Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania środowiskiem EMAS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MP/G-DI>SysZarzSrod
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania środowiskiem EMAS
Jednostka: Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty 6 sem.-zarządzanie i inż.produkcji-sys.zapewnienia jakości produkcji st. I-go st. (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla specjalności

Treści kształcenia

- Wprowadzenie; Istota EMAS, EMAS I, EMAS II, EMAS III, różnice z ISO 14001

- Podstawowe wymagania w systemach EMAS

- System EMAS w Polsce – zarys funkcjonowania EMAS III

- Podstawy prawne i kwestie wstępne

- Przepisy ogólne (cel, definicje), rejestracja organizacji – rozdział I i II EMAS III

- Obowiązki zarejestrowanych organizacji, zasady mające zastosowanie do organów właściwych – rozdział III i IV EMAS III

- Weryfikatorzy środowiskowi – rozdział V EMAS III

- Jednostki akredytujące i jednostki licencjonujące – rozdział VI EMAS III

- Zasady mające zastosowanie do państw członkowskich, zasady mające zastosowanie do komisji, przepisy końcowe – rozdziały VII, VIII i IX EMAS III

- Załącznik I EMAS III - przegląd środowiskowy

- Załącznik II - Wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego oraz dodatkowe zagadnienia, które organizacje wdrażające EMAS mają uwzględnić

- Załącznik III - wewnętrzny audyt środowiskowy

- Załącznik IV - sprawozdawczość w zakresie środowiska

- Załącznik V, VI, VII I VIII - logo emas, informacje wymagane do rejestracji, oświadczenie weryfikatora środowiskowego, tabela korelacji;

Wdrażanie EMAS III - Świat i Polska

- Test

- Wprowadzenie i omówienie etapów wdrażania EMAS metodyka EMAS Easy z podziałem na ćwiczenia.

- Prezentacja lokalizacji organizacji

- Bilans wejść – wyjść

- Projekt ankiety pracowniczej

- Projekt ekomap

- Projekt procedury identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych i jej realizacja.

FLIPO

- Projekt ekokart

- Projekt Polityki środowiskowej

- Projekt programu środowiskowego

- Projekt deklaracji środowiskowej

- Wypełnienie wniosku o rejestrację

- Podsumowanie i zaliczenie

- Zaliczenie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Krajowy system Ekozarządzania i Audytu (EMAS) - Poradnik - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa . - 2004

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie - - . -

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we W - - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pacana A - System EMAS - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2015

EMAS easy - Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP - EC, dostęp również na stronie http://ec.europa.eu. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Niemiec W., Pacana A., Jurgilewicz O., Jurgilewicz M. - Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2014

strona www - emas.gdos.gov.pl - . -

Literatura uzupełniająca

Niemiec W., Pacana A., Niemiec O. - WYBRANE INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów . - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą systemowego, znormalizowanego i ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem bazującą na rozporządzeniu EMAS a także rozumie potrzebę i zna możliwości doskonalenia się w tym obszarze.wykładtest pisemny lub/i odpytanie ustne
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i otoczenia, dokonywać ich interpretacji systemowej i pozatechnicznej oraz wyciągać wnioski, formułując podwaliny do projektu systemu EMAS. Posiada umiejętności prowadzenia badań naukowych.ćwiczenia problemoweprezentacja projektu i ew. dyskusja nad nim
Posiada umiejętność projektowania ekomap i ekokart. ćwiczenia problemoweprezentacja projektu i ew. dyskusja nad nim
Potrafi projektować elementy systemu EMAS metodyką Emas easy bazując na analizie sposobu funkcjonowania.ćwiczenia problemoweprezentacja projektu i ew. dyskusja nad nim

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę dotyczącą systemowego, znormalizowanego i ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem bazującą na rozporządzeniu EMAS a także rozumie potrzebę i zna możliwości doskonalenia się w tym obszarze.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i otoczenia, dokonywać ich interpretacji systemowej i pozatechnicznej oraz wyciągać wnioski, formułując podwaliny do projektu systemu EMAS. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Posiada umiejętność projektowania ekomap i ekokart. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.
Potrafi projektować elementy systemu EMAS metodyką Emas easy bazując na analizie sposobu funkcjonowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana, Dariusz Wyrwa
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec, Dariusz Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Nyklewicz, Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Tadeusz Nyklewicz, Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana, Władysław Zielecki
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec, Władysław Zielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pacana
Prowadzący grup: Andrzej Pacana, Dominika Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)