wdrażanie_PN_18001.

- Projektowanie i wsdrażanie ISO/TS 16949 i AS 9100

- Wdrażanie HACAP i ISO 22000Wdrażanie ISO 17025 i GLP.

- Etapy wdrażania i certyfikowania standaryzowanych systemów zarządzania.Integracja systemów zarządzania PASS 99

- Test

- Wprowadzenie i omówienie ćwiczeń

- Charakterystyka zadanej organizacji na podstawie otrzymanej struktury organizacyjnej, stworzenie listy uprawnień i obowiązków dla wskazanych stanowisk.

- Opracowanie zarządzania o wdrażaniu ZSZ, identyfikacja wymagań norm, projekt harmonogramu wdrażania

- Polityka zintegrowana. Księga zintegrowana- spis treści.

- Struktura dokumentacji. Szata graficzna dokumentacji. Zawartość treściowa dokumentacji. Procedury, instrukcje

- Procedury i instrukcje

- Wstępna identyfikacja procesów i sporządzenie listy procedur/instrukcji. Mapa procesów.

- Opracowanie wskazanej procedury np. procedura auditów wewnętrznych, plan auditów wewn. i przeprowadzenie auditu w wybranej kom. organiz.

- Aspekty środowiskowe. Identyfikacja, ocena

- Opracowanie procedury identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych

- Identyfikacja stanowisk. Wybór metody i ocena ryzyka zawodowego.

- Opracowanie procedury Oceny ryzyka zawodowego

- Opracowanie mapy relacji pomiędzy dokumentami systemowymi

- Planowanie auditów wewnętrznych. Wniosek certyfikacyjny.

- Zaliczanie i omawianie prac.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pacana A. - Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2010

Pacana A. - Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy zgodnych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2015

Stadnicka D., Pacana A. - Budowa i rozwój skutecznych systemów zarządzania jakością - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2015

Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. - Zintegrowane systemy zarządzania - PWE, Warszawa. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pacana A. - System EMAS - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2015

Woźny A., Pacana A. - Ocena ryzyka zawodowego. Teoria i przykłady. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

PN ISO EN 14001:2004 - System zarządzania środowiskowego - PKN, Warszawa. - 2004

PN ISO EN 9001:2009 - Zarządzanie jakością. Wymagania. - PKN, Warszawa. - 2009

PN-N 18001:2004 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - PKN, Warszawa. - 2004

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie - - . -

PN-EN ISO 22000:2006 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywności - PKN, Warszawa. - 2006

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących - PKN, Warszawa. - 2005

ISO/TS 16949 - System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym - ISO, IATF. - 2009

AS 9100 - System zarządzania jakością w branży lotniczej. Rev C - FAA. - 2009

Literatura uzupełniająca

Matuszak - Flejszman A. - System zarządzania środowiskowego w organizacji - WAE, Poznań. - 2007

ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania. - Poradnik Komitetu ISO/TC 176 - PKN, Warszawa. - 2003

Pawłowska Z. - System zarządzania bhp w przedsiębiorstwie - CIOP-PIP. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę dotyczącą wymagań, projektowania i wdrażania wybranych standaryzowanych systemów zarządzania opartych na normach międzynarodowych a także rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym zakresie.wykładtest pisemny lub/i odpytanie ustne
Potrafi pozyskiwać informacje dotyczące wymagań wybranych norm w zakresie SSZ, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski z wykorzystaniem instrumentów zarządzania. Potrafi planować prace indywidualne i zespołowe, umiejąc oszacować czas potrzebny na realizację zadania przy tworzeniu harmonogramów.projekt indywidualnyprezentacja projektu
Posiada umiejętność projektowania oraz hipotetycznego wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania uwzględniając aspekty systemowe i pozatechniczne. projekt indywidualnyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu maszynowego, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.Posiada wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji, potrafi wybierać i stosować odpowiednie metody i narzędzia. Posiada umiejętność projektowania oranie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować harmonogram prac inżynierskich zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Potrafi opracować specyfikację nieskomplikowanych systemów organizacyjnych obejmującą podstawowe parametnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Barbara Ciecińska, Andrzej Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)